Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Afrika Korps Németek titkos kutató akciói Egyiptomban

A német náci okkultistákat hihetetlenül vonzotta minden, ami mágikus hatalmat adhatott a kezükbe, spirituális alapokon nyugvó, világuralmi terveik valóra váltásához. Végigfosztogatták a hat kontinenst csak, hogy összegyűjtsék a rejtélyes kegytárgyakat, ereklyéket és végső soron az ősi felsőbbrendű faj tudását. Mindezt egy álomért, a III. Birodalom megteremtéséért.

 

 

A nemzetiszocializmus eredete

nemzetiszocializmus1Ez az ideológia is, mint minden szellemi irányzat, az erőn, a hatalmon, a fölényen és az uralmon alapult. Kívülről nézve fantazmagóriákon és pszichikailag-morálisan alantas indíttatásokból táplálkozott, belülről nézve viszont – a fanatikus tagjai és a megszállott hívei számára – nagyon is komoly és megalapozott, tényekkel alátámasztott fundamentumon nyugodott. Lássuk, melyek voltak ezek!

 

A nemzetiszocializmus megteremtői, illetve a nácizmus vezetőinek álmai a múlt sötét kútjából eredtek. Az ezotéria, vagyis az ősi beavatotti tudás és a kiválasztottság eszméi mozgatták és juttatták el a végletekig e vezetőket. Adolf Hitler, Heinrich Himmler és a többi vezető mind mélyen hitt a természetfelettiben. Ők végigjárták a spirituális beavatások jó néhány lépcsőfokát. Ők és társaik egyaránt rendelkeztek szellemi képességekkel és roppant járatosak voltak a világ titkaiban. Okkultisták voltak ők, akik minden fellelhető eszközt megkerestek vagy megszereztek, minden titkot feltártak csak, hogy céljaikat elérjék. Sokszor önkényesen válogattak a tudományos elméletek, a vallásos eszmék és hiedelmek, a legősibb és a legmodernebb felfedezések és teóriák között. Vallatóra fogták a történelmet, áttanulmányozták az emberiség ősi iratait, a védáktól az egyiptomi hieroglifáikon át a sumér ékírásos anyagokig, a kínai bölcseletektől a germán rúnákon át a maja feljegyzésekig az összeset. Miszticisták és okkultisták voltak, akik az alkímia, a mágia és az asztrológia kelléktárában kutattak eszközök után világhatalmi elsőségük elérése érdekében.

 

 

nemzetiszocializmus3A náci boszorkánymesterek az egyes népek és bizonyos letűnt kultúrák és elsüllyedt civilizációk tudása után kutattak és számos expedíciót indítottak ezek örökségének megszerzésére. Rejtélyes ősöket kerestek spirituális és archeológiai eszközökkel. Előbbi úgy történt, hogy okkultista (titkos) rituálékat és ceremóniákat végeztek el rejtett szentélyeikben, ahol a szellemvilág lényeit szólították meg és hívták segítségül. A náci boszorkányok és mágusok okkult praktikái hatalmas támogatást élveztek eleinte. Régmúlt korok nagy szellemei támogatták Hitleréket és árultak el több ezer éves szent titkaikat nekik. Nem ismerték vagy nem akarták figyelembe venni a tér és az idő korlátait. A germán nép eredetét kutatták és egy tiszta, magas rezgésű és felsőbbrendű faj létrehozásán, de mondhatjuk nyugodtan, hogy kitenyésztésén munkálkodtak. Ez lett volna az új árja faj. Az árja védikus nyelven egyaránt jelent kiválasztottat, tisztát és beavatottat. Tehát törekvéseik abszolút idealisztikusak voltak.

 

 

A náci elit párhuzamosan és összehangoltan dolgozott a tudományos és a fajtudományos kutatás, az ideológiaalkotás, az archeológia, a politika, a katonai fejlesztések és nem utolsó sorban a spirituális hadviselés felségterületein. Nem kímélt sem időt, sem fáradságot, sem pénzt, sem emberéletet azért, hogy megteremtsék álmukat: a III. Birodalmat. Titkos társaságok tucatjait hozták létre a nácik és igyekeztek meggyőzni és maguk mellé állítani koruk nagy beavatottjait. Heinrich Himmler, a náci okkultisták nagymestere, későbbi SS-Reichführer, például maga állított fel egy halálfejes lovagrendet, mely a germán mitológiát, az ősi lovagrend mítoszát, a rasszizmust és a genetikát ötvözte magában.

 

 

Antropológiai méréseket végeztek a lakosságon, az Ahnenerbe tudósai az egész világot átkutatták és ásatásokat végeztek bizonyos spirituális-régészeti leletekért, szent ereklyékért és mágikus hatalommal rendelkező talizmánokért. A teljesség igénye nélkül említeném meg a Szent Lándzsát, avagy a Végzet Lándzsáját, mellyel Krisztus oldalát döfte át egy római centúrió, az Atlanti óceánban elsüllyedt Atlantisz és Thule szigetének egykori nyomait és hagyatékát, a maja Kristálykoponyák fellelhető darabjait, a Frigyládát, vagyis a Szövetség Ládáját és így tovább.

 

E mániákus vezetők fixa ideája volt, hogy a német faj vérvonala okán felsőbbrendű, mint a zsidóság, illetve a különböző kevert rasszok. Továbbá mélyen elutasították a kereszténységet, helyette a német pogányságban és a pogány ősök hőstetteiben látták az etalonjukat. Egy új korszakot akartak elindítani, s egy birodalmat, mely ezer évig fog virágozni és uralkodni a világ felett.

 

 

Felsőbbrendűség és expedíciók

 

 

felsőbbrendűségésexpedíciók3A nácik fajpolitikájának legerősebb pillére az az elképzelés volt, hogy a germán nép ősei hordozói voltak egy vérvonalnak, mely tisztaságáról és nemességéről volt híres. Ezek az árja ősök megidézhetők a szellemvilágból, illetve genetikai örökségük révén, látens módon ma is megjelenhetnek a germán nép sarjaiban, feltéve persze, hogy gondos kezek és tudományos-spirituális képzésben, kondicionálásban részesül a gyermek. A felsőbbrendű faj, mint ahogyan a neve is mutatja, vezetésre hivatott, mégpedig a világ irányítására, minden nemzet fölötti hatalom gyakorlására.

 

Ebbéli törekvésük mély ellenérzéseket váltott ki a világ legtöbb népéből. A nácik nyíltan egyházellenesek voltak, ki nem állhatták a kereszténységet és a zsidó hitet. Erősen megkérdőjelezték például a Bibliát és azt, hogy a héber volt az ősi nyelv a Földön. Lássuk, miért!

 

Az árja faj mítoszának gyökereit Indiában kell keresnünk, s a közvetítője, aki révén a nácik is megismerhették ezt a legendát, Sir William Jones volt. Ő feltételezte-felfedezte, hogy a görög, a latin és a szanszkrit nyelv olyannyira hasonlít egymáshoz, hogy minden bizonnyal egy ősi nyelvből ered mindhárom. Az a faj, aki ezt a nyelvet használta, azonban már kihalt vagy eltűnt, de nyomait Indiában kell keresni. Ezzel a tézisével nyíltan szembehelyezkedetett a Biblia teremtéstörténetével és egy sor részletével. E szerint létezett egykoron Észak-Indiában egy harcos, felsőbbrendű, szanszkrit nyelven beszélő árja faj, aki meghódította az egész világot. Így eljutottak Egyiptomba, az amerikai kontinensre, Európába és keletre is. Mindenhol fejlett civilizációkat hoztak létre és mindenhol indogermán nyelveken beszéltek. De nem csupán az ősök, a kultúra és a nyelv, hanem az alkatuk is hasonlított: nordikus (északi) jellegű volt.

 

felsőbbrendűségésexpedíciók4Mindez egy olyan korszakban született és hatott, amikor elindult a német nemzeti összekovácsolódás. A pángermán mozgalmaknak éppen kapóra jött az árja fajelmélet, amely a modern német nemzet születésének hajtóanyaga lett. Ebből az aspektusból szemlélve a zsidóság nem volt sem indogermán eredetű, sem indogermán nyelvű, tehát idegennek számított. A faji ellentétek kiéleződni látszottak.

 

 

Ezt csak tovább fokozta E.H.P August Haeckel, német biológus, anatómiaprofesszor és pszichológus, aki kőkemény darwinista alapon bizonyította a fajok alsóbbrendűségét és felsőbbrendűségét, valamint hogy minden faj a genetikai állományában hordozza múltját, tudását, s ezáltal egész küldetését. Ebből már logikusan következett, hogy a keveredés, mint olyan nem kifizetődő, s nem is megengedhető az árják számára. Így megszületett a „herrenvolk, herrenrasse, übermensch” elmélet, vagyis a felsőbbrendű emberi faj ideológiája, melyet ezután már nem esett nehezére a német szellemi elitnek elterjeszteni.

 

 

felsőbbrendűségésexpedíciók5Ezt támogatták akarva-akaratlanul a teozófusok is, élükön H. P. Blavatskyval, aki többek között beszámolt egy ősi mitikus népről, amely a történelem előtti időkben szuperfejlett civilizációt hozott létre a Földön és amelynek tudása el van rejtve a világ különböző pontjain. Az árják olyan pszichikai és spirituális képességekkel rendelkeztek, melyek messze felülmúlják a ma emberének tudását és technikai vívmányait. Jelesül, képesek voltak telepatikus úton kommunikálni, az akaratuk erejével befolyásolni, sőt irányítani tudták a természet erőit, elemeit, kapcsolatba tudtak lépni az angyali lényekkel, hozzáfértek régi korok szent tárgyaihoz és ereklyéihez, melyek segítségével más világokba tudtak eljutni, mágikus eszközeik voltak, melyekkel gyógyítottak és betekinthettek a múltba, illetve a jövőbe. Ez az isteni tudás és eme isteni eredetű lények földön hagyott öröksége, a mindenkori kiválasztottak, a legnemesebb nemzet jussa volt Hitler és Himmler álma. Ezekért a tárgyakért és relikviákért nem átallották fenekestől felforgatni a földkerekséget. Céljuk nem kevesebb volt, mint hogy önmagukban látva a felsőbbrendűség színe-javát, birtokba venni a világ fölötti uralom gyakorlásának eszközeit. Expedíciók sokaságát indították a szélrózsa minden irányába, hogy archeológiai álca alatt okkultista tárgyakat és tudás gyűjtsenek be.

 

 

Erwin Rommel karizmája

 

erwinrommelkarizmája1

A II. világháborúban az észak-afrikai hadszíntéren számos német tábornok bizonyította rátermettségét és zsenialitását, mindazonáltal még így is kimagaslik soraikból a DAK, azaz a Deutschen Afrikakorps (Afrika Hadtest), vezére. A DAK tábornagyáról azt kell tudni, hogy soha nem sebesült meg, noha mindig az első vonalból irányította katonáit. Zseniális taktikus volt, aki tankönyvekbe illő módon leckéztette meg az ellenséget hadviselés tárgyából. Lovagias eszmeiség hatotta át egész lényét, ami megmutatkozott bátorságában, moralitásában és emberségességében. A katonái valósággal imádták, szinte hősnek és példaképnek tekintették. Ellenségei rettegtek tőle. Legendák keltek szárnyra róla a brit hadsereg berkein belül. Nem jött jól ki a német parancsnoksággal, mert modora hagyott néni kívánnivalót maga után, viszont megkérdőjelezhetetlen erényei roppant hatékonnyá tették. Ideológiai hűségéről, önfeláldozásáról és beállítódásáról legyen elég annyi, hogy Adolf Hitler nevezte ki személyesen testőrsége élére és abszolút mértékben elégedett volt a munkájával, minekután páncéloshadosztály élére nevezte ki. Vasmarkú és maximalista parancsnok volt. Többször felülbírálta elöljárói parancsait. A 7. páncéloshadosztály parancsnokaként páratlan eredményeket ért el: napi 50-60 kilométert haladt előre, több száz páncélost lőtt ki, összesen 97 ezer hadifoglyot ejtett, miközben kétszáznál kevesebb katonájától és 42 páncélosától kellett megválnia.

 

 

Afrika Korps

(Afrika Hadtest)

 

 

africakorps2Az észak-afrikai hadszíntér megnyitása elsősorban Benito Mussolini érdekeit szolgálta. A Duce hegemonikus törekvései között szerepelt az óceánokra való kijutás és a gyarmatosítás is, de végső soron a nagy álma a Római Birodalom feltámasztása volt. Mussolini olyannyira féltékeny volt Hitler és a Harmadik Birodalom katonai sikereire, hogy nem sok teketóriázás után rárontott az Egyiptomban állomásozó brit katonai erőkre. Mussolini alábecsülte az ellenséget és az átgondolatlan offenzíva terve hamarosan megrekedéshez vezetett az észak-afrikai fronton.

 

Hitler és tábornokai sem rajongtak az ötletért, hogy német csapatokat küldjenek a térségbe egy gyengén szervezett és vezetett olasz hadsereg mellé az angolok ellenében. A helyzetet némiképp bonyolította, hogy Mussolini vágyott a németek technikai segítségére, ugyanakkor német katonát látni sem akart a térségben, mondván, ez Róma hatásköre. Hitler sem óhajtott kidobni az ablakon páncélosokat és repülőgépeket, hiszen ő a Szovjetunió elleni offenzívára szeretett volna összpontosítani. Végül az egészből nem lett semmi. A nemzetközösségi csapatok válaszcsapást mértek az olaszokra és kiűzték azokat Egyiptomból. Az olaszok drámai vereséget szenvedtek.

 

africakorps3Bár a Führer nem volt elragadtatva a gondolattól, mégis hosszú távú érdekei azt kívánták, hogy csapatokat vezényeljen Afrikába és ezáltal támogassa Olaszországot. Kompromisszum született tehát a két fasiszta nemzet között és az Afrikába küldött sivatagi hadtest élére Erwin Rommel került. Rommel néhány parancsot megtagadva rövid időn belül ellentámadásba lendült a nemzetközösségi csapatok ellen. Az offenzíva hatalmas diadalokat eredményezett Rommelnek. A támadó hadműveletek eredményei minden tekintetben óriásiak voltak: az elfoglalt terület, a hadifoglyok és a harckocsik száma és a tekintély megnövekedése képes volt fordítani a csúfondáros olasz helyzeten.

 

A britek olyannyira felbőszültek a veszteségeik láttán, hogy orvgyilkosokat küldtek Rommel elveszejtésére. Abban bizakodtak, hogy ha eltávolítják a németek emblematikus tábornokát, akkor meginog német-olasz morál, ami majd a britek malmára hajtja a vizet. A Rommel meggyilkolására küldött különítmény akciója szégyenletes kudarcba fulladt. A brit hírszerzés talán egyik legnagyobb fiaskója volt ez, hiszen a célpont nem is tartózkodott a főhadiszálláson, hanem a frontvonalban harcolt.

 

africakorps4Innentől nem folytatnám a sivatagi háború forgatókönyvének ismertetését Montgomery tábornok feltűnésétől El Alameinen keresztül a németek és olaszok végső felőrlődéséig, bár az egyik legérdekesebb hadszíntere volt a II. világháborúnak. Inkább arra térnék ki, hogy mi mozgatta és motiválta Hitlert a szemmel látható berzenkedése ellenére Észak-Afrika elfoglalására.

 

 

A Keleti terv értelmében az Afrika Korps feladata Közel-Kelet elfoglalása lett volna, azon belül elsősorban Egyiptomé. Ha Rommel rendelkezett volna elégséges erőforrásokkal, akkor minden valószínűség szerint emberi és parancsnoki nagysága és kvalitásainál fogva véghez- vitte volna ezt a tervet. Vizsgáljuk meg, mit nyert volna Hitler ezzel a manőverrel!

 

 

africakorps5Az okkult teóriák szerint a kontinenseket földalatti járatok kötik össze. Ezek sok ezer kilométeres alagutak, amelyek bejáratát gondosan elrejtették. Földalatti, elfeledett városok léteznek ezek mentén, ahol több tízezer éves spirituális kultúrák maradványai pihennek. Ezekről számolt be annak idején a teozófia nagyasszonyaként tisztelt Madame Blavatsky, de hasonló legendákra bukkanunk az ősi amerikai indiánok mitológiájában: észak-, közép- és dél-amerikai bennszülöttek ősi tudásának kelléktárában. Ezek a helyek vagy központok az emberiség ősi bölcsői, a felsőbbrendű faj őshona, a fehérbőrű, magas, világos szemű árják eredeti birodalma.

 

Madame Blavatsky azt állította, hogy Egyiptomban maga fedezett fel ilyen a végtelenbe tartó földalatti járatokat a Királyok Völgyében. (Ezek nem összetévesztendők a királysírok járataival.) Összegezve, Hitler a germán genetikai örökség magjához vezető utat kereste Egyiptomban. Ebbéli törekvéseiben erősítette meg a vezért Edward Bulwer Lytton Az eljövendő faj című regénye. Eredeti címe e műnek Vril: Az eljövendő faj hatalma. Ezt azért jegyeztem meg, mert innen kapta nevét a Vril Társaság, más néven a Fény Páholya, melyet Karl Haushofer alapított Berlinben. A Vril Társaságot voltaképpen egy náci ezoterikus csoportosulás, a Thule Társaság legbelsőbb köreibe tartozók alkották. A Vril Társaság elnevezésében szereplő vril egy mindent átható természeti erő, egyfajta végtelen energiaforrás.

 

Hitler egyértelműen természetfeletti hatalom megszerzése céljából látta mégiscsak előnyösnek az Afrika Korps megalakítását. De vizsgáljuk meg, mit várhatott a rejtélyes ősök energiájának kulcsaitól Hitler!

 

africakorps7Egy vízözön előtti civilizáció leszármazottainak tudásáról és energiájáról van szó, amit Vrilnek hívhatunk. Ez a Vril képessé tette ezeket a föld alatt élő felsőbbrendű lényeket arra, hogy egy fejlett technológiával rendelkező tökéletes társadalmat és egy komplex életformát alakítsanak ki a maguk számára. A Vril egy energiaforrás, amelyet tökéletesen uralnak és akaraterejük segítségével irányítanak spirituálisan felemelkedett mesterek. Ők képesek uralni a környezetüket, irányítani az élőlények fejlődését, betegségek gyógyítására, teremtésre vagy akár pusztításra használni ezt a fluidumot. S ami nem elhanyagolható körülmény: ez öröklődik, van, aki jobban és van, aki csupán kevésbé képes használni a Vrilt. A Vril életerővel töltheti fel az embert, gépezeteket működtethet, természeti jelenségeket, mint a villám vagy az eső – idézhet elő, de ugyanakkor városokat is romba dönthet. Eme lények világában nincs erőszak, nem ismerik a bűnözést és a szegénységet sem. Az egész életformájuk alapja a Vril, mely civilizációjuk szinonimája is.

 

Ennyiből már szerintem sejthető, hogy Hitler nagy víziója volt, hogy ilyesfajta, Atlantiszról származó ősökkel találkozzon, felvegye velük a kapcsolatot és megpróbálja kihasználni a tudásukat, megkaparintani a titkaikat, hogy azután átvegye a hatalmat, legalábbis a földfelszín felett.

 

 

A náci okkultisták számára a Vril és minden természetfeletti hatalom faktum (tényszerűség) volt. Nekik ez volt a bibliájuk. Sok más forrást is említhetnék, melyek egyöntetűen bizonyítják, hogy Hitler és holdudvara az atlantiszi és a thulei szupercivilizációk vérségi örökösei közül a germán népet tartották a legéletrevalóbbnak. Így adva volt a családfa, már csak a megvalósítás hiányzott. Megszületett az ötlet: expedíciókat küldeni mindenhova, ahol a szent iratok szerint gyanítani lehet a kapcsolatfelvétel lehetőségét a titkos felsőbbrendű fajjal, vagy annak leszármazottaival.

 

 

A Frigyláda nyomában

frigyláda

 

 

Hitler valósággal élt-halt a természetfeletti relikviákért és igyekezett minden felelhető olyan kultikus tárgyat, szent ereklyét begyűjteni, amelyek hozzásegíthetik hatalma totális kiterjesztéséhez. Kiváltképp foglalkoztatta őt a földönkívüli vagy isteni beavatkozással készült Frigyláda. Kevesen tudják, de ez a bibliai ereklyét legutoljára Egyiptomban rejtették el, majd nyoma veszett, s a mai napig keresik a rejtekhelyét. A Führer is tisztában volt azzal, hogy egy időben Egyiptom különböző pontjain helyezték, illetve dugták el a Szövetség Ládáját. Érdekességképpen a Biblia említi, de nem minden forrás tartja a zsidó nép isteni ajándékának. Egyesek azt vélelmezik, hogy az ősi egyiptomiak kapták valamelyik idegen fajtól, talán éppen a Hitler által keresett atlantiszi leszármazottaktól. E mágikus hatalommal bíró szerkezetet – mert láda formája még nem bizonyítja, hogy átlagos holmikat tároltak benne – különleges erők megmozdítására és működtetésére volt képes, amely éppen kapóra jött volna Hitlernek.

 

frigyláda4

A keresztény világ ótestamentuma említi meg a Frigyládát. A Biblia rész­letesen taglalja, hogy milyen céllal keletkezett, valamint hogy ki, hogyan és miből készítette. A Biblia beszámol arról, hogy mekkora volt a mérete és leírást ad a Frigyláda által produkált megmagyarázhatatlan, természetfeletti anomáliákról is, amelyekre a mai napig nem sikerült elfogadható magyarázatot találni a tudósoknak.

 

A legkézenfekvőbb feltevés, hogy a Frigy­láda az Istennel kötött szövetség szimbóluma volt, s mint ilyen arra is szolgálhatott, hogy az Úr rajta keresztül tartsa a kapcsolatot a kiválasztott népével. De hogyan? Biztosan, nem telefonálgatott rajta az Úr Mózessel! Vagy mégis?

 

A ládát kívül és belül aranylemezek borították és állítólag csak a tízparan­csolatot megörökítő két kőtáblát tartalmazta, amelyet Mózes helyezett bele. A természetfeletti anomáliák a láda tetején elhelyezkedő, egymással szembefordított ­arany kerubok között keletkeztek. Anélkül, hogy belemennék a lehetséges fizikai magyarázatok gyártásába, azt mindenképpen megjegyzendő, hogy az arany a legkitűnőbb tároló és közvetítő közeg a spirituális energiák számára. Amennyiben egy felsőbbrendű lény – nem feltétlenül a Teremtő, hanem egy angyal az Úr nevében kommunikálni óhajtott volna egy beavatottal, akkor bizonyára egy megfelelő tervrajz alapján elkészített, aranyból készült eszköz lett volna a legalkalmasabb erre a célra.

frigyláda5

 

Mi sem jöhetett volna jobban Hitlernek, mint egy kommunikációs eszköz, melyen keresztül felsőbbrendű lényekkel vagy magával az Úrral cserélhetett volna eszmét. Itt most adódik egy logikai bukfenc, miszerint miért akart volna Hitler a zsidók istenével kommunikálni, ha antiszemita volt? Nos, nem gondolnám, hogy Hitlernek ez volt a célja. A vezért komoly beavatott okkultista volt, tehát tisztában kellett lennie azzal, hogy a Frigyláda egy mágikus célokra szolgáló eszköz, amely egyáltalán nem veszélytelen és nem emberi tulajdon.

 

Ami a veszélyességét illeti, több személyt is említ a Szentírás, aki életét vesztette, mert megérintette a Frigyládát vagy a közelébe ment. Uzza példája, avagy Áron főpap két fiának. Nádábnak és Abihunak esete is alátámasztja ezt. De maga Mózes sem mert mindig a láda közelében tartózkodni. A Frigyláda körül tevékenykedő papok maguk is különleges védőruházattal védekeztek az ereklye sugárzása ellen.

 

Ami a Frigyláda tulajdonosát illeti, erről az a véleményem, hogy nem meghatározható. Ahogyan egy Kristálykoponyáról sem jelenthető ki, hogy ennek vagy annak a tulajdona, úgy a Frigyládával kapcsolatban sem határozható ez meg egyértelműen. Gyanítható, hogy felsőbbrendű faj készítette és adta át bizonyos beavatottaknak egykoron a Frigyládát, de hogy mikor hova került és hogyan vándorolt kézről-kézre, azt mi nem tudhatjuk. Annyi bizonyos, hogy még időszámításunk előtt eltűnt és utoljára Egyiptomban látták, bár mások Etiópiát, illetve Jeruzsálemet, a Templom-hegyet jelölik meg lelőhelyeként. Bármi is legyen az igazság, Hitlert módfelett csábította a Frigyláda misztikus hatalma, ezért hadászati szempontból roppant jól járt volna, ha tűvé tehette volna érte Egyiptomot, de a Sors másként rendelte.

 

Boldog napot!

Száraz György

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..