Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A BARDONI BEAVATÁS

1. rész

 

Ki kaphat mágikus hatalmat?

 

Amikor Bardon valódi csodákat tett és a nézőközönségét pillanatok alatt lenyűgözte, s a neki feltett kérdezőket azon nyomban lefegyverezte beavatotti tudásával, akkor számtalanszor feltették neki azt a helyénvaló kérdést, hogy miként tehet szert egy átlagember ilyen természetfeletti tudásra. Hiszen köztudomású volt akkoriban, hogy Bardon behatóan ismerte a természetmágia egyes ágazatait, a gyógyítás művészi tudományát, az alkímiát, kiismerte magát a világi diszciplínák mindegyikében és mindezt magától értetődő, mondhatni, nemes egyszerűséggel tette. Mindeközben szerény és közönséges kinézetű ember benyomását keltette, szinte elvegyült a tömegben, beleolvadt a környezetébe.

Bardon az említett kérdésre mindig következetesen válaszolt: ezt a tudás és hatalmat minden ember megszerezheti. Aki képes végigjárni a mágia útját, a „lent”-től a „fent”-ig, vagyis a beavatások lépcsőin kitartóan lépdel felfelé előre irányban, az hozzájuthat ehhez a hatalomhoz. Ingyen viszont senki sem kaphatja meg. Minthogy minden Adeptus (magasabb fokozatú beavatott) megszabadul a karmájától, mágikus erejét nem használja önző célokra, saját sorsának könnyítése érdekében. Ha nincs rá különleges oka a beavatottnak, akkor nem használhatja csakis azokat a képességeket, melyekkel a legtöbb ember is rendelkezik.

 

Miért furcsa szerzetek a beavatottak?

 

A beavatottak sokszor hóbortos embereknek tűnnek. Gyorsan hozzáteszem, hogy nem minden hóbortos ember járja a beavatás útját. De tény, hogy a beavatottak sorsa tele van megmagyarázhatatlan, hétköznapi szemmel nézve megfejthetetlen, sokszor visszatetsző és könnyen félreérthető momentummal és történéssel. Ennek oka azonban roppant fontos és mélyreható. A szellemi törvények nem értése és nem tudása az okozója annak, hogy sokan értetlenül állnak a beavatottak cselekedetei előtt. Sokaknak nem adatik meg, hogy egy valódi mester a mágia egyes szabályait és törvényeit személyesen demonstrálja és pontról pontra bemutassa nekik. A beavatás útja viszont úgy néz ki, hogy mindenről személyesen kell tapasztalatokat szerezni és gyűjteni a tanulónak. A beavatottnak saját magának kell meggyőződni, hogy a spirituális törvények működnek, hogy miként működnek, hogy a szellemi világ lényei kicsodák és mire képesek. Így nyeri el az ember a beavatotti tudást.

Itt hadd álljak meg egy kitekintésre. Tudniillik a tudás kérdésénél. Sokan misztériumokban gondolkodnak és titkokat akarnak tudni, illetve ami még rosszabb, birtokolni, hogy utána önmaguknak vagy másoknak tetszeleghessenek. Nos, a beavatás során megszerezhető tudás egyéni és titkos. Tehát a mester nem árulja el azokat előre, sőt később sem! A beavatás lépésekből áll, melyek gyakorlatokat tartalmaznak. A megfelelő feladatok elvégzése során – feltéve, hogy helyesen végzik azokat – alakul ki a tudás a beavatottban. Tulajdonképpen addig nem is beavatott valaki, amíg ezen a processzuson át nem esik. Tehát a tudást nem megkapja, hanem kifejleszti, eléri, felfedezi a beavatott, egyszóval megdolgozik érte. Erre a stabil tudásra építi fel azután a hitét.

A hit először természetesen megelőzi a tudást, mivel annak segítségével végzi állhatatosan és alázatosan a gyakorlatokat. Majd miután elérte a megtapasztalások általi tudását, akkor már másfajta hittel, nevezetesen, tudásra alapozott hittel fog rendelkezni a beavatott.

 

A mágia titkos tudománya

 

A mágia mindig is titkos tudomány volt a történelem folyamán. A valódi szellemi törvényeket és titkokat csak bizonyos körök, úgynevezett belső körök (esoteros = belső kör, ebből származik az ezotéria kifejezés) ismerték. A mágia tudománya a zárt és leplezett tanítványi láncolaton keresztül mesterről tanítványra szállt, de vajmi kevés információ szivárgott ki még legrosszabb esetben is eme belső körökből. Ezzel a hermetikusan zárt tanulási és beavatási módozattal az volt a fentiek célja, hogy az emberek tömegei ne jussanak gyorsan mágikus tudáshoz, melyet alkalmazva könnyedén árthattak volna önmaguknak és egymásnak negatív folyamatok tömkelegét indítván el ezzel a sorsban. Persze hátránya is volt ennek a felállásnak. Azáltal, hogy az emberek többsége nem kaphatott beavatást, ismeretek és útmutatás híján nem járhatták végig a beavatás útját a hittől a tudásig. A XX. század kataklizmái, világháborúi és tömeges szenvedéseinek hatására sokan arra panaszkodtak a szellemvilágban, hogy számukra nem volt kitárva a fejlődés valódi útjának ajtaja, ezért döntött úgy az Isteni Gondviselés, hogy változtat ezen. Így esett a választás Franz Bardonra, a Földre sokszor inkarnálódott szellemi tanítóra, hogy nyilatkoztassa ki az emberiség számára a hermetika tudományába történő beavatási utat.

Bardonibeavatás1

Kinek szól a beavatás útja?

 

Az emberiség a beavatás útjának megismerése által kap lehetőséget arra, hogy bejárhassa a felemelkedés útját. Mindenki megkapja a lehetőséget, tehát nem lesz, illetve már nincs elzárva senki elől. Persze az emberek sokfélék, sokféle múlttal rendelkeznek. S azt is érdemes ehelyütt megjegyeznem, hogy amíg fel nem állítja magában az ember a mágikus egyensúlyt, a test, a lélek, és a szellem mágikus harmóniáját, addig minduntalan vissza kell térnie, születnie a Földre. Az embernek sorozatos megtestesülések útján kell pótolni a hiányzó tudását, s csak miután végigjárta a tökéletesség útját, utána szabadul meg a szenvedésektől, a karmától, s onnantól kezdve nem kötelező már visszaszületnie.

Eddigi sok ezer éves tapasztalat, hogy ezt a rögös utat csak azoknak sikerült beteljesíteniük, teljesen végigjárniuk, akiket egy mágus vezetett. Hiszen a mágia útja az élet megismerésének ösvénye, az ember szabaddá válásának útja. Ezek hatalmas misztériumok, melyekre nem minden ember egyformán kíváncsi. Minden ember úton van, tart valahol. Ez sorsszerű és bonyolult, de a múltbéli történések igazságos eredménye. Ugyanakkor mindig vannak olyanok, akik fejlődni szeretnének, akiket érdekel és hajlandók tenni azért, hogy harmonikusak legyenek és szabaddá váljanak. A világmindenség és az Isteni Gondviselés türelmes, s aki belső indíttatásból kifolyólag igényli, annak mindig ad lehetőséget a felemelkedésre, ugyanakkor senkit nem siettet.

A beavatás útjának nyilvánosságra hozatalával még egyetlen ember sem oldott meg semmit. Azonban akiket az Isteni Gondviselés a maga rejtélyes és kifürkészhetetlen eszközeivel összehoz és megismertet a beavatás útjával, az ily módon kap lehetőséget a felemelkedésre. A beavatás útjának gyümölcseit csak az takaríthatja be, aki végigjárja azt elejétől kezdve nem kihagyva egyetlen lépést sem. Aki előbb akar bármit is megkapni, mint hogy megdolgozott volna érte – s ez a hitre is igaz –, azok nem értették meg a mágia útját. De akit több hajt a puszta kíváncsiskodásnál és a hátsószándékoknál, az pótolhatatlan szellemi segítséget kap a beavatások által.

 

A beavatás útja

 

Aki a Bardon-i beavatással megismerkedik, az közelebbi kapcsolatba kerülhet az univerzális törvényekkel és azok hatásaival. Ezt a tudást lépésről-lépésre elsajátítva végtelen tisztelettel és alázattal fog az Isteni Gondviselés iránt viseltetni.

A Bardon által képviselt hermetikus (ősi egyiptomi, Thot istenhez kapcsolódó) nézőpont vagy vallási világnézet szerint a materializmus is egy vallási rendszer, mivel hitük szerint az anyag a meghatározó. A beavatott tisztán látja, hogy az anyag is Isten egyik megjelenési formája, ezért nem ítélkezik az anyagban hívők felett. E helyett a beavatott úgy gondolkodik, hogy minden ember életről életre fejlődik és egyre közelebb jut az egyetemes törvényekhez, megismeri azokat, s ezért egyik vallási nézet sem elégíti ki teljesen. A beavatott fokozatosan éretté válik az egyetemes vallás, a szellemi törvények megismerésére. A beavatott benső világában zajló változásoktól függetlenül tartozhat bármilyen felekezethez, ő akkor is az egyetemes elveket fogja követni, mert azok működéséről meggyőződött. Ellenben nem hisz olyan vallási dogmákban, amelyek nem igazolhatók vissza számára tényszerűen.

 

Bardon különválasztja a mágiát a misztikától. Mágia alatt ért minden olyan tudományt is, ami anyagi szintre vonatkozik. E szerint az álláspont szerint ide tartozik: a matematika, a fizika, a kémia és a csillagászat. A misztika nem anyagi jellegű dolgokat foglal magába: világnézetet, erkölcsöt, vallást, képességet és a többit. A misztika és a mágia nem szétválasztható.

A fizikai tudást el lehet érni intellektuális képzéssel. Ezzel szemben a metafizikai (de mondhatnék mágikust is) tudást átlagos értelemmel nem, csakis kifinomultabb érzékeléssel lehet elsajátítani.

A hermetikus beavatás a mágia útja. A beavatott ezalatt azt érti, hogy finomabb anyagok, erők, törvényszerűségek működnek az emberben, a természetben és a világegyetemben, valamint a fizikai, az asztrális és a mentális test három állapotában. Ez utóbbi hármas felosztás az ember durva és finomabb anyagi testeire vonatkozik, amelyekből az asztrális és a mentális testet még hivatalosan nem ismerték el a tudomány képviselői.

 

Bardon azt tanítja, hogy a mágia szent tudomány, a tudások tudása. Miért? Mert a mágia megtanít az univerzális törvények használatára. Bardon a Tarot módszertanát követi. Álláspontja szerint a mágus a kapu. Ezt az utat 30 év gyakorlás és kutató munka után adta közre.

 

Első rész – Elmélet

 

Itt a beavatott a Tarot kártya titkos jelentésű szimbólumaival ismerkedhet meg: az elektromos és a magnetikus fluidummal, a mágussal és a négy elemmel, az Akasha-elvvel és a Bölcsek Kövével, a Nappal és a Holddal, a Makro- és  a Mikrokozmosszal. Bardon kielemzi a Tetragramma nagy titkát, illetve a kabbalisztikus JOD-HE-VAU-HE elvet.

Az első rész bevezet az elemek mágiájába. Az ember minden problémájára az elemek szolgáltatják a kulcsokat: a tűz, a víz, levegő és a föld. Ezután következik az Akasha bemutatása, mely a leghatalmasabb őslét, az ősalap, az oki szféra, az alkimisták kvintesszenciája. Majd rátér az örök törvény, a karma elemzésére. Ez a „Ki mint vet, úgy arat.” törvénye. Amit az ember fejlődésnek hív, az tulajdonképpen a karma törvényének megnyilvánulása, ok és okozat.

Bardon részletesen ismerteti a test okkult anatómiáját a fejtől a lábakig. Azután rátér a lélekre vagy az asztráltestre. Bemutatja a kolerikus, a szangvinikus, a melankolikus és a flegmatikus temperamentum aktív és passzív tulajdonságait, vagyis az ember jellemének alapjait. Megnevezi a föld, a víz, a tűz és a levegő erő központját az aurában. Majd rátér az asztrál síkra, amit a vallások túlvilágnak neveznek. A testből való kilépés, a halál misztériuma, ennek a világnak a lakói, az elementárok és az elementálok is szóba kerülnek. Végül a tiszta elemek lényeit is megemlíti: a szalamandrákat (a tűz elemi lényeit), a szilfeket (a levegő elemi lényeit), a nixeket (a víz elemi lényeit) és a gnómokat (a föld elemi lényeit).

A szellemet, mint az ember halhatatlan részét, Isten képmását mutatja be ezután. Megtudhatjuk Bardontól, hogy az ember szelleme az őselvből jött létre. Majd a mentál sík következik, amelyen az emberi aura mentál teste és bizonyos elementáloknak nevezett lények mozognak. Ezt követően a valóságról, a vallásról, Istenről és az aszkézisről értekezik Bardon. Ezután következik a második, gyakorlati rész, amelyik a beavatás 10 fokozatát mutatja be.

(folyt. köv.)

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..