Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

10 Jézussal kapcsolatos tévképzet

Bár úgy tűnhet, hogy ez a téma egy lerágott csont, azért még mindig sok tévképzet lengi körül ezt a roppant tekintélyes személyt. Ennél fogva van értelme fényt deríteni néhány olyan lényeges tényre Jézussal kapcsolatban, amelyek nem köztudomásúak.

 

KRISZTUS SZÜLETÉSE

 

http://listverse.com/

 

Azzal ellentétben, amiről az iskolában és a templomban a karácsonnyal kapcsolatban értesülünk, semmilyen bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy Jézus december 25-én született volna, illetve arra sincs bizonyíték, hogy születésekor meglátogatta őt a három király. A december 25-e számos pogány ünneppel esik egybe, és valószínűleg a római szaturnáliák ünnepét cserélték fel vele.

A Biblia szintén állítja, hogy számos titkos jövendőmondó volt, akik „látva a csillagát keleten” eljöttek hozzá, hogy imádhassák. Azonban, sehol sem tesznek arról említést, hogy ezek az emberek királyok lettek volna, avagy hogy ők meglátogatták volna Jézust a születésekor; őket úgy jelenítik meg, mint akik belépnek egy „házba”, ahol ő (Jézus) az édesanyjával tartózkodott, de születési helyként nem egy istállót jelölnek meg. Az a legvalószínűbb, hogy ők olyan csillagjósok voltak, akik olyasvalakiknek tűntek, akiknek jó szemük volt az asztronómiai eseményekhez.

 

TÖBB, MINT NÉGY EVANGÉLIUM LÉTEZIK

 

http://listverse.com/

 

Bár a „kanonikus evangéliumok” (Máté, Márk, Lukács, János) széles körben a leghitelesebbnek elfogadott evangéliumok, érdemes megjegyezni, hogy körülbelül 60 egyéb, Jézus életéről szóló evangélium volt, beleértve az olyanokat, melyek fiatal fiúként jelenítik meg az életét.

A négy kanonikus evangéliumot valamikor Kr.u. 70-110. környékén írták és ezek közül Márké tűnik a legrégibbnek. Úgy tűnik, hogy a másik három utal Márkra, valamint egy ismeretlen forrásra, amit „Q” evangéliumként ismernek a tudósok. A korai kereszténység időszakában gyakori volt, hogy egyesek a saját felfogásukhoz igazították az evangéliumokat és ez szolgál magyarázatként a nem kanonizált evangéliumok nagy számára.

Az összes evangélium közül a négy kanonizált evangéliumra úgy tekintenek, mi a történelmileg a legszabatosabbakra, mivel sok tudós megerősíti Jézus keresztelésének, igehirdetésének és keresztre feszítésének történeti hitelességét.

 

JÉZUS NEM VÉGZETT JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁT

 

http://listverse.com/

 

Jézus azt mondta, hogy „áldottak legyenek a szegények, mert övék Isten országa” és „áldottak legyenek az éhezők, mert majd bővelkedni fognak”. Azonban soha sem tudták róla, hogy tulajdonképpen tett-e bármit is a szegényekért vagy az elesettekért. Egy alkalommal egy ingyen ebédre látott vendégül 5000 embert a hallgatóságából, de ez valójában nem ugyanaz a dolog, ugye? Még Júdás, a hírhedt áruló is, egyszer megkritizálta Jézust, amiért elmulasztott adni a szegényeknek.

Ezt a döntést kapcsolatba lehetne hozni a keresztény filozófiával, miszerint a halál utáni élet fontosabb, mint a földi lét, illetve ebből következik, hogy Jézus inkább a lélekben szűkölködőknek szentelt figyelmet, semmint a testben nélkülözőknek.

 

JÉZUS SZÉP RUHÁKBAN JÁRT

 

http://listverse.com/

 

Jézust gyakran szerény formájú alakként ábrázolják, valójában pedig nem volt teljesen aszkéta. Még az is tudjuk róla, hogy pénzt hordott magánál, ami burkoltan benne van az utolsó vacsora jelenetében, amikor Júdásra az árulójaként. (János 13:29) A ruhája bizonyára jó minőségű volt és némileg értékes, mivel a római katonák  sorsot vetettek rá a keresztre feszítéskor. Viszont, ha a jelenet annyira véres volt, mint ahogyan hisszük, akkor elcsodálkozhatunk azon, hogy ki akarhatta volna azt viselni ezek után. (Máté 27,35 és Lukács 23,34)

 

JÉZUS NEM BÉKETEREMTŐ VOLT

 

http://listverse.com/

 

Itt némiképp ellenmondás fedezhető fel az információk között.  Először tekintsük meg Kolosszébeliekhez írt levél 1,20: „És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.”

De Lukács szerint 12:51-ben Jézus azt mondotta:

„Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást.”

Tegyük még világosabbá Máté 10:34-gyel: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.”

Ez ellentmondásban áll Ézsaiás jövendölésével:

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”

Ézsaiás 9,6

 

JÉZUS A KORÁNBAN IS SZENT

 

http://listverse.com/

 

Jézust többször is fontos szent személyként említik meg a Koránban. Nem feltétlenül Messiásként jelenítik meg, de elismert a tanításainak értéke, és úgy tekintenek rá, mint Allah hírvivőjére. Gyakorta említik azokkal összefüggésben, akikre az iszlám és az izraelita emberek pátriárkáinak tartanak, mint például Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt.

(Aal-e-Imran 3:4, An-Nisa 4:171)

 

JÉZUST IMÁDTÁK A DÉMONOK

 

http://listverse.com/

 

Azt természetes módon feltételezzük, hogy az angyalok imádják istent és a démonok imádják a Gonoszt, vagy legalábbis néhány Death Metal együttes ezt szokta velünk elhitetni. Mindazonáltal, különös módon Jézus olyasvalaki, akit a jelek szerint a démonok is imádnak. Ez a Márk evangélium egyik jelenetében válik világossá, amikor őt egy olyan légiónyi démon imádja, akik egy férfit szálltak meg és akikkel Jézus közvetlenül beszélget.

Márk 1,27 „És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?”

 

JÉZUSNAK RÖVID HAJA VOLT

 

http://listverse.com/

 

Senki sem tudja bizonyosan, hogy Jézus hogyan is nézett ki, de a róla szóló népszerű koncepcióba belekeveredett valamiféle Európa-centrikus hippi, szandállal és hosszú hajjal kiegészítve. Ez valószínűleg a korai keresztény műalkotásokra vezethető vissza, amelyek gyakran kék szemmel és hosszú, szőke hajjal ábrázolják.

Igazság szerint a hosszú haj nem volt éppen az elterjedt zsidó divat tárgya a rómaiak által megszállt Jeruzsálemben akkortájt, amikor Jézus állítólag ott élt. A Korinthusbeliekhez írt levél 11,14 sora így szól: „Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki?”

Ez összhangban van azokkal a szokásokkal, amelyek a rövid hajat a férfiassággal, míg a hosszú hajat a nőiséggel hozzák összefüggésbe. Így a Jézusról alkotott, hosszú, leomló hajú európai ember képei csalókák lehetnek, de legalább jó megjelenésű volt, igaz? Ez veti fel számomra a következő pontot.

 

JÉZUS CSÚNYA VOLT

 

http://listverse.com/

 

A közhiedelemmel ellentétben arra a következtetésre juthatunk, hogy Jézus nem volt egy Brad Pitt Ézsaiás jövendölésére alapozva, amely kiköti, hogy: „Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!” (Ésaiás 53,2)

Így ideje újra megfontolás tárgyává tenni azt a vonzó képet, amely akkor alakul ki az elménkben, amikor valaki azt mondja, hogy „Jézusi arc”.

 

JÉZUST NEM „JÉZUSNAK” HÍVTÁK

 

http://listverse.com/

 

Van egy olyan tény, amit a legtöbb ember nem tud, Jézus a születését és a vallását tekintve zsidó volt és ebből nyer értelmet az, hogy héber nevet kapott. Ámde, a Jézus név nem héber, és még csak nem is arámi, amely nyelven valószínűleg beszélt. Valójában a Jézus név az eredeti név görög közelítésének származékszava volt. A görög nyelvű apostolok valószínűleg nem tudták kiejteni a héber nevét, ami Yeshua vagy Yehoshua vagy Jesua volt. Amikor a Jesua nevet lefordították angolra, akkor lett Joshua. Érdekes módon a Koránban „Isa”-ként hivatkoznak rá.

 

Forrás: http://listverse.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..