Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A TANÍTVÁNYOK TÖRTÉNETE

ÁTTEKINTÉS AZ APOSTOLOKRÓL

 

A keresztény hagyományok szerint az apostolok azok a férfiak, akiket Jézus választott maga mellé, s akikkel küldetését együtt végezte. Maga az apostol szó görög eredetű és küldöttet jelent. Az apostolokról elsősorban a Bibliában olvashatunk – az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben.

Ami azt illeti, az Újszövetség a legtöbb apostol életéről nem igazán ad sok felvilágosítást és adatot. Sok helyütt pusztán csak a nevüket említi. Ugyanakkor lényegesen több információt tudhatunk meg Péterről, Jánosról és az áruló Júdásról, mint a többi apostolról. Ezzel együtt a Biblián kívül képződött hagyományokra lehet támaszkodni, ha valaki többet szeretne megtudni az apostolok életéről.

 

Jézus tanítványai, a kiválasztottak, tizenketten voltak. A tizenkettes szám utalhat Izrael tizenkét törzsére. Az apostolok névsorát a három szinoptikus evangélista sorolja fel, ám közöttük találunk apróbb eltéréseket. Máté (10,2kk) a következő listát tartalmazza:

A tizenkét apostol neve: Simon, más néven Péter; azután testvére András, Zebedeus fia; Jakab és testvére János; Fülöp és Bertalan; Tamás és Máté, a vámos; Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és Iskarióti Júdás (utóbbi lett később Jézus elárulója).

 

A felsorolás sorrendje kicsit más, de lényegében ugyanezen nevekből áll Márk (3,16kk) leírása is. Márk Jakabnak és Jánosnak „mennydörgés fiai” titulust adja.

Lukács (6,13kk) felsorolásában a kánai Simont zelótának nevezi, Tádét Júdásnak, Jakab testvérének.

János evangéliuma nem sorolja fel az apostolokat. Viszont János evangéliumában kétszer is megjelenik az a Natánael (1,45kk; 21,2), akiről a szinoptikusok nem tesznek említést. János nem mondja róla, hogy ő is apostol lenne, viszont Jézus feltámadása után az apostolok közösségében említi. Natánaelt Bertalannal szokták azonosítani, ugyanis az Apostolok cselekedeteiben (1,13) a felsorolásban Bertalan helyén áll a neve.

 

Még egy módosulás történt a Tizenkettőben. Miután Iskarióti Júdás öngyilkos lett Jézus elárulását követően, az apostolok Júdás helyére Mátyást választották (1,15kk). A választás kritériumáról ez olvasható: „Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.”

 

PÉTER APOSTOL

 

A katolikus hagyomány szerint Róma első püspöke. Eredeti neve Simon, ami héberül figyelés, hallgatás, figyelem jelentéssel bír. Később Jézus adta neki a Péter nevet, amely a görög Petrosz, azaz kőszikla szóból ered. Pál apostol pedig azért nevezi Pétert sokszor Kéfásnak, mert arámi nyelven ez jelenti a kősziklát. Őt tartják a legjelentősebb apostolnak.

Jézus Krisztus állítólag rá ruházta a mennyország kapuinak kulcsait. Jézus halála után ő állt a keresztény vallás élére. A katolikus egyház szerint Péter a pápák, a halászok és Róma védőszentje.

 

Péter írásait az Újszövetségben találhatjuk meg. Péter első levele görög nyelven íródott és 35 utalást tartalmaz az Ószövetségre vonatkozóan. Ezzel próbálta meg Péter átvezetni Jézus tetteit az Ótestamentum alapján. Péter ebben a levélben tesz említést Jézus második eljöveteléről.

A második levélben 11 utalást találhatunk az Ószövetségre. Lényegében megerősíti az első levélben leírt tanításait, utal az apokalipszisre és pontosítja a második eljövetel fogalmát.

 

Péter Betszaidából származott és Krisztus idejében Kafarnaumban élt testvérével, Andrással. Volt felesége, de leszármazottairól nincs korhű dokumentum. Testvérével halászok voltak. Egyszer, amikor a hálót kivetették, akkor kérte meg Jézus, hogy legyen a tanítványa. Péter lett a legbuzgóbb tanítvány. Később hitetlenül fogadta mestere azon állítását, mely szerint meg fogja tagadni őt. („Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom.”) Ekkor hangzott el Jézus ama ismert mondata, hogy „Azt mondom néked, ezen az estén, míg a kakas kukorékol, háromszor fogsz engem megtagadni.”

Miután Jézust letartóztatták, Péter a Biblia szerint ténylegesen háromszor tagadta le, hogy a tanítványa volt, csak hogy életét mentse. Amikor pirkadatkor a kakas kukorékolt, Péternek eszébe jutottak Jézus szavai és bűnbánatot gyakorolt, majd folytatta misszióját.

 

A katolikus hagyomány sokféle e téren is. Egyes források szerint Jézus halála után Antiochiába ment és püspökséget alapított, más kútfők szerint Korinthoszban is járt. Abban viszont szinte minden tradíció megegyezik, hogy térítő munkája Rómában lett megkoronázva. A hagyomány arról számol be, hogy Rómában alapította meg a pápaság intézményét.

Halálával kapcsolatban több verzió ismeretes. Minden bizonnyal Nero császár uralkodása alatt végezték ki tanai miatt, s halt vértanúhalált. Egyesek szerint Pétert fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem akarta magát Jézussal egyenrangúvá tenni még a halálban sem. (Érdekes, hogy a vesztőhelyre vezető úton állítólag találkozott Mesterével és megkérdezte tőle: Quo vadis, Domine?, vagyis Hová mész, Uram?. Mások úgy tudják, hogy Péter a kegyetlen keresztényüldözés elől menekült el Rómából, majd megjelent előtte Jézus és a következő szavakat intézte hozzá: „Visszamegyek Rómába, hogy ismét megfeszítsenek”. Minekután Péter visszatért Rómába és alávette magát a vértanúhalálnak.

 

Napjainkban úgy hiszik, hogy Pétert a mai Szent Péter Bazilika helyén helyezték örök nyugalomra, ugyanis a bazilika főoltára alatt találtak egy másik oltárt, amelyet a legenda szerint Szent Péter halálának helyén állítottak. Az ásatások folyamán egy láb nélküli csontvázra bukkantak. A régészek szerint ez lehetett Szent Péter földi maradványa, mivel a római korban az volt a szokás, hogy a kereszttől a lábak levágásával választották el a holttestet. (Fejjel lefelé feszítették meg.)

A történészek azonban úgy vélekednek, hogy nem lehet Péter apostol a pápaság intézményének megalapítója, mivel akkor még ki sem alakult a keresztény egyházszervezet. Mindenesetre Péter tiszteletére viseli minden pápa a Halász Gyűrűjét, amelyen Szent Péter látható, midőn bárkájából hálót vet ki.

 

ANDRÁS APOSTOL

 

András apostol a Galileából származó Simon Péter testvére volt. András Keresztelő János tanítványává szegődött. Amikor Keresztelő János rámutatott Jézusra, mint az „Isten Bárányára”, akkor András azon nyomban Jézus követőjévé vált. Testvérét, Pétert is András vitte Jézushoz. Érdekes, hogy míg András a maga belátásából kívánt Jézus tanítványa lenni, addig Pétert Jézus szólította fel erre a szolgálatra. Ezek után hagyta ott a két testvér a halászéletet és vállalta a tanítvány szerepét Jézus mellett.

 

Az evangéliumokban András apostol egy maximálisan humánus, előítéletmentes, józan gondolkodású, nyitott és tettre kész tanítványként jelenik meg. Jézus feltámadása után az isteni elhívást elsőként Kis-Ázsiában teljesíti, de nem a Pál által látogatott tengerparti területeken, hanem Örményországban és Kurdisztánban, tehát a Fekete-tengertől délre eső vidékeken. András múlhatatlan érdemét és emberi nagyságát dicséri, hogy a világon először Örményországban lett államvallás a kereszténység. Feltételezik, hogy térítő tevékenységeinek sikerét annak köszönheti András, hogy nem akarta ráerőszakolni evangéliumi hitét a népek meglévő kultúráira, hanem tiszteletben tartotta a helyi hagyományokat.

 

A misszionáriust még a szkíták is beengedték belső köreikbe, miután átlépte a Dunát. A szkíták törvényei és erkölcstana messze földön híres, mondhatni, legendás volt, komoly spirituális múlttal rendelkeztek már akkor is. András teljesítményét csak Fülöp apostol közelítette meg, ezért nevezik Andrást és Fülöpöt „a két szkíta-térítő”-nek. A szkíták országa és Trákia után András Görögországba ment. Ott hitvitába keveredett az uralkodóval, minekután börtönbe vetették, később pedig keresztre feszíttette Kr. u. 60-ban Pártában. A legendák egy X-formára ácsolt keresztről szólnak, amelyet a hagyomány azóta András-keresztnek hív. Egyházi ünnepe november 30-ára esik.

 

András apostol szent fejét 1461-ben Palaiologosz Tamás bizánci despota II. Pius pápának ajándékozta, melyet a vatikáni Szent Péter bazilikában helyeztek el. Ereklyéit VI. Pál pápa 1964-ben visszaajándékozta a keleti egyháznak, így ma Pátrában található a szent kisujja, a koponyacsontjának teteje és annak a keresztnek egy darabja, amelyen vértanúvá vált. De Szent András ereklyéket találunk Varsóban, Edinburghben és Amalfiban is.

 

IDŐSEBB JAKAB APOSTOL

 

Idősebb Jakab apostol Zebedeus és Szalome fia, János evangélista testvére volt. Azért nevezik idősebbnek, hogy megkülönböztessék Jézus másik tanítványától, Alfeus fiától, Ifjabb Jakabtól.

Testvérével, Jánossal együtt Keresztelő Szent János tanítványai voltak, s ő vezette el őket Jézushoz. Jakab tehát egyike volt Jézus első tanítványainak. Márk evangéliuma szerint Boanerges-nek, a mennydörgés fiainak hívja a testvérpárt. Jakab számos csodánál jelen volt: a színeváltozáskor, Jairus leányának feltámasztásakor és a Gecsemáné-kertben is.

Az Apostolok cselekedeteiből kiderül, hogy Heródes Agrippa végeztette ki karddal Jakabot. Ezek szerint nem hiteles az a középkori legenda, mely arról számol be, hogy Jakab Hispániában térített. Sírját mégis a 9. század óta Santiago de Compostelában tisztelik. II. Alfonz király emeltetett a sír fölé templomot.

Hogyan került idősebb Jakab holtteste Hispániába? Nos, a mítosz szerint Jakab apostolt vértanúhalála után a király rendeletére nem volt szabad eltemetni, ezért tanítványai a holttestét ellopták, majd egy márványszarkofágba helyezték és egy hajón rejtették el. A hajó azonban elszabadult és a nyílt vízre sodródott. Addig-addig hánykódott a hajó, mígnem Spanyolországban, Iria Flaviában partot nem ért. Végül itt temették el. Nyughelye a feledés homályába is merült volna, ha a 9. században egy csillag nem jelezte volna annak helyét. Mivel Szent Jakab neve spanyolul Sant Iago, s a campus stellae magyarul „csillag mezeje”, ezért hívják a várost Santiago de Compostela-nak. Idősebb Szent Jakab Spanyolországnak, a zarándokoknak, a kereskedőknek, a gyógyszerészeknek és a szatócsoknak is a védőszentje lett.

Róla nevezték el a Szent Jakab-utat (spanyolul Camino de Santiago, azaz El Camino), amely zarándokút célja Szent Jakab sírja.

Jakabot a spanyolok a Matamoros, azaz Mór-ölő jelzővel illetik, mert 844-ben a mórok ellen vívott clavijói csata közben Jakab egy fehér lovon jelent meg és győzelemre vitte a keresztény seregeket. Emléknapja a katolikus és az evangélikus egyházban július 25-e, az ortodoxoknál április 30-a, a koptoknál április 12-e, az etiópoknál december 28-a.

 

JÁNOS APOSTOL

 

János volt az a tanítvány, akiről azt olvasni, hogy „akit Jézus szeretett”. A tanítványok közül János volt a legfiatalabb. Ő volt az egyetlen apostol, aki nem halt vértanúhalált. János volt a negyedik evangélium, továbbá három apostoli levél és a Jelenések könyvének szerzője.

 

A galileai Betániából származott. Keresztelő János fellépésekor a tanítványa lett, majd a Keresztelő tanúságtétele után testvérével, Andrással együtt csatlakozott Jézushoz.

Jelen volt Jézus színeváltozásánál, az utolsó vacsoránál az Úr mellett foglalt helyet és ő volt az egyetlen tanítvány, aki elkísérte Jézust a Golgotára.

Jézus az ő gondjaira bízta édesanyját, Máriát. A feltámadás hírére János Péterrel együtt futott az üres sírhoz, hogy bizonyosságot szerezzen.

Állítólag Szűz Mária haláláig Jeruzsálemben maradt és a környéken végzett apostoli tevékenységet. Pál halálát követően Epheszoszban munkálkodott. Domitianus császár végül Patmosz szigetére száműzte. Itt kapott látomásokat, amelyek alapján a Jelenések Könyvét megírta. Később Epheszoszba ment, és körülbelül száz éves korában Traianus uralkodásának idején halt meg természetes halállal.

Iréneusz úgy vélekedik, hogy János az evangéliumát Epheszoszban írta. János evangéliuma sok szempontból különbözik a másik háromtól, a szinoptikus evangéliumoktól. Míg utóbbiak Jézus galileai tanításait és csodáit taglalják, addig János Jézus júdeai és jeruzsálemi működését részletezi. Több olyan beszédet tartalmaz is tartalmaz János evangéliuma, amelyet a másik három evangélium nem. János evangéliumát görög nyelven írta.

 

FÜLÖP APOSTOL

 

Fülöp a két apostoltestvérhez, Andráshoz és Péterhez hasonlóan a Galileai-tó mellől, Betszaidából (arámiul „halászóhely”) származott. Szent János a meghívásán kívül még három alkalommal emlékezik meg róla: a kenyérszaporításnál, Jeruzsálemben, amikor a pogányok látni akarták Jézust és az utolsó vacsora történetében.

A későbbi hagyomány szerint Fülöp három, prófétai tehetséggel megáldott lányával együtt a kisázsiai Hierapoliszban élt, s ott is halt meg. Ereklyéi Konstantinápolyon át Rómába kerültek, ahol a Tizenkét Apostol Bazilikájában tisztelik.

 

Mivel a Biblia Fülöppel és Jakabbal kapcsolatban szűkszavú és tartózkodó, ezért az evangéliumi tudósításokat a képzelet egészíti ki. Fülöpnek alapvetően vidám természete volt. Semmi sem tudta kizökkenteni nyugalmából. A legvadabb viharban is fütyörészett. Amikor Jézus követői sorába hívta, Fülöp lelkesen követte őt. Sok hívet toborzott Jézusnak. Jézus Fülöphöz fordult azon az estén, amikor a hegyen a néphez beszélt.,,Fülöp, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek?” – kérdezte Jézus. Fülöp rögtön válaszolt: ,,Kétszáz dénár áru kenyér sem elég ahhoz, hogy mindenkinek csak egy kevés is jusson!” – Ezután került sor csodálatos kenyérszaporításra.

Egy másik történetben a szeretetreméltó Fülöpnek adják elő a görög ünnepi zarándokok szerény kérésüket: ,,Uram, szeretnénk Jézust látni.” – Fülöp örült, hogy az Úr nem tagadta meg a kérést.

Egy másik alkalommal maga Fülöp kérte Jézustól: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” Jézus ezt válaszolta: ,,Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem lát, az Atyát is látta!”

 

Fülöp (Philippus) annyi, mint a „lámpás szája”, vagy a „kezek szája”. Előbbi jelentés a világos prédikációira, utóbbi az állandó jó cselekedeteire utal.

 

Fülöp apostol húsz éven át hirdette Szkítiában az evangéliumi igét, de egy legenda szerint a pogányok elfogták és arra kényszerítették, hogy áldozatot mutasson be Mars isten szobrának. Ekkor váratlanul egy sárkány bújt elő a szobor talapzatából, ami a főpap fiát és még az elöljárót is megölte, másokat pedig bűzös leheletével megbetegített. Azt mondta Fülöp: „Higgyetek nekem, és törjétek össze azt a szobrot, helyette imádjátok az Úr keresztjét, hogy betegeitek meggyógyuljanak, és halottaitok föltámadjanak!” A szenvedők belementek az alkuba. Fülöp utasította a sárkányt, hogy távozzon a pusztába és senkinek se ártson ezentúl. Fülöp mindenkit meggyógyított és a három holtat is feltámasztotta. Ezután egy éven át hirdette az igét. Ázsiába, Hierapoliszba ment, ahol kiirtotta az ebioniták tévtanát, kik azt vallották, hogy Krisztus csak látszat-testet öltött magára.

Nyolcvanhét esztendős korában a hitetlenek elfogták Fülöpöt és keresztre feszítették.

 

Sokan Fülöpöt összetévesztik egy másik, az egyháztörténetben szereplő Fülöppel. Isidorus írja A szent atyák élete, eredete és halála című könyvében Fülöpről:„Fülöp a galloknak Krisztust hirdette, és a viharos óceán melletti, sötétségben élő, barbár népeket az isteni tudomány fényéhez és a hit kikötőjébe vezette. Végül Hierapolisban, Phrygia provincia városában keresztre feszítve és megkövezve hunyt el. Leányaival együtt nyugszik.” Az elsőként említett Fülöp valóban apostol volt, az utóbbi viszont diakónus, az Hierapoliszban, ez Caesareában halt meg, annak két próféta leánya volt, emennek meg négy.

 

SZENT BERTALAN

 

Bertalan apostol neve arámi nyelven azt jelenti Talmai fia (Bar-Talmaj). Az Újszövetség alig árul el valamit a kilétéről. A hagyomány ördögűzőként tartja számon. Bertalan apostol volt az igaz izraelita, akit az Úr a fügefa alatt látott.

 

Az apokrif iratok és az Arany Legenda tudósít arról, hogy Bertalan Itáliában és Örményországban hirdette az evangéliumot. Ez utóbbi helyen halt vértanúhalált oly módon, hogy megnyúzták, majd lefejezték i. sz. 60 körül. A céhekben Bertalant a szegedi szűcsök választották védőszentjüknek. Továbbá ő volt a bőrrel dolgozó jászberényi csizmadiacéhnek védnöke is.

 

Bertalan apostol ereklyéi Rómába kerültek, ahol a Tiberis szigetén templomot építettek a tiszteletére. E szigeten állott a gyógyítás istenségének, Aszklépiosznak a szentélye. A keresztény Rómában Bertalan lett a gyógyítások pártfogója.

Michelangelo a Sixtus-kápolna oltárfalán úgy ábrázolja Szent Bertalant az Utolsó ítélet című képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja. A középkori naptárakban a 9. század óta június 24-én vagy augusztus 25-én tartották az ünnepét. 1568-től a római kalendáriumban augusztus 24-e, míg a görög-katolikus egyházban június 11-e az ünnepnapja.

 

MÁTÉ APOSTOL

 

Máté apostol neve a héber Matthai szóból származik, melynek jelentése: Jahve ajándéka. Más források szerint „a sietség ajándéka’, vagy a „tanács ajándékozója”. Polgári foglalkozása vámszedő volt, akiket a társadalom megvetett. Máté Kafarnaumból származott, hol Jézus követője lett. Jézus halálát követően elhagyta a vidéket és Etiópiában hirdette az evangéliumot. Később arra kényszerítették, hogy tagadja meg hitét. Ez vezetett vértanúhalálához, ugyanis Mátét halálra kínozták. Emléknapját szeptember 21-én tartják.

 

Máté evangélista volt (tehát ő az egyik evangélium szerzője), melyben Jézus életét írja le a születésétől egészen a feltámadásáig. Jeromos De viris inlustribus című munkájában említi, hogy „Máté, akit Lévinek is hívtak, s aki adószedőből lett apostol, először héber nyelven és héber betűkkel írta meg a Krisztusról szóló evangéliumot Júdeában”. Ez az eredeti szöveg még a 4. században megvolt Caesareában. De Eusebius is utal erre az evangéliumra, mely mindközül elsőként íródott meg i.sz. 41. környékén. Valószínűleg Máté a saját kezével fordította le görög nyelvre, amely akkoriban a műveltség nyelvének számított.

Evangéliumát 500 körül találták meg Szent Barnabás csontjaival együtt. Ezt az evangéliumot vitte mindenhová magával Szent Barnabás apostol, s ezt helyezte a betegekre, akiket rögtön meggyógyított a nyavalyáikból.

 

TAMÁS APOSTOL

 

Tamás apostol azzal tett szert kétes hírnevére, hogy „hitetlen” volt a tekintetben, hogy Jézus képes-e feltámadni. Ő volt az, aki Jézus sebeit megvizsgálta, ujjait a sebeibe mélyesztette, s megtapogatta. Innen ered a Hitetlen Tamás elnevezés, s ekkor vált a tamáskodás a hitetlenkedés szinonimájává. Neve az ikrek jelentésű arámi Taumá/Tómá-ból ered.

 

Tamás életét jobbára apokrif evangéliumokból ismerjük. Ezek szerint valóban kételkedett mestere feltámadásában, s bizonyságot kért. Ezt az égből lehulló öv formájában meg is kapta. Talán ezért viseli az „ikrek” elnevezését: „Aki kétszer kételkedett”.

Az apokrif irodalom szerint Pünkösd ünnepe után megjelent neki Jézus és Indiába küldte őt. Küldetése során egy pártus király palotáját kellett felépítenie, ezen kívül sokat prédikált és rengeteg csodát tett. Pályafutását úgy végezte be, hogy a király főpapja leszúrta, viszont holttestét a megtérítettek tisztességben temették el. A legenda szerint indiai nyughelye egy hegyen található, amit a Paradicsom vize vesz körül. A hegyen egy templom áll, amelynek oltárán ezüst szekrény előtt egy örökké égő lámpás őrzi az emlékét, míg a szekrény rejti Tamás holttestét.

Más források arról számolnak be, hogy holttestét 230 körül Edessza (Szíria) városába vitték és ott temették el. Tamás Indiában végzett apostoli missziója nyomán a dél-indiai keresztények az úgynevezett szíriai irányzatot követik, aminek két ága alakult ki: a keleti (káldeus) és a nyugati (antiochiai) kereszténység.

Szent Tamás legismertebb emlékhelye a ceyloni Sri Pada-csúcs. A bevándorló portugálok tradíciói szerint Tamás mennybemenetele előtt ott lépett utoljára a Földre.

Szent Tamás ünnepnapja július 3-a a nyugati egyházban, míg a keleti egyház július 8-án ünnepli.

 

 

IFJABB JAKAB APOSTOL

 

Ifjabb Jakab apostol Alfeus fia volt. Az apostolok felsorolásában a kilencedik helyen szerepel. Minthogy az apostolok között két Jakabbal is találkozunk, ezért kapta az ifjabb megkülönböztető jelzőt. Ez az elnevezés azonban bizonytalan, mivel az apostolnévsoron kívül az Újszövetség máshol nem tesz említést Jakabról.

A beazonosításánál a korai hagyomány úgy véli, hogy megegyezik azzal a Jakabbal, akinek édesanyja jelen volt Jézus keresztre feszítésénél. Összességében nem bizonyítható, hogy az apostolnévsorban szereplő Jakab, és Jakab, az Úr testvére, egyazon személy. Ezért megesik, hogy a három Jakabot összevonják egyetlen személlyé.

 

Vértanúságáról annyi ismeretes, hogy egy posztófeldolgozó verte agyon egyik szerszámával, amikor az apostolt kidobták a jeruzsálemi templomból. Szent Jakab így lett a kalaposok, a posztókészítők védőszentje. Ünnepét a katolikus és az evangélikus egyház május 3-án tartja Szent Fülöp apostollal együtt. Az anglikán közösségek május 1-jén, az ortodoxok október 9-én ünneplik.

 

SIMON APOSTOL

 

Simon apostol élete rejtély, pontosabban keveset tudunk róla. Nevének jelentése: „engedelmes” vagy „szomorúságot hordozó”. Simon és Júdás ifjabb Jakab testvérei voltak.

Márk és Máté apostol kánai Simonnak nevezi, Lukács zelóta vagy buzgó Simonnak hívja. Ez a mellékneve utalhat arra a zsidó csoportosulásra, akik még az erőszakos megmozdulásoktól sem riadtak vissza Rómával szemben. Ők voltak a zelóták, akiket nagy szabadságvágy jellemzett. Simon előbb Egyiptomban, majd Perzsiában prédikált.

Azért ábrázolják sokszor fűrésszel, mert Perzsiában Szent Júdás Tádéval együtt kettéfűrészelték. Vértanúsága révén a favágók tekintik védőszentjüknek.

Emléknapja a katolikus, evangélikus és anglikán közösségekben október 28-a, az ortodox egyházakban május 10-e.

 

JÚDÁS (TÁDÉ) APOSTOL

Júdás apostol életéről kevés a megbízható információ. Nevének jelentése „hitvalló” vagy „dicsőséges”. De Tádénak is hívták, ami annyit tesz: „aki a fejedelmet megragadja”. Lukács evangéliuma Judas Jacobi, Márk evangéliuma pedig Júdás Tádé néven említi őt. A legenda szerint Júdás Simon apostollal együtt lett vértanú, amikor is kettéfűrészelték őket. Ugyanazon a napon ünneplik őket: október 28-án.

A hagyomány szerint Jézus mennybemenetele után Júdást Edesszába küldte Tamás Abgar királyhoz, mert az uralkodó a következő levelet címezte az Úrhoz:

„Abgar király, Euchanias fia, Jézusnak, a jóságos Megváltónak, aki megjelent Jeruzsálem vidékén, üdvözletét küldi. Eljutott hozzám a híred, s a gyógyításoké, amiket véghezviszel, s hogy ezeket mindenféle gyógyír és gyógyfüvek nélkül cselekszed, s hogy szavaiddal a vakoknak visszaadod látásukat, a sántáknak járásukat, a leprásokat megtisztítod, a holtakat feltámasztod. A hallottak alapján két feltevésre jutottam: Te vagy az Isten, aki alászállt az égből, hogy ezeket cselekedd, vagy pedig az Isten Fia vagy, aki ezeket cselekszed. Ennek okáért levelemben arra kérnélek, hogy méltóztass elfáradni hozzám, és gyógyíts meg betegségemből, melyben már régóta szenvedek. Arról is értesültem, hogy a zsidók zúgolódnak ellened, és tőrbe akarnak csalni. Jöjj tehát hozzám, mert van nekem egy kicsi, de tisztes városom, melyben mindketten megférünk.”

Júdás megjelent Abgar király előtt, elmondta neki, hogy ő Jézus tanítványa, miközben mennyei fény sugárzott az arcáról. Miután a király megtért, az apostol megfogta a magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét.

Később Mezopotámiában, Pontusban és Perzsiában prédikált. Ez utóbbi helyen halt vértanúhalált Simonnal.

 

ISKARIÓTI JÚDÁS

 

Ő az a bizonyos Iskarióti Júdás vagy Júdás Iskáriótes. Egyesek szerint Júda déli részéből származott. Iskarióti Júdás kezelte a Tizenkettő közös pénzét. Olyannyira pénzsóvárrá vált, hogy Jézust ellenségei kezére játszotta. Ám amikor látta, hogy Jézust halálra ítélik, kínjában felakasztotta magát. Vermes Géza vallástörténész szerint azonban Júdás Galileából származott és az iskarióti jelző a latin sicarius szó torzított változata, amely késelőt jelent. Ez a zelóta mozgalom ultraradikális, terrorista irányzata volt.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..