Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A legfontosabb tudnivalók szkíta-szittya őseinkről! (II. rész)

A szkítákat az eurázsiai pusztákat és sztyeppéket lakó lovasnépként ismerhetjük. Ez azonban nem pontos, mivel a szkíták esetében a kultúra, a vallás, a nyelv, a közös hagyományok és a mágikus-vérségi szövetség volt a legmeghatározóbb kohéziós erő.

 

Őseink, a szkíták, más néven a szittyák, történelmének számos részletét a mai napig homály fedi, így sok kérdés egyelőre még tisztázásra vár. Úgy tűnik, hogy a szkíták = szittyák = szakák (perzsa elnevezés) megállja a helyét. A szkíták magukat kezdetben Skuda (ejtsd: Szkuda; görögösen Szküthesz) névvel illették.Valószínűleg a szkíta név alatt iráni nyelvet beszélő őskori, vagy az írott történelem előtti népek ötvözetét érthetjük.

 

A szkíták nyelve máig ismeretlen, csupán rokonítani szokták más nyelvekkel.

Kálti Márk és a Bécsi Krónika viszont ezt írja:

“a székelyek, akik a szkíta betűket még nem felejtették el, nem papírra írnak, hanem pálcákra rónak, kevés jellel sok értelmet fejeznek ki”

 

Bonfini pedig így tudja:

„a székelyeknek szkítiai betűik vannak”

 

Kell-e ezek után nekem külön érvelnem a mellett, hogy a szkíták nyelve milyen nyelv?

 

Adalék az előbbiekhez, hogy Attila lakomájáról Priszkosz rhétor „fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról” tudósít. Ez szerintem szintén beszédes bizonyítéka a hun-szkíta kapcsolatnak, bár a legpregnánsabb még hátra van.

 

 

Ahogyan a szkíták nyelvét nem ismerjük, úgy van ez az ősi szállásterületükkel is.

Minden jel szerint egykoron az Altáj vidékén – ami egy röghegység a mai Közép-Ázsia, Oroszország, Kazahsztán, Kína és Mongólia területén – élő népcsoportról beszélhetünk, akiknek a génkészletében keveredett össze először az ázsiaiak és az európaiak számos vonása.

Itt kell még hozzátennünk, hogy a szkíták eredetüket tekintve számos jel szerint – legalábbis részben – posztsumer kultúrájú iráni eredetű népnek is tekinthetők. Ami a sumér-magyar kulturális rokonság irányába nyit egy külön kutatási területet, mellyel külön cikkben már foglalkoztunk, itt csak említést teszünk róla. Akit jobban érdekel, nézzen utána például Bobula Ida, Padányi Viktor, Zakar András, Endrey Antal, Csőke Sándor, Badiny Jós Ferenc ez irányú munkásságának.

I.e. 673-ban az iráni szkíta királyok legyőzték az asszírokat és a kimmereket. I. e. 611-ben a szkíták nagy hadjáratot vezettek Kis-Ázsián, Mezopotámián és Szírián át egészen Egyiptomig. Erre válaszul Küaxarész méd király kiűzte a szkítákat Médiából, akik innen a derbeni kapun keresztül a kimmerek elhagyott területeire vonultak a Duna és a Don közötti sztyeppére.

Úgy tudjuk, hogy az i. e. 7. század végén a szkíták elfoglalták a kelet-európai sztyeppvidéket az Altaj hegységtől egészen a Kárpát-medencéig. Központjuk a Fekete-tenger északi melléke volt. A Kárpát-medencébe az i. e. 560-as években nyomultak be elfoglalva annak keleti felét.

 

Tehát a szkíta törzsek a Dnyepertől nyugatra az i.e. 7. században jelentek meg, így hódításaik révén eljutottak a Duna-Tisza területéig, mivel ekkortájt foglalták el a Duna és Dnyeper közötti sztyeppe területet, amit később i.e. 4. században a szarmaták és szauromaták foglaltak el tőlük. Ők voltak a királyi szkíták. Uralmukat idővel hazánkban a kelták váltották fel.

 

Hérodotosz szerint a Duna, Fekete-tenger és Kaukázus határolta területen éltek a szkíták. Az i.e. 3. századra kettészakadt a birodalmuk: létrejött egy új törzsszövetség Ateasz király vezetésével, illetve egy krími királyság. Végül az i.sz. 3. századra tűntek el a történelemből, azaz minden bizonnyal felszívódtak, elvegyültek a rokon keleti eredetű népek, így például a hunok és avarok között.

Ezek fényében kimondható, hogy a keleti őshaza emléke teljességgel jogos és történelmi alapokon nyugszik, mivel a szkíták valóban keletről érkeztek több hullámban és később az itt élő lakossággal forrtak vagy olvadtak eggyé.

 

 

Ezt az állítást támasztja alá Tóth Tibor antropológus kutatása is, aki többek között a következőket állítja:

A honfoglaló magyarok a Kr. előtti VI. századtól a Kr. utáni IV. századig fennállt szkíta-szarmata birodalom egykori népeivel olyan embertani hasonlóságot mutatnak, amelyet nem lehet kimutatni az Urál mentén élt népek ugor ágánál”.

 

Néhány összefüggés krónikáinkból, amit nem volna szabad figyelmen kívül hagynia senkinek sem:

 

Homérosz szerint a szkíták a legigazságosabb emberek.

 

Hérodotosz szerint a szkíták „földjére egyetlen nemzet sem merte tenni a lábát”.

 

Szkítaország legnagyobb folyója az Ister (Duna), az Isterbe folyik a Partisum (Tisza) és az Agathyrosoktól (Erdélyből) a Maris (Maros) folyó. Itt említi meg, hogy az Istert öregbítik az Alpis (Alpok) és a Karpis (Kárpátok) vizei is, ezért nagyobb a vize a Nil (Nílus) folyónál. Herodotos felsorolja Szkítaország további folyóit a Kárpátokon túl.

 

„az ő nemzetük mindegyik nép közül a legősibb a Földön”

 

Arisztotelész így ír rólunk:

A szkíták népe volt az első, aki egyedül élt közös törvényeik alapján 

 

Alexandriai Kelemen szerint a szkítákra „sem szószaporító, sem csevegő bölcsességgel, hanem szabados életmód, józan ész és találó beszéd” jellemző.

 

Bölcs Leó szerint:

„a Scythak, a természet ép fiai, nyersek, de igazságosak voltak, még főnökeiket is keményen megbüntették, és száműzték, ha nem igazságban jártak”

 

Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, amint fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Szcítiának (Szkítiának), aki feleségül vette Dentü-Mogyerban Őnedbelia vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta.

Anonymus

 

A szkíták magukat a „szarvasok népének” nevezték.

Ezek után nem meglepő, ha azt közöljük, hogy a szkíták ismerték a csodaszarvasról szóló mondát.

 

A szkíták fő totemállata a turul volt, ami mitikus madár, tehát fizikailag feltehetően a kerecsensólymot feleltették meg neki.

 

Álláspontom szerint a szkíta népek – és itt egyebek mellett a hunokat, az avarokat, a türköket, a magyarokat, a kazárokat, a bolgárokat, az úzokat, a besenyőket, a kunokat értik alatta a történeti kútfők – vallásos szemlélete hasonló volt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a belső-ázsiai népek hitrendszerei között komoly analógiákkal találkozhatunk.

Szkíta, illetve magyar őseink hitvilágában egyetlen Teremtő isten áll a középpontban, ebből következik őseink egyistenhite. Minden további transzcendentális és anyagi teremtmény végső soron benne és általa létezhet. Meggyőződésem, hogy csak ebből az alapállásból kiindulva kaphatunk valós képet a szkíta, a hun, valamint magyar hiedelemvilágról és ősvallásról, ideértve a fejedelmi/királyi házak vagy épp az egyes törzsek mitikus származását, totemisztikus hiedelmeit, szakrális uralomfelfogását, vallásos képzeletvilágát és a természetfelettivel való integráns és széttéphetetlen egységét.

 

Úgy hiszem, hogy a magyarság szent kultúráját és kulturális szentségét csak az és csupán olyan mélységben képes megérteni, aki és amilyen mélységben azonosulni tud a magasrendű istenélményünkkel, méghozzá tisztán, őszintén és átszellemülve.

A kontraszt kedvéért említeném Szent Gellért, velencei püspök nézőpontját, aki a nemzetségi és családi jelképeinkre „szkíta bálványokként” tekintett.

 

Remélem, kedves Igazságkereső, hogy a szkíta-szittya őseinkről szóló kétrészes kis összegzést

érdemesnek és motiválódnak találtad a tovább gondolásra és kutatásra.

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

 

TÁRSOLDALUNK: https://napvallas.hu/ és https://www.szarazgyorgy.hu/
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..