Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az intelligens tervezettség hihetetlenül különös története

Lehet. hogy az Ohio-i gyerekeket arra tanítják, hogy az életet a földön kívüliek hozták létre, s mindezt azon oktatási rendszer során teszik, amelyet a darwini evolúcióelmélet aláásására terveztek. Az amerikai állam fontolóra veszi, hogy átvegye az intelligens szervezettség elméletét, amely szerint az élet túlságosan bonyolult ahhoz, hogy valaha magától kifejlődhetett volna – amint azt a darwini elmélet állítja. Következésképpen a program azt állapítja meg, hogy az életet bizonyára néhány természetfölötti lény – talán Isten, talán földön kívüliek – tervezték meg.

(Herald Sun, Columbus, Ohio, 2002 március)

 

http://www.crystalinks.com/

 

 

Az intelligens szervezés elmélete egy roppant spekulatív filozofikus érvelés, mely az elmúlt években vált népszerűvé, s azt tartalmazza, hogy a fajok gazdag sokfélesége itt a Földön a legjobban a földi életbe történő isteni vagy földön kívüli beavatkozás bizonyságaként érthető meg.

 

Röviden összefoglalva az Intelligens Tervezettség azzal áll elő, hogy a Föld túl fiatal és az élet túl komplex ahhoz, hogy a halak, állatok és madarak a természetes kiválasztódás útján alakulhattak volna ki, ehelyett természetfeletti ok után kell nyomoznunk. A szakmai tudósok azon az alapon tiltakoznak az Intelligens Tervezettség elmélete ellen, hogy azt nem lehet bizonyítani, illetve kívül esik a tudomány fennhatóságán; az Intelligens Tervezettség támogatói azzal válaszoltak erre, hogy ügyüket közvetlenül a nyilvánosság elé vitték a „Tanítsd a vitát” című politikai kampány formájában. A „Tanítsd a vitát” kampány felborzolta a tudósok idegeit (különösen azokét, akik állami támogatástól függenek), és teljes joggal – az Intelligens Tervezettség mozgalom végső célja – ahogyan azt a vezető szóvivők őszintén beismerték –, hogy végképp felhagyjanak a tudományos módszerrel és visszahódítsák a nyugati kultúrát, a bibliai teremtő isten számára.

 

Ami különösen érdekessé teszi ezt a helyzetet, az a tény hogy a vezető Intelligens Tervezettség teoretikusai önmagukat olyan intellektuális eretnekeknek állították be, akik a tudományos ortodoxia ajtónállói ellen harcolnak. Természetesen az az elképzelés, hogy az Intelligens Tervezettség gondolatát tulajdonképpen lehetne tanítani az evolúció mentén nyilvánosan általános iskolákban, egy példa nélkül álló gúny-szökőárat idézett elő ugyan ezen önjelölt ajtónállók részéről. „Az Intelligens Tervezettség nem tudomány!” – tiltakoznak. – „Ha mi tanítanánk az Intelligens Tervezettséget, akkor miért nem tanítjuk azt a diákoknak, hogy a Hold fűszerezett sajtból készült, vagy hogy a gyerekeket a gólya hozza?”

 

Tiszteletteljesen azt szeretném érzékeltetni, hogy az imént említett gyermektörténetek nem a legjobb analógiák az Intelligens Tervezettség elméletre. Egy jobb példa lehet az antrópikus elv, a spekulatív érveléseknek egy olyan szorosan kapcsolódó vonala, amely arról szól, hogy maga az Univerzum annyira bonyolult, egyszersmind annyira valószínűtlen, hogy speciális magyarázatot követel meg. (Mi is megjegyezhetjük, hogy az evangéliumi keresztények különösen kedvelik az antrópikus elvet a maga erőteljes formájában, amely azt indítványozza, hogy az Univerzum egy istenszerű lény által lett finomra hangolva az élet számára.)

Sajnálatos módon a keresztény kultúra harcosai számára eme figyelemre méltó elképzelések egyike sem támogatta végül azt az ódivatú elképzelést miszerint az élet, az Univerzum és a Mindenség egy tökéletes értelmes legfőbb lény egyedülálló alkotását mutatják be. Inkább úgy tűnik, hogy az Intelligens Tervezettség elmélete és az antrópikus elv – és főleg annak szükségszerű működési elvei: a pánspermia és a szimuláció – olyan többszörös és alkalmatlan teremtők keze munkájáról tesz tanúbizonyságot, akiket egy másik univerzumban még inkább inkompetens teremtők hoztak létre, és így tovább, ami kiterjeszthető visszafelé a fejlődésben, időben és térben a végtelen visszafejlődés egy pontjáig. Őszintén szólva, az Intelligens Tervezettség és az antrópikus elv valahogy nem „bizonyítja be” a bibliai történetet, helyette feltartóztathatatlanul és elkerülhetetlenül visszavezet minket egy még korábbi és még ősibb időbe és helyre, mint maga a Teremtés Könyve, vissza az ősi gnosztikus keresztények mítoszaihoz és teológiai elmélkedéseihez.

 

http://goddoesexist.files.wordpress.com/

 

 

Gnoszticizmus: egy gyors bevezetés

 

Amit a történészek manapság gnoszticizmusnak hívnak az valaha egy általános és változatos mozgalom volt a prekatolikus kereszténységben – olyan misztikus teológiai iskolák százainak a rendszertelen gyülekezete, amiknek a követői a bibliai szent könyvek bonyolult szóvirágokkal ékesített és roppant spekulatív újraértelmezéseinek írásait állították elő büszkén.

 

Bár senki sem egységesítette valamennyi gnosztikus keresztényt, bizonyos hiedelmeket ők közösnek tartanak, talán ezek közül a legmegdöbbentőbb elképzelés az, hogy az ószövetségi teremtő isten Jahve, valójában Demiurgosz (világteremtő), egy olyan hatalmas istenség, aki a végtelenség árnyékából született, s aki elmenekült az isteni világból azért, hogy egy rosszul sikerült kísérletképpen egy saját univerzumot építsen. A történet úgy folytatódik, hogy ez a Demiurgosz segédeket teremtett magának– kétbalkezes bukott angyalokat, úgynevezett archónokat –, ezek pedig létrehozták a Földet, az emberiséget és a hét mennyországot, amelyek megannyi kozmikus börtönfalakként burkolják be a bolygónkat.

A mítosz egyik 2. században elterjed változata szerint Baszilidész, a gnosztikus teológus szerint az archónok nemcsak hét, hanem 365 birodalmat hoztak létre sorban, egyiket a másik belsejébe ágyazva, az elektron pályáihoz hasonlóan – minden egymást követő réteg némiképp tökéletlenebb attól, amelyik létrehozta és megelőzte azt, továbbá valamennyit arrogáns teremtő istenek népesítik be, akik egyáltalán nincsenek tudatában azoknak, akik előttük jártak.

 

A francia eretnekvadász Szent Iréneusz felidézte ezeket a furcsa történeteket, miközben megkísérelte cáfolni azon elméletet, mely szerint egy másik mennybolt van a mennyország felet és egy másik istenség az isten felett; mert ha az istenek isteneket nemzenek, akik még több világteremtő istennel benépesített mennyországokat hoznak létre, akkor mindez hol ér véget?

 

http://3.bp.blogspot.com/

 

Pontosan ugyanezen gondolatmenetet követve, amelytől a gnosztikus keresztények tanítás szempontjából függtek, létezik… egy Teremtő a menny és a föld teremtője felett, illetve bárki, aki úgy dönt, hogy igénybe veszi őt, fenntarthatja, hogy van egy másik menny a mennyek felett és a felett is egy másik …amelyek kiáramlanak a korlátok nélküli világokba és hogy annyi isten van, hogy nem lehet őket megszámlálni… így aztán az ilyen fajta mennyországok keletkezése sohasem szűnik meg… a műveletet bizonyára a végtelenséget lehet folytatni…

 

Ádám és Éva mítoszának gnosztikus változata radikálisan különbözik a Bibliától, mivel az Édenkertet egy kopottas laboratóriumnak mutatja be, ahol az archónok Ádámot homályos tervek alapján alkották meg, és az agyát, valamint a testét majdnem helyrehozhatatlanul tákolták össze: az első emberi lény olyan angyalok alkotása volt, aki képtelen volt felegyenesedni az angyalok erőtlensége miatt és úgy vonaglott a Földön, mint egy féreg.

Az archónok még a paradicsomi fiaskó után is tovább dolgoztak az emberi génállomány megváltoztatásán, megerőszakolva Évát, vízbe fojtva Ádám leszármazottjait egy özönvízben, és leereszkedvén a földre, hogy megtermékenyítsék a túlélőket, a félig ember hibridekkel.

 

Mint látni fogjuk, az Intelligens Tervezettség és az antrópikus elv elméletgyártói korunk szeretett hitvédelmezői sokkal inkább közös állásponton vannak az itt ecsetelt, nyitott, elhibázott és sokrétű folyamatokkal, mint bármivel, ami akárcsak távolról is hasonlít a bibliai teremtéstörténethez; vagy mint azt egy gnosztikus írástudó bolondosan megfigyelte: Ádám nevetség tárgya volt, mivel az Uralkodók embertípus utánzatnak készítették.

 

http://2.bp.blogspot.com/

 

Az Intelligens Tervezettség elmélete leegyszerűsít (sok mindent)

 

Az Intelligens Tervezettség mögötti alapgondolat az, hogy az élet és annak alkotóelemei megjelenítik az úgynevezett nem „egyszerűsíthető komplexitást”. Ez azt jelenti, hogy az élő rendszerek (növények, állatok, emberek) annyira bonyolultak, hogy nem lehetett volna elérniük a jelenlegi formáikat az evolúció révén – helyette az új fajokat bizonyára szándékosan megtervezték és valamiféle istenszerű lény által hozták erre a bolygóra.

 

Az olyan lélektelen tárgyak, mint a televíziók, a mikrohullámú sütők vagy a karórák, ezt az elvet illusztrálják. Ha képesek vagyunk belátni, hogy ezek az eszközök a megtervezés és a tervezettség bizonyítékai gyanánt szolgálnak és nem valószínű, hogy egyedül a véletlenből bukkantak elő, akkor nem kellene elismerni ugyanazt az emberi szemről? Ahogyan egy óra, úgy az emberi szem is tökéletesen megtervezettnek tűnik, s nehéz elképzelni, hogyan fejlődhetett ki fokról-fokra az idők során. Távolítsuk el egy részét – amint arra az Intelligens Tervezettség teoretikusai rámutatnak –, és elhomályosodik, elmosódik vagy akár még teljesen használhatatlanná is válik.

 

Sajnos van néhány probléma ezzel a gondolatmenettel legalábbis elsősorban a bibliai nézőpontból: ha a szervek és fajok annyira összetettek, hogy intelligens tervezőt kívánnának, akkor ennek a tervezőnek is legalább olyan komplexnek kellene lennie, mint a teremtményeinek, továbbá szükség van önmagának az tervezőjére is? És nem lehetne-e, hogy az intelligens tervező úgyszintén megkövetel egy tervezőt, és az is egy tervezőt a végtelenségig?

 

http://2.bp.blogspot.com/

 

Unintelligens tervezés

 

A második probléma a szem példával az a tény, hogy az emberi retina hajlamos leválni idővel a látóidegről, ami vaksághoz vezet, így ha ez a bizonyíték az Intelligens Tervezettségre, akkor az intelligens tervezőnk a legjobb esetben ügyetlen, de a legrosszabb esetben gonosz.

Más jelentős hibák az emberi test tervezésében:

 

 • A gége magas elhelyezése, ami megkönnyíti a fulladás.
 • A csigolyák közötti vékony porckorongok, amelyek eltorzulnak nyomás hatására, s ez bénító hátfájdalmat okoz.
 • A kismedence megnehezíti a szülést és gyakran végzetes a nők számára.
 • A gyenge, sebezhető gyomor, amelyet nem védenek a bordák.

 

Természetesen önmagában véve az optimálistól elmaradó tervezés bizonyítéka nem támasztja alá, hogy az Intelligens Tervezettség nem fordulhat elő, hanem csupán azt bizonyítja, hogy a megtervezett sorvadás előre átgondolt volt.

Avagy az is lehet, hogy ezek a látszólagos hibák az intelligens tervező ama titkos tervének része, mely szerint megadja az embereknek a lehetőséget önmaguk tökéletesítésére. Fontoljuk meg, hogy a német művész, Gunther von Hagens, úgy tervezett meg egy szuperembert, hogy végső stádiumú betegek adományozott testrészeit használta fel hozzá. Miért és hogyan?

A program célja, hogy beazonosítsa és kijavítsa a jelentős tervezési hibákat az emberi anatómiában. Prof. Von Hagen és a vezető biológusok, sebészek és gépészmérnökök által „továbbfejlesztett” emberi formára lesz módosítható a test. Az előterjesztett ötletek között szerepel:

 

 • Növelni a bordák számát azért, hogy jobban védjék a belső szerveket.
 • Hátrafelé hajló térdeket alkotni, hogy csökkentsék az ízületi kopást.
 • Átrendezni a légcsövet és a nyelőcsövet, hogy megakadályozzák az élelmiszereknek a légcsőbe való véletlenszerű bejutását.
 • Dupla szív vagy a szívkoszorú erek újjáépítése.
 • Visszahúzhatóvá tenni a pénisz.

 

Von Hagens professzor azt állítja, hogy az ő Ezerarcú szörnyetege „meg fogja nyitni az utat egy egészségesebb, jobb képességű és hosszú életű test előtt. Amit ma kezdeni tudunk egy igazi emberi testtel, az meg fogja mutatni, mit tudunk elérni a jövőben a génsebészet felhasználásával.

 

http://www.physics.mcgill.ca/

 

Többszörös tervezői elméletek

 

Von Hagens asszisztensi csapata a népszerű Intelligens Tervezettség-elmélet egy másik elhallgatott feltevését világítja meg, nevezetesen, hogy miért tűnnek mindig úgy az Intelligens Tervezettségben hívők, mint akik feltételezik, hogy csak egy tervező létezik.

Ha az evolúció mint magyarázat csődöt mond a Föld bolygón élő fajok gazdag sokféleségének szempontjából, akkor miért nem mondják ki a tervezők gazdag sokféleségét?

 

Richard Hoppe, tudományos író, úgy találta, hogy egy ilyen forgatókönyv, nem csak lehetséges, hanem valószínű is, figyelembe véve, hogy

…A leginkább lenyűgöző és a legbonyolultabb tervezések némelyike az élővilágban úgy tűnik, hogy elsődleges céljánál fogva az, hogy legyőzessen, avagy más mintákat felforgasson. A tervek az egymással vívott biológiai fegyverkezési verseny különféle fajtáival foglalkoznak. Néhány példa erre:

 

 • ragadozó/préda fegyverkezési verseny
 • parazita/gazdatest fegyverkezési verseny
 • hím/nőstény fegyverkezési verseny
 • betegséget okozó baktériumok/gyógyszergyártó vállalatok fegyverkezési versenye

 

Ezek mindegyike egy példa az egymás elleni megtervezettségre, amely közvetlenül magában foglalja a többszörös tervezőket. Valójában a tudósok régóta tudják, hogy az emberi test számos idegen flórának és faunának ad otthont, mint ahogyan a „Az emberek ember-baktérium hibridek” című legfrissebb Wired News történet leírja:

 

Magunkra a legjobb esetben úgy tekinthetünk, mint sétáló „szuperorganizmusokra”, emberi sejtek, baktériumok, gombák, és vírusok… rendkívül komplex konglomerátumaira. Több mint ötszáz különböző baktériumfaj létezik a testünkben, amely több mint 100 milliárd sejtet alkot. Mivel a test néhány milliárd emberi sejtből áll, minket némiképp számban felülmúlnak az idegenek. Ebből következik, hogy a testünkben található gének többsége a baktériumoktól is származik.

 

„Melyik volt előbb a bél- vagy a galandféreg?” – Kérdezte W. S. Burroughs egykoron.

 

Amennyiben Hoppe „többszörösen összetett intelligens tervezői” elmélete helyes, akkor a galandféreg a bél, a mitokondriumok, a baktériumok, a gombák, talán az emberi agy és test is teljesen független lények alkotásai – az ökológiai dominanciáért egymás ellen harcoló, különböző készségekkel bíró, korlátozott és tökéletlen alkotóké.

 

http://www.physics.sfsu.edu/

 

Az idegenek köztünk vannak

 

Az Intelligens Tervezettség elmélete továbbra is felidegesíti az evangéliumi keresztényeket, de még több olyan jel van, ami a lelkesedésüket negatív irányba tereli és ezen indokok sokkal súlyosabbak, mint egy bizottság által beépített hibák vagy tervek.

 

Röviden, ha elfogadják ezt az „Intelligens Tervezőt”, akkor mi a garancia arra, hogy az, vagy azok egyáltalán istenek lesznek? Bill Demski, vezető Intelligens Tervezettség teoretikus a Baylor Egyetemről, nem pontosan biztos benne. Az American Spectator című újságban megjelent legutóbbi cikke szerint:

Az Intelligens Tervezés, amiről Desmki azt reméli, hogy rábukkant, vagy a bibliai istenhez tartozik, vagy egy korábbi marsi fajhoz, amely ide telepített minket (mint A mars küldetés című mozifilmben).

 

Az elképzelés, mely szerint a Föld szándékosan lett az élettel „bevetve” a földön kívüli tudósok által, „igen szélsőségesnek tűnhet” – ismeri el a cikk. –„Francis Crick, aki a DNS szerkezetének közös felfedezéséért nyerte el a Nobel-díjat, egyike annak a számos tudósnak, akik komolyan támogatják a pánspermia hipotézist…”

 

Az ókori gnosztikusok vitalisták voltak, úgy vélték, hogy minden élet egyetlen láthatatlan életerő elvből fakad; Baszilidész, gnosztikus tanító, erre az eredeti életforrásra „univerzális magként” vagy „pánspermiaként” utalt.

 

Manapság a tudósok arra használják a pánspermia fogalmát, hogy egy olyan elméletet írjanak le vele, amely szerint az élet nem őshonos a Földön, hanem inkább idegen spórák vagy vírusok révén került ide. Ennek az elméletnek a fellebbezési része abban a tényben rejlik, hogy nem próbál meg arra válaszolni, hogy az élet először a nem élő anyagból bukkant elő; feltéve, hogy az univerzumunk hatalmas, talán végtelen, ezért a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az élet először valahol máshol fejlődött ki és csak később fertőződött meg vele a mi viszonylag fiatal bolygónk a közelmúltban.

 

Ezt a „fertőzést” számos közvetítő közeg terjesztette a meteoritoktól és a napsugaraktól kezdve a csillagközi felhőkig; talán a legellenszenvesebb javaslattal Thomas Gold állt elő a Cornell Egyetemről, aki arra volt kíváncsi, hogy vajon a földi élet akkor kezdődött-e el, amikor a földönkívüli piknik maradványiból származó mikrobák beszennyezték a bolygónkat.

 

http://img.gawkerassets.com/

 

Crick klónjai

 

Francis Crick egyetértett a pánspermia alaphipotézisével, vagyis azzal a gondolattal, hogy a Földet valószínűleg megfertőzték az élettel, de vajon e mechanizmus során az élet passzív módon terjedt-e bolygóról-bolygóra természetes úton, véletlenszerű okoknál fogva, amelyek majdnem olyan valószínűtlenek, mint az ősnemzés (a nem élő anyagból származó élet spontán képződése – hagyományos tudományos magyarázat)?

 

Nem sokkal valószínűbb-e, hogy egy földönkívüli civilizáció szándékosan termékenyítette meg a bolygónkat?

 

Irányított Pánspermiának nevezve el elméletét, Crick azt javasolta, hogy több milliárd földi évvel ezelőtt egy olyan „űrhajót” küldött egy földön kívüli civilizáció, amely „számos mikroorganizmus-mintát” szállított – vagy kíséretképpen, előkészítve egy gyarmatosítást, vagy valamiféle genetikai Noé bárkájaként.

 

Ahogyan Fortean kutatói, Alan és Sally Landsburg fogalmazott:

 

A DNS molekula a mikrominiatürizáció csodája. Az összes élő földi teremtmény valamennyi sejtjében megtalálható mindahány DNS-t be lehetne csomagolni egy, a borsószemnél nem nagyobb tartályba. Lehetséges volna távoli planétákra szállítani az összes kolónia kiválasztott esszenciáját, ami parányi csomagokban raktároztuk el. A DNS molekulákat csak a megfelelő pillanatban kell aktiválni, ily módon lehetővé válik mind a szállítási súly, mind pedig a költségek hatalmas megspórolása.

 

Sir Frederick Hoyle (brit csillagász, az „Ősrobbanás” elmélet megalkotója) és tanítványa Chandra Wickramasinghe az irányított pánspermia modell egy még furcsább változatát javasolta; Hoyle és  Wickramasinghe nézete szerint az élet a világűrből származó vírusok meteorzáporaiból eredeztethetők. (és folyamatosan abból alakul ki):

 

…a földi élet abból származik, ami egy mindent átható galaxis méretű élő rendszernek tűnik. A földi élet a világűrnek azokból a gáz- és porfelhőiből ered, amelyek később üstökösökké egyesültek és kiterjedtek az üstökösökön belül. Az élet földön kívüli forrásokból származik és folyamatosan onnan van működtetve…

 

Ami Hoyle és Wickramasinghe modelljét figyelemre méltóvá teszi, az az, hogy igyekszik a véletlenszerű genetikai variációkat, mint elsődleges fejlődési mechanizmusokat helyettesíteni; Wickramasinghe szerint „minden új kulcsfontosságú tulajdonságnak”, ami az állatvilágban megjelenik, „egy külső kozmikus forrásból kell származnia”.

 

Bár a vírusok gyakran károsak az ember számára Sir Frederick Hoyle és szerintem, mindenekfelett álló fontosságúak az evolúciós szempontból a földi fajok számára. Azok olyan kozmikus genetikai információkat hordoznak, amelyekre szükség van az új fajok, osztályok és rendek, valamint az élet folyamatos előretörésének számára…

 

„Ha a Föld el lenne zárva az összes külső genetikai forrástól, a bogarak képesek volnának önmagukat megtöbbszörözni a világ végéig” – írja Wickramasinghe – „de még akkor is csak bogarak maradnának: és a majomkolóniák is csak önmagukat reprodukálnák, de kizárólag majmokat hoznának létre. A Föld valóban egy unalmas hely lenne…”

 

Más szóval nem csak az idegenek fertőzték meg először a Földet élettel, hanem ők is megteremtették az evolúció lehetőségét az által, hogy földi fajokat láttak el új genetikai anyaggal, azért hogy a természetes kiválasztódásra hatással legyenek.

 

Sir Hoyle nem hitt abban, hogy ezek a vírusok véletlenül pottyantak ide, inkább abban hitt, hogy maga az élet egy földön kívüli kísérlet eredménye:

 

Az élettelen anyagból származó élet kialakulásának valószínűsége 1 egy olyan számhoz viszonyítva, amelynek a végén 40.000 nulla van… Ez elég nagy ahhoz, hogy sírba tegye Darwint és az egész evolúciós elméletet. Egyáltalán nem volt ősleves sem ezen a bolygón, sem másikon, és ha az élet kezdete nem lehetett véletlen, akkor ebből következik, hogy bizonyára megfontolt intelligencia eredménye.

 

Úgy tűnik, hogy Sir Hoyle felhagyott legalább néhány aggályával ezen elméletek következtetéseit illetően és 1971-ben egy sajtókonferencián arra figyelmeztetett, hogy:

 

Az emberi lények egyszerűen gyalogok a földön kívüli intelligenciák játékában, akik ellenőrzésük alatt tartják minden mozdulatunkat. Mindenhol ott vannak az égen, a tengeren és a földben… Ez nem egy idegen intelligencia egy másik planétáról, hanem valójában egy másik univerzumból látogatnak minket a kezdetek óta és tartanak ellenőrzésük alatt mindent azóta…

 

http://www.godandscience.org/

 

Ellenvetések és ellentmondások

 

Minden erényével együtt a pánspermia hipotézis tulajdonképpen még mindig nem árulja el nekünk, hogy miképpen és hol keletkezett az élet, inkább átcsempészi a kérdést a misztika és a paradoxon egy távoli birodalmából egy olyanba, ahol nem remélhetjük a megmutatkozását. Ahogy egy keresztény kritikus tűnődik:

 

…Ha a vita kedvéért elfogadjuk, hogy a földi életet ősi földönkívüliek indították el, akkor nyilvánvaló kérdés az, hogy kik vagy mik teremtették a mi földön kívüli alkotóinkat? Egyesek azzal érvelnek, hogy sorjában teremtették őket még ősibb idegen fajok révén. Nos, akkor honnan származtak ők? Az „idegen megtermékenyítések” végtelten hátráló mozgások az időben visszafelé…?

 

Mivel az Intelligens Tervezettség nem tesz különbséget az istenek és a földönkívüliek között és az istenek tevékenysége a dolog természetéből adódóan valami olyasmi, amit nem tudunk megvizsgálni vagy megmérni, ezért csak nagyon kevés behatárolt lehetőség marad a vizsgálódás számára.

 

Lehet, hogy az embereket többszörös, hozzá nem értő teremtő istenek tervezték (illetve az egyik szakértő rosszindulatúan kétbalkezesek gyülekezetének állította be őket), de ha ez így van, akkor az ember soha nem lesz képes igazolni a természetfeletti alkotó(k) létét.

Sajnálatosan a szellemek, a kísértetek, az istenek és más természetfölötti lények metafizikai állapota azt jelenti, hogy mindig arra lesznek kényszerítve, hogy az emberi tudomány magyarázó értelmezésén túl lebegjenek.

 

Másrészt a kutatók még mindig nem tudnak semmilyen bizonyítékot felmutatni a (feltételezhetően fizikai és biológiai) földön kívüli entitások létezését illetően annak ellenére, hogy a tanulmányozásuk 50 éve folyik – ezért amíg ez meg nem történik, egyedül csak abban reménykedünk, hogy megtudhatjuk, hogy vajon a pánspermia (és ennél fogva az Intelligens Tervezés) magyarázatot adhat-e a saját létezésünkre azáltal, hogy megpróbálja megismételni magukat a kísérleteket.

 

Azaz, ha az emberi tudósoknak valaha sikerülne (akár szándékosan, akár véletlenül) „megfertőzni” egy másik bolygót földi baktériumokkal vagy vírusokkal, avagy génsebészetileg megtervezni egy teljes mértékben új fajt, illetve meghonosítani azt a vadvilágba, akkor az Intelligens Tervezettség bizonyítást nyerne és a mi szerepünk és földi történelmünk hirtelen éles fókuszba kerülne.

 

Vagy, ahogy az izraeli kutató Zecharia Sitchin mondta:

 

Úgy érzem, hogy éppen úgy, ahogy ők (földönkívüliek) a földre jöttek és megalkottak minket génsebészeti úton, illetve összekeverték az ő génjeiket az emberszabású majom-nőstényekével, egy napon majd mi is kijutunk az űrbe, hogy leszálljunk egy másik bolygón valahol és ugyanezt tegyük. Ebben az értelemben hiszek abban, hogy a dolgok el vannak rendelve egy nagy minta alapján…

 

Forrás: http://www.newdawnmagazine.com/

 

Fordítás: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..