Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A MAJA ISTENEK NEVEI ÉS FOGLALKOZÁSUK

MAJA KOZMOGÓNIA – VILÁGTEREMTÉS

 

A maja mitológiáról csak két fő forrás maradt fenn: a Popol Vuh című kicse eposz és Bartolome de Las Casas művei. A mítosz változata szerint a világ teremtésében több istenházaspár működött közre: a „teremtő anya” és a „teremtő apa”; a „szülőanya, nagy anya” és a „fiak nemzője, nagy atya”; „a hatalmas hódító (anya)” és a „zöld tollakkal borított kígyó (Tollaskígyó)”.

A mítosz másik változatában a világot Tepeu istennő és két isten, Kukumac és Hurakán teremtette. Számos kicse mítosz beszéli el az ikeristenek, Hunahpu és Sbalanke eredetét, harcát a holtak birodalmának tizenkét urával és istenével, a Sibalba istenekkel, akik közt Hun-Kame és Vukub-Kame töltötte be a vezető szerepet.

 

A maja teremtésmítosz arról számol be, hogy a világ időről időre elpusztul. Elsőként a Nap, majd a szél, végül pedig víz által. Úgy tartották, hogy az ősi időkben jaguárok érkeztek a Földre, akik elpusztították az ősállatokat. Ezt követően az embereket hatalmas viharok ragadták el. A harmadik korszakban tűzeső, majd vízáradat semmisítette meg az életet. Az előttünk álló folytatásban egy nagy földrengés vár az emberiségre.

Visszatérve a világ teremtésének pirkadatához, a kezdet kezdetén csak az ég és a tenger létezett. Ekkor hét teremtő isten ült össze tanácskozni, minek nyomán arra a döntésre jutottak, hogy létrehozzák a Földet. A feladatot HURAKÁN kapta. Ezután az istenek közösen népesítették be a planétát.

A Föld első lakói a madarak, a kígyók és a vadállatok voltak. Ezek az állatok azonban képtelenek voltak teljesíteni teremtőik abbéli akaratát, hogy dicsőítsék őket és áldozatokat mutassanak be nekik. Ezért arra ítélték őket, hogy vadásszanak rájuk.

A második próbálkozás az ember volt, melyet nedves földből hoztak létre, de ezek sem tudták teljesíteni az istenek elvárásait. Megelevenedtek ugyan és beszélni is tudtak, de érzelmek híján, értelmük meglehetősen állatias volt. Így elpusztították őket.

A harmadik kísérlet fából faragott bábokkal történt. Ők már házakat tudtak építeni és szaporodtak is, de nem volt szívük és nem értettek semmit. A faemberekre is majdnem ugyanaz a sors várt, mint elődeikre. A reájuk bocsátott árvizet csak néhány példány élte túl, belőlük lettek a majmok ősei.

A negyedik próbálkozás az igazi, mai értelemben vett emberé volt. Az ember húsa és vére mellett erőt és értelmet kapott. Az alapanyag ezúttal a kukorica volt. Az istenek tésztát gyúrtak és elkészítették az első négy férfit. Ők már köszönetet tudtak mondani a teremtőiknek. Okosak voltak, mint az isteneik. Ez azonban már távolról sem tetszett az isteneknek, ezért lekorlátozták az emberek képességeit. Párafelhővel homályosították el a látásukat. Ezután az istenek négy asszonyt is teremtettek, akiket az alvó férfiak mellé helyeztek. Így keletkezett a maja-quiché nép.

 

A MAJA SZAKRÁLIS GONDOLKODÁSMÓD

 

Minden egyes napot más és más isteneknek szenteltek. Amikor a maják leírták az éppen aktuális dátumot, akkor az egyúttal az istenségnek lerótt tiszteletadás volt, egyszersmind pedig a szóban forgó isteni lény védelme alá helyezték magukat.

A maja világképben mindennek saját istene volt, illetőleg minden élőlény, tárgy, foglalkozás, természeti jelenség stb. valamelyik istenség fennhatósága alá tartozott. Az istenségeknek sokszor első pillantásra ellentmondásos funkcióik voltak, illetve a szerint tudtak viselkedni, hogy az emberekkel mennyire voltak megelégedve. Többarcúságukat fejezik ki a nevük és az öltözékük is. A szín szinte az összes ősi közép-amerikai népnél a kozmikus világkép része oly módon, hogy az istenségek ruhájának színe az égtájakkal való kapcsolatukra utal.

 

A FŐBB ISTENSÉGEK

 

A NAPISTEN

A maja hitvilág a Földön előforduló egyik legösszetettebb és legérdekesebb rendszer. Egy XVIII. századi forrás szerint legalább 166 istenük volt a majáknak, jóllehet a funkcióik kevéssé ismeretesek.

Olybá tűnik, hogy a legfőbb istenük ITZAM NA volt: ő HUNAB KU-nak, a világmindenség és a Föld teremtőjének a fia. Később létrejött a NA-kultusz, s ő lett a Nap, a Föld, az eső, az egek, az idő, az éj és a nappalok istene. Ő adományozta az embereknek a tudást, az írást, a gyógyítói hatalmat, a naptárakat, továbbá védelmező istenség volt.

 

Itzam Na többféle formában jelent meg. Hol, mint Napisten Kinich Ahau, hol, mint a növényzet és a termékenység istene, Bolom Dz’akab képében.

Kinich Ahau minden alkonyatkor az alvilágba távozik el, ahol vérengző jaguárrá változik át, majd másnap hajnalban újra visszatér a Földre az életet adó, tündöklő Nap formájában.

 

A BACABOK

A maják kozmogóniájában a Föld egy nagy, vízben lebegő óriási gyík hátán nyugszik. A gyík a Föld istene, s az élőlények testével táplálkozik. Itt kell megemlítenünk a négy testvért, akik a Bacab-ok néven váltak ismertté. A teremtés hajnalán a legfőbb isten a világ négy sarkába helyezte őket az eget megtartandó. Úgyszólván egyforma istenek voltak ők, akik csupán megkülönböztető jelet viseltek magukon. Chihcen Itza templomdomborművein ez a következőképpen tűnik fel: az egyik egy tengeri csigát, a másik egy spirális kagylót, a harmadik egy teknőspáncélt, míg a negyedik egy pókhálót visel magán.

A négy BACAB voltaképpen négy óriás, akik az eget tartják.

  • Északi óriás: színe a fehér, szolgája az erős szél, jele a dárda.
  • Keleti óriás: színe a vörös, ő elsősorban illatos, életet adó szeleket és áldásos esőt küld, megtermékenyíti a magokat, fellobbantja a szerelmet, jele a napraforgó.
  • Déli óriás: színe a sárga, aki az istenek szelét közvetíti, amely megszelídíti a világ erőit, felébreszti az isteni szót az ember lelkében és szájában, jele egy füstölő serpenyő.
  • Nyugati óriás: színe a fekete, ő vezényli az éjszakát és a betegségeket hozó, éles nyugati szeleket, jele a gyöngybagoly.

 

AZ ESŐISTENEK

CHAAC az esőisten. Egyrészt a termékenység, másrészt a pusztító vihar istensége. Chaac egy személyben képviselte az égtájakat. A világ négy sarkában az égtájaknak megfelelően egy-egy szent fa (yaxche vagy ceiba) áll, amely az isteneket jelképező színekben jelenik meg. Tehát a következő analógia érvényesül isten=fa=szín=égtáj. Középen találjuk magától értetődően a világtengelyt, amit hívhatunk világfának (Yax cheil kab vagy wakah-chan) a Tro-Cortesiano kódex alapján.

 

Vegyük sorra az égtájakat! Ehelyütt találkozni fogunk az úgynevezett szélistenekkel is, a PAVAHTUNOK-kal.

 

Észak – Xaman, jelentése: ahonnan előtör a szél

Zac Xib Chaac = Chaac a Fehér Ember, a Holdat és az ezüstöt jelképezi

Zac Imix Che = Észak fehér fája

 

Dél – Nohol, jelentése: ahol elvész a szél

Kan Xib Chaac = Chaac a Sárga Ember, a meleg, a termékenység és az arany szimbóluma

Kan Imix Che = Dél sárga fája

 

Kelet – Likin, jelentése: ahol felkel a Nap

Chac Xib Chaac = Chaac a Vörös Ember, a reménység és a várakozás színe, ezen felül a Nap születését szimbolizálja

Chac Imix Che = Kelet vörös fája

 

Nyugat – Chikin, jelentése: ahol lemegy a Nap

Ék Xib Chaac = Chaak a Fekete Ember, a nap végét, a reménytelenséget és a magányt jelképezi, mivel a fényt elnyeli a sötétség és a halál

Ék Imix Che = Nyugat fekete fája

 

Az égtájakhoz rendre kapcsolódnak olyan istenségek, akik az év hordozóiként a hátukon viszik az időt és természetesen az eseményeket:

Yucatánon ez a következőképpen alakult: Dél Cauac; Észak Muluc; Kelet Kan; Nyugat Ik

A klasszikus korban: Dél Lámát; Észak Ben; Kelet Eznab; Nyugat Ak’bal

 

Mivel Chaac-ok az eső hordozói, vagyis esőistenek, ezért a legelőkelőbb helyeket foglalják el a maja panteonban. Hitük szerint a Chaac-ok jól megszabott négyéves ciklusokban uralkodnak, ezáltal minden év egy-egy Chaac alá tartozik, ami pedig alapvetően meghatározza az év karakterét. Ez alapján más és más áldozatot kell bemutatni számukra.

Példának okáért:

  • Amikor északon leszállt a 16 napos esőt hozó fehér férfi, akkor pulykát és mézet kell neki áldozni.
  • Amikor nyugaton leszállt a 16 napos esőt hozó fekete férfi, akkor leguánt kell neki áldozni.
  • Amikor délen leszállt a 16 napos esőt hozó sárga férfi, halat kell neki áldozat gyanánt bemutatni.
  • Amidőn keleten leszállt a 16 napos esőt hozó vörös férfi, kukoricát áldozzatok.

 

AZ ÉGI SZINTEK ÉS AZ ALVILÁG ISTENEI

A 13 égi szintnek (Oxlanhuntikú) is külön-külön megvoltak a maguk istenei, bár nevüket pontosan nem ismerjük. Ők szakadatlan harcban álltak az alvilág, vagyis a pokol 9 szintjének (Bolontikú) isteneivel, ennek dacára sokszor ezt a két istencsoportot egynek fogták fel.

 

A HOLDISTENNŐ

Kinich Ahau-t már említettem, hiszen ő volt a Napisten. Az ő felesége a Hold istennő, IX CHEL volt.

Ix Chel-hez tartozott a gyógyítás, a varázslás, a vízi élet és a kézművesség, ily módin egyebek mellett a szövés is tőle származik. Ix Chel a Hold (HU) istennője is, de olykor komorabb szerepeket is magára ölt, mint például a halál, vagy épp a mindent elnyelő áradás, amely szintén lunáris (Hold jellegű) attribútum. S ha már a Holdnál tartunk, hadd meséljem el, hogy a maják félelemmel vegyes örömmel figyelték az előre jelzett égi tüneményeket, így a fogyatkozásokat is. A holdfogyatkozásokról úgy tartották, hogy egy tigris megharapja a Holdat, míg a napfogyatkozáshoz az a mítosz kapcsolódik, mely szerint a kígyó felfalja a Napot. Ez utóbbit Napharapásnak (Chibil Kin) nevezték, míg az üstökösök fénycsóváiról azt tartották, hogy nyomorúságot hoz az emberekre.

 

Az l-es számú égi szintet Ix Chel Hold istennő felügyelte, míg a 7-es szám védelmezője, a Jaguáristen, az akbal (éjszaka) nevű napot kapta, ugyanis a Nap köti össze járása során az alvilágot és a földi-égi birodalmat. Olyan, mint egy éjszakai vadászatán portyázó jaguár. Nem véletlen tehát, hogy az éjjeli csillagos égboltot a jaguár pöttyös bundájával ábrázolták, s bőre hatalmi jelvény volt, amely társadalmi rangot hirdetett. Ezért csak és kizárólag az uralkodók ölthettek magukra jaguárbőrt.

 

Chaac társa IK, a szélistennő volt, aki a felhőket kormányozta az esőisten által kiválasztott földek fölé.

Különös tisztelet övezte NOH EK-et (a darázs csillagot), vagyis a Vénuszt, akitől igencsak tartottak. A Vénusz részint hajnali, részint alkonyati csillag, ily módon hideg sugaraival veszélyeztette a termést és az életet.

 

XAMA ÉK volt a Sarkcsillag, valamint a kereskedők és az utazók istene. Ő segítette az éjszakai utazókat is azzal, hogy megvilágította a helyes utat az útkereszteződésekben.

 

IXTAB a kötél maja istensége, aki ezen keresztül érkezik a Földre, mely ITZAM CAB AIN birodalma.

 

A POKOL FELÉ

ÉK CHUAH kétarcú istenség volt, a jó és a rossz megtestesítője, a háború, a kakaó, az erőszakos halál és az áldozatok istene, aki fáklyával gyújtja fel a házakat és a szíveket. IK segítségével vezeti a nyílvesszőt, s a halál istenét, AH PUCH-ot kíséri. Utóbbi egyszerre van jelen az égben és az alvilágban. A háború istenének (TOX) nyomában jár.

 

HUN ACHAB a pokol ura. Ezen a helyen laknak a halál istenei. A pokol tornáca, illetve bejárata a guatemalai Alta Verapaz tartomány barlangjaiban található.

CIT BOLON UA a háború, a hazugság és az áldozat istene, ő a nagy felbujtó, aki mindenkit becsap.

AH CUP CAPAC megtagadja az emberektől a levegőt elvéve a légzésüket.

UUC STAY a villámgyors hét halálerő istene.

CHAC BOLAY CAN a legsötétebb és legmélyebb régió ura.

 

A POLITIKA ISTENE, KAN UAY TÚN tartotta fenn és szabályozta az isteni hatalom öröklésének rendjét. Kétségtelenül a legkülönösebb isten KUCULCAN, a Tollaskígyó volt. Azték változata Quetzalcoatl. Neki külön fejezetet szentelek ebben a lapszámban.

 

A maja panteonban megkülönböztettek bizonyos istencsoportokat, így például a termékenység és a víz istenét, a vadászisteneket, a tűz, a csillagok és a bolygók isteneit, a halál és a háború isteneit és másokat. A rövid betekintés a maja panteonba talán érzékeltette, hogy mily kiforrott és kifinomult istenfelfogással rendelkeztek az ősi maják.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..