Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

ANGYALI HIERARCHIÁK

SZERÁFOK, KERUBOK ÉS TRÓNOK

 

Így karácsony táján közelebb kerülnek egymáshoz a világok. Az angyalok üzenetei, sugallatai és egyéb hatásai érzékelhetőbbé válnak a hétköznapi életet élő emberek számára is. Ismerkedjünk meg az angyali hierarchia három előkelő rangjával: a szeráfokkal, a kerubokkal és a trónokkal. Méltányoljuk értünk, emberekért tett fáradozásaikat és gyújtsunk egy gyertyát, hogy a Teremtőre emlékeztető fényen keresztül közelebbi kapcsolatba kerülhessünk az angyalokkal.

 

KIK AZ ANGYALOK?

 

A Biblia tanúsága szerint az angyalok Isten küldöttei. Az angyalok a Teremtő szemei, ha látni kell és kezei, ha tennie kell. Az angyalok Isten akaratának a végrehajtói. Közöttük is két tábort különíthetünk el: az Urat közvetlenül szolgáló és a közvetve szolgáló (bukott) angyalokat.

Az angyali rang vagy tudati fokozat vagy létmód spirituális szempontból egy átmeneti állapot. Azt takarja, hogy egy lélek már nem ember, de még nem mester vagy valamilyen magasabb rendű lény. Az angyalok ereje, hatalma és feladata módfelett sokféle lehet. A legmagasabb angyali szinteken, az irányító pozícióban a főangyalok vannak.

 

Az angyal elnevezés élő istenfényt vagy életet adó isteni fényt jelent. Hozzáteszem, hogy fény alatt a szeretetet, a tudást, a békét, az erőt és a bölcsességet érthetjük emberi szintről nézve. De ahány kultúra, annyi féle elnevezés. Az angyalok a zoroasztriánus (perzsa), a zsidó, a keresztény és az iszlám hitvilágban szerepelnek, de találkozunk más hitrendszerekben is velük, csak nem pont így hívják őket. Az angyalok héber és arámi megnevezése maleach, amely hírnököt, hírvivőt, követet, küldöttet jelent magyarul. Ez a szó összesen 213 alkalommal fordul elő az Ószövetségben.

 

Sokan összekeverik, vagy összemossák a mennyországot az angyali világokkal, pedig a kettő nem ugyanaz. A mennyország – spirituálisan a mennyei kasztok – a szellemvilág egy szűk régiója, ahová a jobb szellemek kerülnek, s ahol a következő testet öltésükre készülnek fel a szellemek. Ebből következik a pokol jelentése, amely értelemszerűen a rosszabb magaviseletű és fejletlenebb szellemek átmeneti tartózkodási helye. Az átmenetiség itt nem időbeliséget jelöl, hanem státusz, tehát maradnak, ameddig kell, s addig nem fejlődhetnek tovább, amíg arra engedélyt nem kapnak. A mennyhez és a pokolhoz képest az angyali világok jóval tágasabbak, hogy úgy mondjam. A magasabb világok sokságát jelentik, amelyeket angyalok népesítenek be, akik nem csak az emberekkel, hanem millióféle más lénnyel foglalkoznak. Az angyaloknak is vannak királyságaik és emberi elmével szinte felfoghatatlan fejlődési lehetőségeik.

 

Ezek után térjünk ki egy picit az angyali alá- és fölérendeltségi rendszerre, melyet a történelmi dokumentumok alapján elsőként a perzsák kezdtek el lejegyezni. Az angyalokkal foglalkozó keresztény teológiai tudományt angeológiának hívják. Sokszor vitatkoznak rajta, hogy milyen neműek az angyalok. Maradjunk annyiban, hogy a nemiségnek nincs igazán nagy szerepe az angyalok világában. Ezzel szemben a zsidó hagyomány hímneműeknek tartja őket. Számukkal nem érdemes foglalkozni, mert emberi ésszel ez felfoghatatlan, mindazonáltal a teremtés hajnalán 4 alaplélek (Michaell, Rafaell, Gabriell és Satanell), illetve 144 alaphang, azaz angyal született. Majd később jöttek a többiek. Az –ell végződés az Úrhoz legközelebb állót fejezi ki. Ezt veszítette el Satanell, amikor fellázadt az Úr akarata ellen. Azóta nevezik őt Sátánnak.

A nevük jelentése:

Michaell nevének jelentése „Ki olyan, mint Isten”, Gabriellé: „Isten ereje/hőse/bajnoka”, Rafaellé: „Isten gyógyít”, a Sátáné: „Ellenkező.”

 

A Biblia szerint az angyalok teremtett lelkek, elpusztíthatatlan, természetfeletti lények, akiknek nincs fizikai testük, csak szellemi fényből állnak. Ám olykor-olykor testet ölthetnek a küldetéseik során, amikor is beavatkoznak a földi eseményekbe. Mint azt már említettem, megkülönböztetünk jó, illetve gonosz angyalokat. Az angyalokat az emberek nem képesek érzékelni, kivéve, ha ilyen irányú érzékenységgel rendelkeznek. Ha mégis megmutatkoznának az emberek előtt, akkor azt epifániának: megjelenésnek, felbukkanásnak nevezzük. Az angyalok úgyszólván bármilyen alakot, formát ölthetnek a legvonzóbbtól, a legtündöklőbbtől a legfélelmetesebbekig. Az angyalok képesek bánni a négy őselemmel: a tűzzel, a vízzel, a földdel és a levegővel, tehát varázslatokat tudnak véghezvinni és csodákat tudnak tenni: gyógyítani, megmenteni, segíteni, tanítani, emlékezni, látni…

 

Bizonyos angyaltörténészek szerint három kategóriába sorolhatóak az Angyalok. Ugyanezek a rangok az ezotéria szerint az angyali hierarchia három legmagasabb rangja.

 

SZERÁFOK, A SZERETET ANGYALAI

 

Ők állnak a legközelebb Istenhez. A szeráf szó a megemésztő, elégető, elnyelő tüzet jelentő „száraf” igéből származik, tehát tüzes és izzó lényt jelent. Ez a szeretet tehát mindent képes megsemmisíteni, avagy megvédeni. Szimbolikájukban a szeráfok Isten trónja körül állnak, s az Ő dicsőségét zengik. Hat szárnyuk van, kettő-kettő a fejükön, a törzsükön és a lábukon. Vezérük Uriell. A szeráf főangyalt jelent. Ha rangsoroljuk őket, akkor a mesteri lényekkel egy szintű teremtett lelkek, az angyali páholyok vezetői.

A szeráfok ábrázolása a keresztény művekben a megdicsőült és az ítélő Krisztus képéhez kapcsolódik. Képük gyakran összetéveszthető a kerubokéval, mert sok szemmel, illetve keréken állva is ábrázolják őket.

A szeráfok jobbára tüzes vörösek és csupán a fejük látszik. Hat szárnyuk okán gyakran a hatágú csillagformával ábrázolják őket. Ez az ábrázolásmód egészen a reneszánsz puttókig fennmaradt. A szeráfok olykor gyertyát tarthatnak a kezükben. Isten trónját körülállva különféle hangokkal és a szférák zenéjével végzik munkájukat. Egyfolytában Istent dicsőítik, s így a hangok segítségével egyensúlyban tartják a bolygók mozgását és a mennyeket.

 

KERUBOK, A BÖLCSESSÉG ANGYALAI

 

A Kerubok szintén Isten akaratának közvetítői, ők a bölcsesség angyalai és a mennyek küszöbének őrei is. A Frigyláda őrzői is kerubok voltak. A kerub szó jelentése imádkozó vagy bölcsesség. A Kerubok a Napból, a Holdból és a csillagokból sugárzó fény őrzői. A filozófia és a bölcsesség hordozói ők.

Az Ószövetség kerubjai szárnyas, szfinxszerű lények. Velük azonos a négy apokaliptikus fenevad, valamint az evangélisták jelképei (ember, bika, oroszlán és sas arcú). A szeráfoktól a színük (kék vagy arany) különbözteti meg a kerubokat. A kerubok sokszor könyvet tarthatnak a kezükben.

A héber kerub szó minden bizonnyal az akkád karabu (áldani) igével áll összefüggésben. Mezopotámiában másodrangú istenséget jelölt. Az Ószövetségben Isten azért állította a kerubokat az Éden Kert védelmére, hogy őrizzék az Élet Fájához vezető utat. Ezékiel próféta látomásában négy szárnyú és négy arcú lények (ember-, oroszlán-, bika- és sasarccal. A kerubok alkotják Isten dicsőségének kocsiját, amely Isten dicsőségét az égből a földre és a földről az égbe viszi. A kerubok fő jellegzetessége, hogy minden irányban szemük van és szüntelenül forgó kerekeken állnak.

A frigyládán vagy mellette kerubok állnak: kettő arany alak a kiengesztelés helyén, arccal egymás felé fordulva, szárnyukat a láda fölé terjesztve, s kettejük közt adja Isten a kinyilatkoztatást.

 

Az ősi Kelet számos istene és mesealakja hasonlóságot mutat a bibliai kerubokkal. Asszíriában a lamassu emberarcú, oroszlán- vagy bikatestű szárnyas kolosszus, s a templomok és paloták bejáratát őrzi. Gyakran láthatók az asszír és az új-babilóniai építményeken, sokszor az élet fájával. Az ószövetségi kerubok minden jel szerint összefüggnek az ősi Kelet mitikus elképzeléseivel. Az Ószövetségben nem részesülnek kultikus tiszteletben, pontosabban egy helyen sem szerepelnek istenséget megillető jelzővel, s kultikus közvetítő szerepet sem töltöttek be. Csak mintegy elkísérik, s jelzik az „isteni” közeledtét, avagy jelenlétét.

 

TRÓNOK, A TÖRVÉNYEK KÉPVISELŐI

 

A trónokat nevezik még trónusoknak, az akarat szellemeinek, királyi székeknek és ofanimoknak is. A királyi székek az isteni trónust testesítik meg.

Azt tartják róluk, hogy ők a bolygók őrzői. Minden bolygónak saját trónusa van. Sokszeműként és kerékként is ismeretesek, mert Isten trónusa körül képletesen hajtják kocsijukat. A trónok hídként is szolgálnak az ember, az angyalok és Isten között, tehát lényegében összekötik az eget és földet.
A Trónok a különböző isteni törvények képviselői és őrei. Például a spirituális törvényeket ők juttatják el az univerzum különböző részeire, illetve a különböző fejlettebb és kevésbé fejlettebb kultúrákba. Ők azok, akik a különböző égi csatornákon keresztül segítik a teremtményeket a fejlődésben. Volt idő, amikor még a Földön jártak az emberek között a Trónok, Isten szellemi törvényeinek a képviselői.

 

ANGYALOK ÉS A CÍMERTAN

 

A heraldikában (címertanban) az angyalokat általában szőke, hosszú fehérruhás nőalakként ábrázolják, hátukon hattyúszárnyakkal. A magyar városok címereiben is megjelennek az angyalok. Mivel a városok nem vettek részt személyesen a csatában (csak városi csapataik által) a korai magyar címerszemléletben az a nézet terjedt el, hogy nem viselhetnek sisakot, ezért a pajzs fölött azt angyallal helyettesítették. Ezt az eljárást használták a női címereken is. Angyalos címere volt Kassának és Bártfának és a 19. században a magyar államcímerben két pajzstartó angyal szerepelt. A 15. századtól általában angyalok voltak a magyar céhcímerek pajzstartói (Csehországban oroszlánok, Ausztriában griffek).

„A bautzeni Ortenburg-vár kaputornyán látható emlékművön Mátyás király fejére uralkodása csúcspontján (1486) angyalok tesznek koronát. Előfordul címerképként is. A Sexty család címerében angyal, a Barkóczy család címerében és a Ferences Rend nagycímerének második mezőjében szeráf van, mely azt a pillanatot jelképezi, amikor Krisztus megjelent Ferencnek, valamint a „szeráfi szeretet”-re is vonatkozik, amire az Ószövetségben találunk utalást, és Szent Ferenc életének egyik vezérmotívuma volt.”

A legfontosabb svéd lovagrend, a Szeráf Rend jelvényét a rendjel keresztjének szárai között szeráffejek töltik ki és a nyaklánc szemeit is ezek képezik.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..