Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

MIÉRT ÉRDEMES TANULMÁNYOZNI?

 

A Zsidókhoz írt levél Középpontjában Jézus Krisztus áll. Ez a szent irat egy bizonyságtevés. A Zsidókhoz írt levélből jobban megérthetjük, hogy mit jelent Jézus megváltása és egész üdvtörténete. E mű megvilágítja, mit jelent az Újszövetség az Ószövetséghez képest, megvilágosítja az elmét a tekintetben, hogy mi a hit lényege. Ez egy transzcendentális tanításokkal teletűzdelt komoly levél, s mint ilyen csak sokszori elolvasás és elmélkedés útján tárja fel a rejtett igazságait. Noha szemmel láthatóan szerzője tisztán fogalmaz és átláthatóságra törekszik, azért a Zsidókhoz írt levélnek mélységes igazságait nem mindig könnyű feltárni. Többszöri aprólékos elemzéssel azonban újabb és újabb információkhoz juthatunk a lényegét illetően.

 

KI A SZERZŐJE?

 

Az ókorban sokan Pál apostol írásának tulajdonították ezt a levelet. Egy korai keresztény kézirat szerint a Zsidókhoz írt levél Pál levelei közé tartozik a Rómaiakhoz írt levél és Korinthusiakhoz írt levelek között. Voltak olyan egyházatyák, akik kétségbe vonták Pál személyét, s helyette Lukácsot vagy Apollóst vagy Barnabást tartották a szerzőnek. A viták ellenére végül a 4. századra általánosan elismerést nyert keresztény körökben, hogy a Zsidókhoz írt levél Istentől ihletett, ekképpen kanonikus irattá vált.

 

A levél stílusjegyei sok szempontból eltérnek a páli levelektől. A Zsidókhoz írt levél jóval görögösebben íródott, mint Pál többi levele. Utóbbiakat egyszerűség és jellegzetes stílus jellemzi.

 

KINEK ÉS MILYEN CÉLBÓL ÍRÓDOTT?

 

A szerző az atyjafiainak nevezi azokat, akiknek írt. A kereszténység alapeszméinek a megerősítése lehetett az egyik célja a Zsidókhoz írt levélnek. Minden bizonnyal egy konkrét csoportnak vagy gyülekezetnek szánta Pál ezt a levelet. Jézusnak a megváltói missziójára és példájára emlékezteti a hívőket. Krisztus áldozatát és magát az Újszövetséget az Ószövetség egész vallási rendszerének beteljesedéseként és magasabb rendű folytatásaként tekinti.

 

A levél keletkezési körülményeiről nem állnak rendelkezésre konkrét történelmi adatok. Feltehetően élete vége felé írhatta Pál ezt a levelet a zsidó–római háború (i. sz. 66.) kitörése

előtt. Az akkori időkben a kereszténnyé lett zsidók közül sokan részt vettek még a jeruzsálemi

templom szertartásaiban és az Ótestamentum szertartási törvényét is betartották. Ez zavarokat és következetlenségeket okozott a keresztények életében, s ezt kívánhatta rendbe tenni Pál eme levelében.

 

Ugyanakkor a Zsidókhoz írt levél tanításai sok vonatkozásban időszerűek ma is, mind vallástudományi, mind spirituális, mind a személyes útkeresés és meggyőződés oldaláról érdemes megközelíteni a tartalmát.

 

 

RÉSZLETEK A LEVÉLBŐL

A Zsidókhoz írt levél részletesen megindokolja, hogy az ószövetségi megtisztulási szertartás a keresztényinél alacsonyabb értékű. (Zsid 9,11-14)

„11. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
13. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.”

 

 

Krisztus isteni lényéről, angyalok felett állóságáról és megváltó mivoltáról a következő információkat tudhatjuk meg:

„1,1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,

3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

4 Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál.”

 

„8. Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.”

 

„13. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?

14. Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?”

 

„2,14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,
15. És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.”

 

 

Jézus példamutató és hiteles életútjáról a következő sorok szólnak többek között:

„2,9. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.”
„10. Mert illendő vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.”

 

„4,15. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.”

 

A Zsidókhoz írt levél intelmeket is tartalmaz:

„3,12. Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon”
„13. Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által”

 

„5,12. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.”
„13. Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
14. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.”

 

„6,12. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket.”

 

„13,3. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint a kik magatok is testben vagytok.”

 

„13,5. Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled”

 

Az Ószövetség elavulásáról és egy új szövetség megkötéséről olvashatunk alább:

„8,5. A kik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, a mint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, a mely a hegyen mutattatott néked.
6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, a mely jobb ígéretek alapján köttetett.
7. Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.
8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök.
9. Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr.
10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.
11. És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
13. Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; a mi pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.”

 

„9,11. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.”

 

„10,16. Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
18. A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.”

 

A hitnek az Újszövetségben, illetve az emberek életében betöltött múlhatatlan szerepéről ez a levél pontos leírással szolgál:

„10,35. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.
36. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
37. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.
38. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
39. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.”

 

„11,1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.”

 

„11,6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.”

 

„11,27. Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.”

 

„33. A kik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték.
34. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.”

 

Az idézetek Károli Gáspár bibliafordításaiból származnak.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..