Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A kelták megalitjait magyarok építették?

Ezzel egy komolyabb témába vágunk. Nevezetesen a kelta-magyar kapcsolatok kérdéseit fogjuk boncolgatni. Ezúttal az ősi kőoszlopok, kőcsoportok és kőkörök világába pillantunk bele a témában járatos különféle professzorok kutatási eredményeinek és a saját, személyes véleményünket felhasználva.

 

www.lesenfantsdumuseesoulages.com

 

Baráth Tibor szerint Nyugat-Európa megalitikus építményeit, vagyis az olyanokat, mint amilyen Stonehenge is, egyetlen nép fiai formálták, illetve építették. Ezt az állítását azzal indokolja, hogy a kövek egyformák, pontosabban három stílus valamelyikét testesítik meg. Melyek is ezek? Vegyük őket sorra:

 

1.) Az első csoportot a merőlegesen felállított gigantikus méretű kövek alkotják, melyek magányosan és egyedül hirdetik építőik tudását. Alsó részük a földbe süllyed úgy 1-2 méter mélyen, míg a nagy részük a föld fölé magasodik átlagosan 5-6 méterrel. De találunk ettől lényegesen magasabbakat is. Ezeket hívják ménhíreknek. A ménhírek némelyike csillagokat vagy írásjeleket is ábrázol. Vannak, akiket emberre emlékeztetnek, de inkább maradjunk a kővé dermedt múmia kifejezésnél. Egyik legszebb ménhír a franciaországi Saint-Sernin faluban áll.

Fontos megemlíteni, hogy ménhírek előfordulhatnak csoportosan is. Ilyenkor egyenes vonal mentén helyezik el őket több száz vagy ezer méteren keresztül. (Lásd: Bretagne)

 

2.) A második megalitikus építménytípust a kőkörök, vagy kőkarikák alkotják. Ezeket cromlecheknek (kromlek) hívjuk. Ezek talán a legnépszerűbbek és a legismertebbek is egyben. Fő képviselőjük Stonehenge az angilai Salisbury-ben. Ez eredeti pompájában két koncentrikus körből állt, amiken belül két patkó alakú kőcsoport sorakozott, melyek egy oltárkövet szegélyeztek. Vagy említhetném a ma ismert legnagyobb cromlechet, Avebury-t is, amely esetében egy több mint 400 méteres kőgyűrű ölel át két kisebb kőkört.

 

3.) A harmadik fő típus általában négy kőlapból áll, melyek közül három állóra fektettek egy negyediket, az úgynevezett sisakkövet. Első pillantásra kőasztalnak nézhetnénk őket, csak a méretekkel vagyunk bajban. Mert vajon kinek az asztalai lehettek volna? Óriásoké? Az ilyen fajta megalitikus kőcsoportok neve dolmen. Belőlük van a legtöbb. Számuk csak Franciaországban meghaladja a négyezret.

 

Ezek után térjünk rá annak az európai népnek a kilétére, akik fiai képesek voltak ilyen kolosszális teljesítményre. Ezzel kapcsolatban perdöntő észrevétel, hogy legtöbb ilyen kőemlék ott fordul elő, ahol a Moguer, Magar, Maúr, Mór név szerepel. Ezek pedig jól lokalizálhatók, tudniillik a Brit-szigeteket (Angliában, Walesben, Skóciában, Észak-Írországban, valamint hármon breton megyében.)

Véletlen volna ez csupán? Aligha.

 

http://2.bp.blogspot.com/-

 

Az építők három főbb irányból érkezhettek:

L. A. Waddell a maúri népben jelöli meg az európai megalitok szerzőit, míg Hubert francia kutató

erősen kiterjesztvén a kelta nevet, minden keletről jött népben egyúttal keltát is lát, a megalit építőket pedig „korai keltáknak” titulálja. Barát Tibor egyetért azzal, hogy a Régi Kelet Európába érkezett fehér bevándorlók maúri (magyar) ága illesztette zseniálisan egymás mellé a megalitokat, egyszersmind magyar nyelvet beszéltek. Eme nyelvészeti állítását alaposan igazolja is.

 

Szót kell ejtenünk azonban még két eshetőségről, mely nem feltétlenül áll ellentmondásban ez előbbivel. A másik irány lehetett akár nyugat is. Mint tudjuk, az Atlanti-óceánban több olyan aranykori sziget is feküdt, melyeknek sorsa tragikus véget ért. Ezek közül a legvalószínűbb, hogy Atlantisz menekültjeinek egy része úgy döntött, hogy kozmikus tudásának egyes töredékeit átmenti a Föld különböző pontjaira. Így kézenfekvőnek tűnik, hogy a francia és brit területeket célozták meg bizonyos atlantiszi kolóniák (mások nyilvánvalóan Amerika irányába mehettek, míg a legtöbben elhagyták a Földet), akik akár tengerjáró hajókon, akár egyéb, repülő masinákon keresztül menthették és rejthették el a titkaik egy részét a későbbi korokban Nagy-Britanniának és Franciaországnak nevezett területek szakrális helyein. Így tehát adódik a két irány: a vízen keresztül nyugat felől. Vagy közvetlenül az égből.

 

Természetesen előfordulhat, hogy az atlantisziak vagy akár Thule egykori lakói nem álltak meg a partoknál és szigetországoknál, hanem a kontinensek távolabbi területeit vették célba több tízezer évvel korábban, majd onnan jóval később, immáron keleti irányból vándoroltak az utódaik azokra az említett térségekbe, ahol manapság a megalitok ékeskednek.

 

http://upload.wikimedia.org/

 

Az érkezés, illetve a vándorlás irányának a kérdésére inkább akkor tudunk válaszolni, ha megfejtjük a megalitok enigmáinak a funkcióit. Itt pedig kétségtelen, hogy ősi vallási szertartásokat, mágiát, azaz varázslatot, beavatásokat végeztek. De ebben is sokat segíthet nekünk a magyar nyelv.

Például a Mén-Hír kifejezésből Mén az egyesített egyiptomi birodalom alapító királyának a neve, míg a hír szó ugyanazt jelöli, mint manapság. Így a teremtő, a hím, a fallikus nemző erő híre adódik.

Egy kiragadott példa a sok közül: a magányos ménhír oszlopok neve AMBERIK, ami magyarul Embereket jelent. Stonehenge kövei szintén Amberic, ráadásul a kelták a főistenüket Ambernek nevezték.

Újabb összefüggés, hogy Egyiptomban istent Napként, napkorongként, forgó keresztként ábrázolták egyebek mellett. Az oszlopokra olykor istenneveket is véstek, amelyekben a magyar Mása szó is benne volt. Így logikusnak tűnik, hogy a Teremtő Isten mása, képmása költözött a világba a ménhírek formájában.

Az pedig már további adalék, hogy az egyiptomi obeliszkek és a ménhírek egyértelmű párhuzamokat mutatnak, szerintem. Tudjuk, hogy az obeliszkek RA Napisten sugarai, erőoszlopai voltak. Nem lehet nem észrevenni, hogy a ménhír kelta obeliszk. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy maga a cromlech mint komplexum ősi szertartásközpont, templom. Indoklásom: a kőoszlopok lényegében megfeleltethetők a templom pilléreinek. Ráadásul minden templom minden kultúrában az ősdomb archetípusára vezethető vissza, tehát a templom nem lehet más, mint rituális, szimbolikus és energetikai értelemben egyaránt a teremtés helyszíne.

 

A pogány kőoszlopok valódi funkciójának és jelentőségének egy részét biztosan felismerte a kereszténység, mivel főleg az 5-8.században több zsinaton is olyan határozatokat hoztak, amelyek elrendelték a ménhírek eltemetését, folyóba süllyesztését vagy szakadéka dobását. Egyszóval, a műkincsrombolást. (A következő egyházi zsinatok hoztak ménhír-ellenes határozatokat: 435, 438, 452, 658, 681, 682, 698. 789, 900)

Ezt azzal a csellel igyekeztek kivédeni a kelták, hogy a megalitokat megkeresztelték és amennyire lehetett, beillesztették az új világképbe.

 

http://www.ballybegvillage.com/

 

Figyeljük meg a dolmen, vagy dolmén elnevezést. Azonnal felfedezhetjük benne a Mén nevet, amely a már említett logika alapján az istenséggel kapcsolatos. Valóban, a dolmenek mellett az archeológusok rendszeresen találtak a Napistenre utaló szimbólumokat: bárkát, fokost, korongot, edényeket. A kérdés még izgalmasabbá válik, amikor a „dol” szótag jelentését keressük.

A dolmeneket ugyanis az „Óriás ágyának” vagy „Óriás hálószobájának” nevezik. Az összefüggés: a DOL-MÉN funkcióját tekintve arra az időszakra való, amikor a Napisten nem kocsikázik át az égbolton, vagyis éjszakára. Kvázi, itt alszik, itt pihen meg a Napisten éjszaka, ami utalhat a túlvilágra, vagy a másvilágban való tartózkodásra is. Ebből következik, hogy a dolmen sokak szerint a halotti kultusszal is kapcsolatba hozható.

Ez pedig egyáltalán nem elképzelhetetlen és nem is egyedülálló, mert Hérodotosztól arról értesülhetünk, hogy Mezopotámiában például a nagytemplom legfelső emeletén egy nagy hálószobát alakítottak ki, ahol egyetlen ágyat helyeztek el nem más okból, mint hogy éjszaka a Napisten ott aludhasson.

Felteszem, a dolmenek lehettek egykoron oltárok is, vagyis amolyan mini templomok, amelyeket szent helyekre építettek, s ott adott időszakban napszertartásokat végeztek.

 

Ezek után már nem fogunk azon meglepődni, hogy a nagy kövekből álló kőkörök is szoros kapcsolatban állnak az istenek világával. Waddell arra a következtetésre jutott, hogy például Stonehenge csillagvizsgáló, illetve napobszervatórium volt. Magyarul: napvárta. Ténylegesen bizonyítást nyert, hogy Stonehenge-et eleve úgy tervezték, hogy a legjelentősebb júniusi napállásokat ott megfigyelhessék, illetve a Nap és a kozmosz egyes csillagzatainak energiáit begyűjthessék.

Stonehenge főtengelye éppen a Napisten érkezését jelzi június 10-20. között.

 

Eltekintve Stonehenge-től, más napvárták a Nap évi járásának más és más kiemelt időpontjaihoz lett tájolva. Így függ össze a sokféle kőkör a vallási rituálékkal, napfordulókkal, csillagünnepekkel, tűzszertartásokkal és a termékenység-varázslatokkal. Aki ismeri az adott megalitkörök rejtett titkait, az gyakorlatilag naptárként is használhatja azokat, az egyéb spirituális funkciókról nem is szólva.

 

Visszatérve arra a népre, aki a megalitkus csodákat építette, olyan sok magyar szó hozható velük kapcsolatba (pl.: Mén, Ló, Hír, Mása, Kör, Emlék, Hál), hogy szinte bizonyos, hogy magyar nyelvű népek állították.

A francia LICHAVEN név olyan emlékművet jelöl, amely két álló kőből és egy rájuk borított kőlapból áll. Ez a magyar Lika van (lyukas) kifejezésre is utalhat. Stonehenge magyar neve: Isten Hona.

Nem beszélve azokról a ménhírekről, amelyeken található írásjelek, illetve szöveg magyarul olvashatók. A Saint-Senin-i kő képírása magyarul így hangzik: „A magyar föld Ura siratja a bátrakat subában.”

 

Mindezen vázlatosan bemutatott kutatások azt látszanak igazolni, hogy a kelták és magyar nép között legkevesebb rokoni kapcsolat állt fenn. Ennyi véletlen egybeesés nem valószínűsíthető magától. Sőt, a magyar-kelta nyelvi megfeleltetések önmagukért beszélnek. Elhamarkodott és megalapozatlan következtetések elkerülése végett, a kelta nép további tanulmányozását javasolom.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..