Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A végső kirohanás: nyílt levél Ferenc pápához

A római katolikus egyház pogány tanításai oly módon teszik hatásba a követőjét, hogy őt egy élő álomba helyezik, ily módon mindenki, aki magához veszi ezt a hitet, az Egyház totális ellenőrzése alá kerül. Bárki, aki beleszületik, avagy belép a katolikus egyházba, annak a továbbiakban már nincs szüksége a józan eszére.

 

Az egyház a maga tanításaival és doktrínáival, mint azt a katekizmus tanítja, irányadó fénnyé válik – egy olyasfajta közösséggé, amin belül mindösszesen csupán annyit kell tenni, hogy nem gondolkodunk és vakon követjük a papokat és a püspököket, akikre pásztorként kell tekinteni.

 

A Szent Péter téren tartott általános audiencián Ferenc pápa majdnem fél órán keresztül turnézott a nyitott jeepjében a megjelent hatvan ezres tömeg előtt, kezet rázva és babákat puszilgatva, majd kijelentette, hogy az Úr azt szeretné, hogy az Egyház ezen része tisztában lenne azzal, hogy ki kell tárja a karjait, hogy mindenki üdvözülhessen; ahol mindenki megújulhat, átalakulhat és megszentelődhet az Ő szeretete által.

 

Először is azt a kérdést kell feltennünk, hogy ki ez a szóban forgó „Úr”, tekintettel arra, hogy az úr szó Adonai-nak fordítandó a görögben és Baal-nak a héberben.

 

A Strong-féle konkordancia szerint a héber Baal szó egy föníciai istenségre vonatkozik és urat, gazdát, tulajdonost, férjet jelent. Így Ferenc pápa valójában azt mondja ehelyütt, hogy egy föníciai isten azt akarja, hogy az egyház ránk eső része tisztában legyen azzal, hogy….: ahol mindannyian megújulhatunk, átalakulhatunk és – ne feledkezzünk meg erről – a szeretete által szentelődhetünk meg.

 

A zarándokok ugyanezen összejövetelén, azt hiszem minden ajkon a következő kérdés volt:

 

http://www.buenosairesherald.com/

 

„Vajon hogyan lehetséges kijelenteni, hogy az egyház szent, holott az évszázadokon át vezető útja telis-tele volt nehézségekkel, problémákkal, sötét pillanatokkal; miként lehetne szent egy bűnös férfiakból, nőkből, papokból, apácákból, püspökökből, bíborosokból és pápákból álló egyház? Hogyan lehetne ez szent?”

 

És a válaszom: „S valóban, Ferenc pápa. Hogyan jelenthetnéd ki te és papságod valamennyi tagja, plusz még a laikusok is, akiket beprogramozták, hogy ez az egyház szent?”

 

Kérlek, ne gyere azzal az avítt retorikával, hogy Krisztus szerette az Egyházat és önmagát adta érte a kereszten, mivelhogy egyszerűen nem igaz és ezt te is tudod! A te Krisztusod nem létezik, következésképpen az egyházad a maga valójában szintén nem létező abban az értelemben, hogy úgymond eme ember érdemei képeznék az alapzatát.

 

Azonban mindketten tudjuk, te, Ferenc pápa és jómagam, hogy az egyház egy pogányvallás érdemeire lett felépítve, amely egy Mezopotámiának nevezett távoli helyen e föld eredeti leigázóinak a szájából származott, amikor az Anunnakik hüllő sarjai elhatározták, hogy vallást hoznak létre azért, hogy elaltassák az embereket. Nem Nietzsche mondotta-e, hogy „A vallás a népek ópiuma?”

 

Akkor miként állíthatod az, hogy a te istened szent – egy olyan isten, amely egy hüllőre vagy egy kígyóra hasonlít, akit az akkori idők emberei, amikor a földre érkezett, úgy neveztek, hogy „szent”. mivel az égből szállt alá? Számomra ez olybá tűnik, hogy te vagy az egyetlen, akinek rá kellene ébrednie az igazságra és gyorsan még azelőtt, hogy „a becslések szerinti világszerte 1,2 milliárd római katolikust” rántanál le magaddal a feneketlen mélységbe.

 

http://newsinfo.inquirer.net/

 

Te, aki azt hirdeted, hogy a te istened senkit sem hagy magára a halál és a gonosz erőivel szemben – nos, elsőször is te az első perctől fogva gonosz voltál és emiatt vagy a halál és a sötétség karmai között.

 

Bár igazad van, amikor azt mondod, hogy nem te, hanem a Szentlélek az, aki szentté teszi az egyházadat, viszont a Szentlélek semmit sem tesz szentté, ami szentségtelen, ördögi és olyan emberek hazugságaival és kegyetlenkedéseivel terhes, akinek a kezéhez ártatlanok vére tapad. Ha ő ezt tenné, akkor nem lenne többé isteni.

 

Ezt a folyamatot csak kiigazítani lehetne, ha és amennyiben ti mindannyian, veled az élen, bevallanátok az évszázadokon keresztül elkövetett és a mai napig tartó hazugságaitokat; amidőn lehetővé tennéd a magad és „egyházad” számára a gonoszság minden fajtájától való megtisztulást, mélyen a Vatikánon belülről kezdve és mélyen minden szedett-vedett népség szívével kezdve, akik magukat katolikusoknak nevezik, beleértve a püspököket, a bíborosokat és a pápákat.

 

Mi az, amit te „egyháznak” hívsz, Ferenc pápa? Egy ember alkotta intézmény a maga doktrínáival, dogmáival és kánonjogával, avagy az „egyházba” minden olyan ember beletartozik, aki hitet tesz egy igaz, őszinte, gondolkodó, figyelmes, együtt érző és békés emberi lény mellett?

 

Ha ez utóbbi igaz, akkor a világnak nincs szüksége egyházra, akár egy épületre, egy pápai trónusra vagy olyan szabálygyűjteményre, amelyből a rituálék és a liturgiák állnak, melyek szerint ezen dolgokat muszáj gyakorolni az eretnekség kiküszöbölése okán.

 

Ha ez utóbbi igaz, akkor van remény az emberek világa, a Föld és az univerzum számára, azonban ha az előbbi az igaz, akkor attól tartok, mindannyian halálra vagyunk ítélve. A köztéren adott szónoklatod folyamán azt mondottad, hogy az egyház minden egyes embert megszólít, befogad és mindenkire nyitott.

 

Ez valóban így van? Garantálom, hogy bárki, akinek lenne bátorsága elfogadni a te korlátozás nélküli ajánlatodat, abban a pillanatban, hogy átlépi az egyházad küszöbét és készségesen felajánlja, hogy magára nézve kötelező érvényűnek tartja a szabályaidat és hazugságaidat; a gonosz barlangjának fogságába kerül!

 

Tudod mit, Ferenc pápa? Nemrégen egy kedves jóakaratú barátom azt mondta, hogy reméli, hogy sok embert fog majd inspirálni, amit írok. Erre a napra az a válaszom, hogy az egyetlen ember, akit inspirálni szeretnék ezzel a cikkel, az te vagy.

 

Miként azt ama napon kijelentetted: „…amennyiben mindnyájan cipeljük magunkkal a bűneinket, az Úr azt szeretné hallani tőlünk, hogy mi azt mondjuk Neki, hogy ’Bocsáss meg nekem…, segíts nekem az úton és változtasd meg a szívemet.’” Felszólítalak, hogy menj ki oda még egyszer és csináld azt, amit te javasoltál: térdelj le az évszázadok porába és valld be a gonosz mesterkedéseidet és intézményedét is a nyilvánosság előtt.

 

Talán akkor a te istened meg fog bocsátani neked és megváltoztat téged és tisztára mos. Miután ezt megtetted, ezt fogja mondani neked:

 

„Ferenc, fiam, az én királyságom számára nincs szükség egyházra, miként azt te tanítottad, s ahogyan te vizionáltad. Mihelyt te és mindazok, akik letérdelve az évszázadok porába követik a példádat, megengedhetik maguknak, hogy ráébredjenek arra a tiszta igazságra, amit éjjel-nappal küldök nektek.”

 

http://media.pennlive.com/

 

A te istenedet, akire ráeszméltünk, isteni Teremtőnek, mindnyájunk Forrásának hívjuk, úgy fog hozzád szólni, ahogy a szívünkben beszél, és minden egyes emberi lélek szívében, aki ráébredt, ugyanazokkal a szavakkal, amit Jézus rabbi is mondott:

 

„Az, aki jobban szereti nálam (az Igazságnál) az egyházat, a pápát, a szentségeket, a misét stb., stb., az nem érdemes az Igazságra; és aki ezen dolgokat jobban szeret Nálam, az nem érdemel meg Engem”.

 

A mondat a saját fent említett szavaiddal fejeződik be: „…az, aki nem viszi az ő keresztjét (a keresztet helyettesítsd a hazugságaid súlyával és az egyházéval, annak kezdetétől a jelenig) és nem követ Engem, az nem méltó Rám…”

 

Ki ez az „Én”? Ez a mi tudatunk, az a lélek, aki hozzánk szól; jobban mondva üvölt nekünk, hogy fel akar szabadulni, hogy az élet, a szeretet és a béke igaz fényét követhesse.

 

Ferenc pápa, százszázalékosan korrekt vagy, amikor kijelented, hogy az Isten, akivel az Egyházban találkozunk, nem egy könyörtelen bíró, hanem az Atya… „Benne több a könyörület, mint bennünk, mint az egyházunkban valaha is volt vagy lesz.

 

Ő nem az evangélium atyja, hanem az Atya, aki bennünket létrehozott, mivel belőle jöttünk elő, amidőn ez a földi megtestesülés kezdetét vette, s hozzá fogunk majd visszatérni. Nem az egyház tárja szét a karját üdvözlésképpen – ó, légy tudatában eme álnok szavaknak!

 

Ez az isteni Teremtő és az ő otthona nem satnya, földhözkötött, sötétségbe burkolózó egyház, hanem egy multidimenzionális világegyetem!

 

Nem szükséges bárkinek az átalakítását és megszentelését kérni az egyházban, ilyesfajta dolgok akkor történnek, amikor egy mélyen alvó embert felébreszt az Igazság Atyja, minden létező Forrása.

 

Amint felébredünk, a DNS-ünk megváltozik, újraprogramozódik, hogy összhangba kerülhessen a Teremtő, az Atya eredeti képével! Csakis ő és akiket ő küld, akik előtte keresztülmentek ezen az úton és ismerik a kelepcéket – a multidimenzionális univerzumban létező spirituális lényeket –, azok tudnak átalakítani bennünket.

 

http://www.aporrea.org/

 

Egy másik alkalommal a nyilvános téren – amit annyira szeretsz, mivel körbe kocsikáztatnak az égre meredő obeliszk körül, mintha az istenek haragját hívnád le (a haragot, mely hamarosan rázúdul a közteredre, de ne félj ettől!) – nem fogsz körbesétálni a két istenadta lábadon az emberek között, Ferenc pápa, mert akkor majd nem mindenki láthat mosolygós arccal és az üdvözlő kezekkel; nem, neked jobban kell csinálnod, mint az az elődöd, akit szánon kellett körbe húzni, nem igaz, Ferenc pápa? – te ezt a nagyon is helyénvaló kérdést teszed fel: „…az emberek elfogadják egymást vagy hajlamosak mindent uniformizálni?

 

Nem vagyunk egyformák és nem kell egyformáknak lennünk… Minden embernek megvannak a maga adományai, tulajdonságai és jelleme… Amikor megpróbálunk egyformaságot ráerőltetni…” Akkor te arra kérted az audienciádon jelen lévőket, hogy a „Lélek tegyen majd minden egyháztagot még katolikusabbá”.

 

Minden tőled telhetőt megtettél, hogy megnyugtató módon megmagyarázd a tényt, miszerint a katolikus jelentése univerzális: „…a katolikus kifejezés szó szerint univerzálist jelent, ez mindenekelőtt nem egy geográfiai ügy (Ó, kérem! Nem vagyunk ennyire ostobák), hanem a hit egységének az ügye… Az egyház attól katolikus, hogy ez egy olyan tér, egy olyan otthon, amelyben teljes egészében a hit kerül kihirdetésre, ahol a Krisztus által elhozott megváltás mindenkinek megadatik.”

 

Engedd meg, hogy két forrást idézzek, jobban érthető és látható lesz, hogy mit is jelent a katolikus szó:

 

„A katolikus kifejezés szó szerint univerzálisat jelent. A görögben katholikos szó jelentése: mindent egybevéve, a teljeség szerint vagy általánosságban”. Az angolban ez a szó jelenhet „sokféle dolgot magában foglalva; mindent felölelve”, avagy az, hogy „a római katolikus hitből való”. – Ref.

 

Az egész emberiséget beleértve, illetve arra vonatkoztatva, az univerzális a következő mondatban az: „ …ami inkább katolikus, mint nemzeti érdek”; a római katolikus egyházat is beleértve; az univerzális római katolikus egyházzal kapcsolatos; utalva vagy kapcsolatba hozva a keresztények egész tömegével, különösen a görög vagy keleti és a latin vagy nyugati egyházak szétválása előtti egységével; univerzális; minden emberre vonatkoztatva; a maradi előítéletektől vagy megkötésektől mentesen; „katolikus valakinek az ízlése”. – Ref.

 

Amikor valakinek megüti a fülét a katolikus szó, akkor azonnal az emlékezetébe idézi a katolikus egyházat és akkor bárki megértheti, hogy valamiféle univerzális dologra gondolnak, illetve ’globálisról, széles körben elterjedtről, világméretűről vagy holisztikusról” beszélnek. Szóval, itt a keleti és a nyugati katolikusok újra-egyesítésének az ügyéről van szó.

 

Amennyiben a szellemnek kellene valamennyi hívőt katolikusabbá tenni, mi lenne a dolga? Valamennyi katolikus hitet újra kellene egyesítenie, keletit és nyugatit egyaránt és biztos vagyok abban, hogy te (a pápa) csalárd módon arra céloztál, hogy a léleknek kellene minden olyan embert visszaterelnie a karámba, aki elhagyta a katolikus egyházat miattad és az az egyház hazugságai és bűntettei miatt.

 

Tehát annak érdekében, hogy minden katolikus elfogadja egymást jó katolikusokként, amint azt te is teszed: mindenkit uniformizálsz a magad számára, elvárva mindenkitől, hogy fejet hajtsanak a „szentanyának”, „Krisztus állítólagos helytartójának” a szabályai és irányítása előtt.  

 

Tudom, mostanára már megkérdezhetted volna magadtól, hogy vajon ki is ez a kis jött-ment, aki idejön és kioktat engem, aki dölyfös, sőt mit több, a legdölyfösebb a világon? Nos, Ferenc pápa, katolikus voltam, viszont Isten segített nekem, amikor éppen arról gondolkodtam, hogy visszatérjek-e ebbe a bűntől megfertőzött, pogány-bálványt imádó intézménybe!

 

http://static.guim.co.uk/

 

Te a következőket mondod:

 

„Katolikusnak lenni annyi, mint egy család tagjának lenni. Senkinek sem kell, ill. senkinek sem lehet egymagának ezt elintézni; egy családban mindnyájan megkapjuk azt, ami a fejlődésünkhöz, az érésünkhöz és az életünkhöz szükséges. Nem tudunk egyedül felnőni, nem tudunk egyedül járni elszigetelve, hanem muszáj közösséget alkotva haladnunk előre és növekednünk”.

 

Újságom van a számodra, öregem: többé nem vagyok sem a katolikusok, sem a katolikus család része, meglehetősen hosszú 65 éves koromra rájöttem, hogy a kereszténynek tartott emberek a legnagyobb hazugok és csalók, akiket a pokol bugyrai valaha is felajánlottak.

 

Azon egyszerű oknál fogva tudom ezt egyedül megcsinálni, mivel a katolikus egyház először is megölte az apámat, darabokra zúzta az én nagyon is védett családi életemet, elválasztotta és messzire taszította egymástól a családtagjaimat, majd lassan, de biztosan megölt engem – illetve megpróbálta – azáltal, hogy először egy katolikus „otthon” keretein belül szexuális zaklatásnak voltam kitéve, majd pedig egy pedofil mostohaapát kaptam, aki ott folytatta, ahol abbahagytad, azonban fizikai, érzelmi és szellemi visszaélésekkel kiegészítve, míg elég idős nem lettem ahhoz, hogy megházasodjak. Hála istennek, ez a mostohaapám nem volt katolikus, máskülönben még mindig egy olyan házasságban lennék megrekedve, amelyben a szeretet ismeretlen.

 

Az elbúcsúzáskor azt kérdezted a megbabonázott hallgatóságodtól, hogy mennyire fogadják el az egyház által kínált, gyarapodásukat és érésüket elősegítő ajándékokat, mivel az „egyházban, mindenünk megvan, amire szükségünk van ahhoz, hogy szentek lehessünk”. Szentek? Ne röhögtess! Azokat az ajándékokat, amiket az Egyház számomra kínált, és egyébként sok más olyan embernek, akik ugyanúgy jártak, mint én, az volt, hogy sokkal hamarabb váltam nemileg éretté, mint a normális női érettkor; hogy többet megtanultam a férfiakról és az „ízlésükről” háromévesen, mint amennyit egy feleség 50 évnyi házasság után tudhat.

 

A záró szavaid, mielőtt a tömeg „ámen!”-t kiáltott volna, a következők voltak:

 

„Az egyház katolikus, mivel univerzális, a világ minden részében jelen van és hirdeti az evangéliumot minden férfi és minden nő számára.”

 

Hadd kérdezzem meg, Ferenc pápa, mi az Evangélium szó jelentése?

 

A Wikipedia szerint, az evangélium egy olyan leírás, amely az életet, a halált és a názáreti Jézus feltámadását írja le, a leginkább ismert példái a négy kanonizált evangélium Máté, Márk, Lukács és János tollából. Az evangélium szó az óangol gōd-spell szóból ered, amelynek a jelentése :”örömhír” vagy „jó hír”. Ez a szó a görög euangelion, avagy „jó hír” szóból származik. Az evangéliumra úgy tekintenek, mint ami közli a Messiás királyságának, valamint a Jézus életén és halálán keresztül megvalósuló megváltásnak a „jó hírét”, ami a kereszténység központi üzenete.

 

Tehát még egyszer, az evangélium egy ember alkotta szó/koncepció, amely egy olyan ember „jó híreit” hozza, akit a katolikusok képzelete szült, aki állítólag meghalt a kereszten, a harmadik napon felszállt a mennyekbe, s majd ismét vissza fog térni, hogy megmentse azokat a katolikusokat, akik hűségesek az ő szent atyjához.

 

A szótár az evangélium szót a következőképpen írja le: egy vallási tanító elmélete vagy doktrínája; egy idea vagy elv, melyet megkérdőjelezhetetlen igazságként fogadnak el; elsődleges fontosságú a doktrína fenntartása; jó hírek, melyek különösen Isten királyságára és a megváltságra vonatkoznak. – Ref.

 

Itt voltaképpen azt mondod, hogy kimondottan egy olyan üzenet, amit a római katolikus egyház hoz el a világ számára, minden férfinak és nőnek, mely a feltámadás igaz üzenete és a szent könyvekben nyer megerősítést, amelyeket te a Biblia Újtestamentumnak – annak is első négy könyvének – nevezel.

 

Miután kiléptem az egyházból, a magam számára igazoltam vissza, hogy sem te, sem a szélesebb értelemben vett kereszténység nem mond igazat a „mit”, a „hogyan”, a „miért” és a „kit” tekintetében, sem pedig arról a valakiről, akit te Istennek, Jézus Krisztusnak és Szentléleknek hívsz.

 

Levontam a megfelelő következtetést, miszerint az egyház, a közösség vagy a hitrendszer, ami a szeretetről, megváltásról és a katolikusok kedvencéről, a békéről beszél egyrészt, ugyanakkor emberek vérét veszi, elveszi a kisgyermekek szüzességét és még gyerekkorban megfosztja őket ártatlanságuktól, nem méltó rám, illetve „Isten királyságának eljövetelére!”

 

References:

 

[1] From: Explanation of Catholic Morals, Stapleton, http://www.cuttingedge.org/articles/RC138.html

[2] From: http://www.asianews.it/news-en/Pope%3A-the-Church-is-holy-not-by-our-merit,-but-because-God-is-holy-29168.html

[3] From: http://ncronline.org/blogs/francis-chronicles/faith-harmony-universality-make-church-catholic-pope-says

 

Forrás: By Caeli Francisco http://humansarefree.com

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..