Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

ANGYALOK HIERARCHIÁJA A KÜLÖNBÖZŐ FELFOGÁSOKBAN

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

Az angyalokkal, mint felsőbbrendű szellemi lényekkel találkozhatunk a zoroasztriánus (perzsa), a keresztény, a zsidó és az iszlám hitvilágban, valamint a pogány, amellett számos spirituális eszmerendszerben. Ismerkedjünk meg az angyalok színes univerzumával!

 

ANGYALOK A BIBLIA SZERINT

 

A Bibliában található információk szerint az angyalok olyan szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy rajtuk keresztül hajtsa végre az akaratát. Az angyaloknak feladatkörükbe tartozik Isten dicsőítése, imádata, az isteni törvények érvényesítése, a szerepköreiknek megfelelő feladataik végrehajtása, az Úr üzeneteinek közvetítése, a Teremtő akaratának képviselete és végeredményben az élet szabályozása. Amikor az Úr tenni óhajt valamit, akkor az angyalokon keresztül teremt. Az angyalok az öröklétben foglalnak helyet, elpusztíthatatlanok, intelligensek és olykor-olykor testet is öltenek. Bár a keresztény megközelítés szerint nincs nemük, a zsidó tradíció hímneműnek tartja őket.

 

Az angyalok hatalma messze az ember fölött áll. Alapvetően kétféle osztályba sorolhatjuk őket: jó és gonosz angyalokéra. Mindenhol jelen vannak. A Sátán az Isten ellen fellázadt angyalok vezetője, akit a mennyből a pokolba taszítottak, illetve száműztek.

 

Eredeti létformájukban az angyalok láthatatlanok, ugyanakkor képesek testet ölteni, avagy láthatóvá tudnak válni az emberek számára is. Amikor a rejtettből előlépnek és felbukkannak, azt epifániának hívják. Az angyalok bármivé át tudnak alakulni, illetve bármilyen élőlény alakját magukra tudják ölteni.

 

AZ ANGYALOK OSZTÁLYOZÁSA

Az angyalok egyik lehetséges teológiai besorolását mutatom be alább. Ennek az osztályozásnak az alapja az angyalok tevékenységi köre.

 

Szerafim: szeráfok (a seraph szó héber jelentése: égni). Őket helytartó istenségeknek is hívják, mint például a Napisten (Napangyalnak vagy csillagdémonnak). Ők a legfelső angyalcsoport, akik a legközelebb állnak Istenhez, mivel közvetlenül Ő teremtette őket. Legfőbb feladatuk, hogy aktívan közreműködjenek a teremtésben és a teremtményeket kormányozzák. A legnagyobb léptékben kell gondolkodnunk, de igazából még akkor sem foghatjuk fel igazán az ő létezésüket. A galaxisok és a csillagrendszerek milliárdjai felett állnak ők. Valószínűleg ők közvetlenül a Teremtő alatt álló lények.
Ofanim: az ofanim héber jelentése: kerék. Ők kötik össze az angyali világokat a fizikai világegyetemmel. Rajtuk keresztül áradnak az angyali energiák és erők a mi világunkba. Ők maguk a közvetítők. A misztikusok szerint az Ofanimok befolyásolják az ember csakráink a működését.
Cherubim: ők a kerubok. A nevük egyesek a Babiloni Birodalomra vezetik vissza. Az áldani jelentésű „karabu” szó közbenjárót jelent és emberfejű szárnyas oroszlánként ábrázolták őket. Ők az Isten lovagjai, akik a Legfelső akaratát közvetítik. Szokás még a Bölcsesség angyalainak és a mennybéli küszöb őreinek is hívni őket. Őket a szeráfimok teremtették különféle jogkörökkel: például az egyes dimenziók közötti átjárókat őrzik, vagy védelmi feladatokat látnak el vagy magukat az isteni törvényeket képviselik.


Elohim:
vagy elohimok. Ők a születés és halál angyalai, az élet és halál urai. Olyan szeráfok, akik állítólag a különböző teremtményekre felügyelnek. Ők amolyan szellemi vezetők, akik arról is gondoskodnak, hogy minden teremtmény a neki megfelelő módon fejlődhessen és a megfelelő elbírálásban legyen részük.
Quiddisin: vagy kviddiszinek (héber jelentése: szent). Ők dicsőítik Istent. Az erők kiegyenlítésében vesznek részt.
Trón: vagy trónok. Ők Isten szellemi törvényeinek képviselői. Olyan szeráfok, akik a teremtmények életét szabályozó spirituális törvényeket képviselik. A misztikusok lélekbírónak is nevezik őket. Az egyik legismertebb trón Metatron (a héberül: az Ábrázat Hercege). Metatron egy elmélet szerint emberből lett angyal. A trónok feljegyzik az emberi élet minden történését.
Irin: vagy irinek, az ő nevük jelentése sem tisztázott. Ők őrzik a mennyországot. Róluk tudni vélik, hogy bizonyos szeráfimok és vezető lelkek testőrei. Az irinek rendfenntartók, akik gondoskodnak a kiszabott határok betartásáról.

AZ ANGYALOK KILENC RENDJE

Az angyalok szent rendje Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitésztől maradt ránk. A kilenc rend Istentől indulva lefelé a következő:
1. Szeráfok: A szeretet szellemei és az isteni szeretet hírnökei. A szeretet teljes egységét alkotják. A szeráfok Istenhez legközelebb álló angyalok. Ők tiszta szeretetből, fényből és tűzből álló főangyalok. A szeráf szó lángolást jelent. Mivel ők „veszik körül” a Teremtőt, azért minden létezésnek ők az ősforrásai. Megállás nélkül mozgásban vannak.

 

2. Kerubok: Az összhang angyalai. Minden bizonnyal az ő tevékenységüknek köszönhető, hogy Káoszból Rend lett. A kerubok által hatja át az isteni rendező elv a létezést. Ők a kozmikus rend fenntartói.

A kerub szó jelentése: „akik imádkoznak”, vagy „akik közbenjárnak”. Készségesek az isteni tudás átadásában és megvédésében.  Ha valaki bölcsességre vagy tudásra vágyik, akkor keresheti a kerubok földön hagyott energiáit.
3. Trónok: A trónok az isteni akarat angyalai. Ők képviselik Isten akaratát és törvényeit. Az igazságtalanságok méltó elbírálása, a kiegyenlítés és a gyógyítás tartozik hozzájuk. Személyesen ritkán jelennek meg, általában közvetítőkön keresztül fejezik ki szándékaikat.

Minden bolygónak saját trónusa van. A mi bolygónk trónja a Föld Angyala.
4. Uraságok/URALMAK: Ők nagyon bölcs vezetői az alájuk tartozó angyali rendeknek. Isteni tudásuk és bölcsességük birtokában kormányzók, döntőbírók és tanácsadók egyszerre.

Az uralmak számára fontos, hogy az emberek boldogok és egészségesek legyenek.
5. Erősségek/ERÉNYEK: A mozgás angyalai ők. Nekik tulajdonítható, hogy minden mozog.

Az erények angyalai a csodák és az áldások angyalai, akik erőt és bátorságot adnak.
6. Hatalmasságok/HATALMAK: A forma angyali lényei. Minden létező forma mögött ők állnak. A formák kialakítását hangok segítségével végzik. Ezen kívül a hatalmak harcos angyalok is, akik a mennyországot védelmezik. Igazságot osztó angyali lények, akik segítenek különbséget tenni jó és rossz között. A figyelmeztetés angyalainak is nevezik őket, mivel üzeneteket küldenek számunkra a bajokat megelőzendő. Főként az emberi érzéseken és álmokon keresztül nyilvánulnak meg az emberek számára.
7. Archék/FEJEDELEMSÉGEK/HERCEGSÉGEK: Ők a kor szellemei, akik egy világkorszakon keresztül vezetik az emberiséget. Felügyelnek a teremtményekre. Általában egy bolygó ügyei tartoznak hozzájuk. A vallási, a politikai és az egyéb eszmeáramlatok figyelői és irányítói. Az egyes népcsoportok közös sorsát terelik és gondozzák.
8. Arkangyalok/FŐANGYALOK: Többnyire a népek szellemi vezetői, akik az uralkodón keresztül hatnak az emberek sorsára. Ők közvetítik az isteni szándékot a nemzet vagy a nép vezetőjének. A misztikusok szerint a Földön élő népek tizenkét arkangyal vezeti. Szokás még megvilágosító angyaloknak is nevezni őket.

 

9. Angyalok/Őrangyalok: az egyes ember vezetéséért, megóvásáért és támogatásáért felelnek a születésétől a haláláig. Ők az emberek közvetlen szellemi vezetői és tanítói. Egész életünkben elkísérnek bennünket. Az őrangyalok védelmet nyújtanak és segítenek, hogy a sorsunkat a legjobban élhessük meg. Sokan kérnek tőlük segítséget imákban és meditációkban.

 

MISZTIKUS ANGEOLÓGIA

A misztikus irodalomban az angyalok osztályozása a következőképpen alakul:

 1. Uralmak,
 2. Hercegségek,
 3. Hatalmak,
 4. Birodalmak.

Ha fizikai oldalról közelítjük meg, akkor a Birodalom egy galaxist jelent (például a Tejútrendszer helytartója), a Hatalom egy csillagrendszert (Héliosz Napisten), a Hercegség egy bolygót (Gaia Földanya), az Uralom egy holdat (Szeléné holdistennő).

Az uralmak konkrét feladatokra lettek kijelölve. Például egy bolygó természeti jelenségeit irányítják. (időjárási jelenségeket, vagy a növények és állatok sorsát). A hercegségek már az egyes bolygók vagy bolygórendszerek életkörülményeit tartják felügyeletük alatt. A hatalmak fennhatósága a csillagrendszeren belül mindenre kiterjed. A birodalmak pedig az egyes galaxisokat és galaxishalmazokat irányítják.
E teória értelmében a világegyetemen belül a párhuzamos univerzumok jelentik a legfelsőbb szintet, amelyeket az arkangyalok irányítanak.

 

A misztika további angyali létezőkről, entitásokról számol be. Ilyenek a dévák és az elementálok. Ezt a két létcsoportot is az angyali hierarchia részének tekintik. Tulajdonképpen ők a legalacsonyabb rendű lények. Sokszor megjelennek az emberek előtt színes villanások és ködös alakzatok formájában. Az elementálok a természeti folyamatokkal és az őselemekkel állnak közelebbi rokonságban. Vannak, akik a tündéreket, a törpéket, a szilfeket (légi szellemek), a szalamandrák (tűzszellemek) és a sellők (vízi szellemek) is közéjük sorolja.

Ezzel szemben a dévák már jóval fejlettebb elementálok, akiknek az évszakok, a földrajzi helyek: folyók, erdők, hegységek felügyelete a fő feladata. A dévák gyakran feltűnnek szent helyek és szakrális épületek környékén.

 

Egy újabb felosztás az angyalok három rendjére:
• A romlatlan menny angyalai: szeráfok, kerubok és trónusok (vagy trónkerekek, trónállók, azonosak az Apokalipszis 24 vénjével).
• A szoláris (sugárzó) asztrál menny angyalai: az uraságok (kyriotetes, Jupiter-zóna), erősségek (dynameis, Mars-zóna), főhatóságok (exousai, Nap-zóna).
• A lunáris (tükröző) asztrál menny angyalai: az emberősök (arkhai, Merkúr-zóna), arkangyalok (arkhangeloi, Vénusz-zóna), angyalok (angeloi, Hold-zóna).

Az asztrál mennyben a jó és a rossz angyalok egyaránt jelen vannak. Az emberi szellem a főhatóságok (Nap-zóna), az emberi lélek az emberősök (Merkúr-zóna), az őrangyalok az arkangyalok (Vénusz-zóna), az emberi lélek angyalai az angyalok (Hold-zóna) minőségét képviselik.

 

A fentebb említett kilenc kar kategorizálása a legmagasabb rezgésszintjük alapján osztályozza az angyalokat. A földi ember az 1-7. rezgéssíkon működik, az erősségekben a fejfölötti csakra is aktív, az uraságokban pedig a kilences is. A trónusokban a 10., a kerubokban a 11., a szeráfokban a 12. szint is működik. Természetszerűleg a különböző szinteket képi szimbolika segítségével közelíthetjük csak meg.

 

 

AZ ISZLÁM ÉS AZ ANGYALOK

 

Az iszlám vallásban Allah az egész világ Ura, akinek a munkáját az angyalok segítik. A mohamedán hit egyik sarkalatos pontja: Hit az angyalokban (malaika).

Allah az angyalokat fényből teremtette. Feladatköreik sok mindenben egyezést mutatnak a keresztény hitvilág angyalainak munkájával. Az iszlám angyali hierarchiájának élén Gábriel (Dzsibril) áll. Ő közvetítette Allah akaratát a prófétáknak. Ebben a felosztásban 14 angyalcsoportot különböztethetünk meg:
1.) Hamalat al-’Arsh, aki Allah trónját őrzi.
2.) Dzsibril (Gabriel) – Ő a kinyilatkoztatás angyala, így a leghatalmasabb angyal

3.) Israfil (Rafael), aki majd a végítélet napján kétszer fogja megfújni a trombitáját. Az első hang után minden elpusztul, a második hang után mindenki feltámad és újra élni fog.

4.) Mikaaiyl (Mihály) – Ő a kegyelem angyala, aki gondoskodik az emberek testi és szellemi táplálékáról.

5.) Izrael (Azrael) – Ő a halál angyala. Ő kíséri át a túlvilágra a halottak lelkét.

6.) A kerubok, akik nem alkotnak, hanem elmélkedéssel töltik idejüket.
7.) A hetedik mennyország angyalai. Az iszlám szerinti hét mennyország:

Rafi’ a végső mennyország

Qaydum

Marum

Arfalun

Hay’oun

Arous

Ajma’

 

Hafaza (Védőangyalok)

8.) Kiraman Katibin, akik közül kettő az emberek cselekedeteit figyeli, az egyik a jó cselekedeteinket, a másik a rossz cselekedeteinket jegyzi fel. Attól függően kerülünk a Mennybe (Jannah) vagy a pokolba (Jahannam), hogy melyik oldal erősebb bennünk.

9.) Mu’aqqibat, akik halálunk órájáig védelmeznek bennünket.
10-11.)Nakir és Munkar – ők a halálunk után elszámoltatnak minket minden jó és rossz cselekedeteinkről.

12.) Darda ’il (az utazók) – ők beutazzák a Földet, olyan helyeket keresvén, ahol az emberek Allah nevében gyűlnek össze.

13-14.) Harut és Marut – ez az a két angyal, aki leszállt Babilonba.

Az angyalok pontos számát az iszlám hitfelfogás szerint csak Allah tudja. Mindenesetre az angyalok felügyelnek a rendre és ők azok, akik egyensúlyban tartják a világfolyamatokat. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy az angyaloknak nincsen szabad akaratuk, ezért a bukott angyal státusz sem létezik az iszlámban.

 

Így Ádám története is módosul: nem egy bukott angyal, hanem egy dzsinn – név szerint Iblisz – kísérti meg Ádámot. A dzsinnek tűzből teremtett lények, akik szabad akarattal rendelkeznek, viszont nem örökéletűek.

A Koránban Iblisznek sok leszármazottja szüleik, akik az embereket a szívükön keresztül kísértik meg és teszik gonosszá.

 

A KABBALA ANGYALAI

 

A kabbalának – zsidó misztikának – 72 angyala van, akik az egyes csillagképek energiáit gyűjtik össze és alakítják át a mi Naprendszerünk szakrális geometriai szabályainak megfelelően. A 72 angyal a saját képességeiket és tulajdonságaikat energiaátvitellel áramoltatják bele a teremtmények aurájába. Ezzel gyakorlatilag 72 alaptípust hoznak létre. A 72 angyal tehát a csillagok energiáiból hozza létre, teremti és élteti az embert, az állatvilágot, a növényeket és az ásványokat. A 72 archetípus voltaképpen az Univerzum alapmintáit, alaprezgéseit is jelentik. Minden létezni vágyó, valamennyi isteni idea ezekből az alapenergiákból és mintákból jön létre, ha úgy tetszik, így születnek a formavilág megnyilvánulásai a legparányibbtól a galaktikus méretekig.

 

Mivel a hely szűkös, ezért nem fejtem ki részletesen külön-külön az angyalok tevékenységét. Egyelőre elégedjünk meg a 72 angyal nevével és asztrológiai – állatövekhez és planétákhoz kapcsolt – analógiáikkal. Ezek a következők:

 

 1. Vehujah – Szaturnusz a Kosban
 2. Jeliél – Jupiter a Kosban
 3. Szitaél – Mars a Kosban
 4. Elemjah – Vénusz a Kosban
 5. Mahasjah – Merkúr a Kosban
 6. Lelahél – Hold a Kosban
 7. Acajah – Szaturnusz a Bikában
 8. Hahetél – Jupiter a Bikában
 9. Haziél – Mars a Bikában
 10. Aladjah – Vénusz a Bikában
 11. Leavjah – Merkúr a Bikában
 12. Hahajah – Hold a Bikában
 13. Jezalél – Szaturnusz az Ikrekben
 14. Mevahél – Jupiter az Ikrekben
 15. Hariél – Mars az Ikrekben
 16. Hekhamjah – Vénusz az Ikrekben
 17. Lovjah – Merkúr az Ikrekben
 18. Kaliél – Hold az Ikrekben
 19. Levujah – Szaturnusz a Rákban
 20. Pahaljah – Jupiter a Rákban
 21. Nelcaél – Mars a Rákban
 22. Jejajél – Vénusz a Rákban
 23. Melahél – Merkúr a Rákban
 24. Hahéujah – Hold a Rákban
 25. Nithajah – Szaturnusz az Oroszlánban
 26. Haájah – Jupiter az Oroszlánban
 27. Jeratél – Mars az Oroszlánban
 28. Seahéjah – Vénusz az Oroszlánban
 29. Reijél – Merkúr az Oroszlánban
 30. Omaél – Hold az Oroszlánban
 31. Lecavél – Szaturnusz a Szűzben
 32. Vasarjah – Jupiter a Szűzben
 33. Jehujah – Mars a Szűzben
 34. Lehahjah – Vénusz a Szűzben
 35. Cavakhjah – Merkúr a Szűzben
 36. Menadél – Hold a Szűzben
 37. Aniél – Szaturnusz a Mérlegben
 38. Haámjah – Jupiter a Mérlegben
 39. Rehaél – Mars a Mérlegben
 40. Jejazél – Vénusz a Mérlegben
 41. Hahahél – Merkúr a Mérlegben
 42. Micaél – Hold a Mérlegben
 43. Völjah – Szaturnusz a Skorpióban
 44. Jelajah – Jupiter a Skorpióban
 45. Szealjah – Mars a Skorpióban
 46. Ariél – Vénusz a Skorpióban
 47. Asaljah – Merkúr a Skorpióbanl
 48. Mihaél – Hold a Skorpióban
 49. Vehuél – Szaturnusz a Nyilasban
 50. Dániél – Jupiter a Nyilasban
 51. Hahasjah – Mars a Nyilasban
 52. Imamjah – Vénusz a Nyilasban
 53. Nanaél – Merkúr a Nyilasban
 54. Nithaél – Hold a Nyilasban
 55. Mevahjah – Szaturnusz a Bakban
 56. Pojél – Jupiter a Bakban
 57. Némamjah – Mars a Bakban
 58. Jejalél -Vénusz a Bakban
 59. Harahél – Merkúr a Bakban
 60. Mcraél – Hold a Bakban
 61. Umabél – Szaturnusz a Vízöntőben
 62. Jehahél – Jupiter a Vízöntőben
 63. Anoél – Mars a Vízöntőben
 64. Mehiél – Vénusz a Vízöntőben
 65. Damavjah – Merkúr a Vízöntőben
 66. Manakhél – Hold a Vízöntőben
 67. Ejaél – Szaturnusz a Halakban
 68. Havujah – Jupiter a Halakban
 69. Reahél – Mars a Halakban
 70. Javamjah – Vénusz a Halakban
 71. Hajajél – Merkúr a Halakban
 72. Mumjah – Hold a Halakban

 

Száraz György

Boldog napot!

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..