Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Diktátorok lélektana

A most következő idézetek egy Junggal készült interjúból származnak, amit egy H. R. Knickerbocker nevű újságíró készítette a New York-i International Cosmopolitan című lapnak. A teljes interjú a folyóirat 1939. januári számában jelent meg. Én azokat a részleteket ragadtam ki, amelyek a diktátorok lélektanába vágnak. Jungot sokszor vádolják azzal, hogy náci szimpatizáns volt és elfogult, de tekintsünk el ettől és csakis spirituális szemmel olvassuk és értelmezzük Jung gondolatait, mert véleményem szerint sokat tanulhatunk ebből az elemzésből.

 

Az interjú készítője azért kereste fel a híres analitikus pszichológust, hogy megkérdezze tőle, el tudna-e vezetni bennünket Hitler, Sztálin és Mussolini lelkületének megértéséhez, akik nemcsak háromszáz millió alattvalójára, hanem a kollektív emberiségre akarták rákényszeríteni akaratukat. A kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mi tett három embert százmilliók urává és diktátorokká.

„A bennünket fenyegető gigantikus katasztrófák nem fizikai vagy biológiai természetű elementáris események, hanem pszichikai folyamatok. Félelmetes mértékben fenyegetnek bennünket olyan háborúk, amelyek nem egyebek, mint pszichikai járványok. Minden pillanatban embermilliók eshetnek áldozatul egy rögeszmének, és akkor ismét egy világháborúban vagy egy pusztító forradalomban találjuk magunkat.”

 „A primitív társadalmakban az erős embereknek két típusa létezett. Az egyik a törzsfőnök, aki testileg erős volt, hatalmasabb, mint valamennyi riválisa; a másik a sámán, aki önmagában nem volt erős, de hatalmassá tette az erő, amelyet az emberek láttak benne. Valami ilyen lett azután a király és a főpap. A király személyesítette meg a törzsfőnököt, aki katonái révén testileg erős; a látnok (főpap) pedig a sámánt, aki nem, vagy csak alig rendelkezett testi erővel, ehelyett azonban olyan hatalma volt, amely néha felülmúlta a királyét, mivel a nép elfogadta, hogy ő mágiával, azaz természetfölötti képességekkel rendelkezik. Például megnyithatja vagy eltorlaszolhatja a halál utáni boldog élethez vezető utat, elvarázsolhat egy embert, egy közösséget vagy egy népet, kiközösítéssel nagy nehézségeket vagy fájdalmakat okozhat egy népnek.

  Ma Mussolini a testi erő embere. Ha látja őt, ezt azonnal észreveszi. A teste jól fejlett izmokról árulkodik. Ő a legfőbb vezér, mert erősebb, mint riválisai. És tény, hogy Mussolini szellemileg megfelel ennek az osztályozásnak: törzsfőnöki szelleme van.

  Sztálin ugyanabba a kategóriába tartozik. Ő azonban nem alkotó. Lenin alkotó volt: Sztálin elpusztítja az új csiráját. Ő konkvisztádor: csak elvette, amit Lenin már megcsinált, belevájta a fogait és felfalta. Még a destrukcióban sem alkotó. Lenin az volt. Lerombolta Oroszország egész feudális és polgári struktúráját, és a helyébe azt tette, amit maga teremtett. Sztálin azonban csak elpusztítja ezt.

  Szellemileg Sztálin nem olyan érdekes, mint Mussolini, aki személyisége alapvonásaiban hasonlít hozzá, és egyáltalán nem hasonlítható össze a sámánnal, a mítosszal – Hitlerrel.”

  „Nem, Sztálin csak egy szörnyeteg, egy fejlett ösztönű, erős állat, ily módon kétségkívül messze a legerősebb a három diktátor között. Vaskos tarkójú, hegyesfogú szibériai tigrisre emlékeztet, olyan macska bajszával és somolygásával, amelyik megette a tejfelt. El tudom képzelni, hogy Dzsingisz Kán tulajdonképpen egy korábbi Sztálin volt. Nem csodálkoznék, ha Sztálin cárt csinálna magából.

  Hitler egészen más. Az ő teste nem tanúskodik erőről. Arckifejezésének legszembeötlőbb jegye álmodozó tekintete. Mindenekelőtt akkor döbbentem meg ettől, amikor azokat a képeit láttam, amelyeket a csehszlovák válság idején készítettek róla: a szeméből egy látnok tekintete sugárzott.

  Nem kétséges, hogy Hitler az igazi misztikus sámán kategóriájába tartozik. Ahogy valaki a legutóbbi nürnbergi pártnap alkalmával mondta róla, Mohamed ideje óta hozzá hasonlót nem látott ez a világ.

  Hitlernek ez a hangsúlyozottan misztikus karaktere ösztönzi őt arra, hogy olyan dolgokat tegyen, amelyek nekünk logikátlannak, megmagyarázhatatlannak, különösnek és ésszerűtlennek tűnnek. De gondolja csak meg, a náciknak már a kifejezésmódjuk is teljesen misztikus. Nézze a náci állam nevét. Ők a Harmadik Birodalomnak nevezik. Miért?” “Azért – válaszoltam -, mert az Első Birodalom a Szent Római Birodalom volt, a második az, amelyet Bismarck alapított és a harmadik Hitler birodalma.”

  „Természetesen – bólintott Jung doktor. – De van egy mélyebb jelentése. Nagy Károly birodalmát senki sem hívja az elsőnek, vagy Vilmosét a másodiknak. Csak a nácik nevezik birodalmukat a harmadiknak. Ennek ugyanis mély misztikus jelentése van: a ‘Harmadik Birodalom’ kifejezés minden német tudattalanja számára utalás a bibliai hierarchiára. Hitler, aki nem egyszer hivatkozott már arra, hogy tudatában van misztikus küldetésének, így jelenik meg a Harmadik Birodalom odaadó híveinek szemében emberfeletti lényként.

  Tekintse továbbá a Wotan-kultusz felélesztését szerte a Harmadik Birodalomban. Ki volt Wotan? A szél istene. Gondoljon a Sturmabteilung (rohamosztag) kifejezésre. Sturm (roham, vihar), látja, szél. Mint ahogyan a horogkereszt körben forgó alakzat, amely balra tesz kavaró fordulatot, ami a buddhista szimbolizmusban balra – kedvezőtlenül – a tudattalanhoz vezetőt jelenti.

  A Harmadik Birodalomnak mindeme szimbóluma – az, hogy prófétájuk a szél és a vihar lobogója alatt vezérel, meg a kavargó fordulat – együtt egy tömegmozgalomra utal, amely a német népet a fontolgatás nélküli emóció kavargó viharába sodorja bele, olyan céllal, amelyet talán senki, csak a látnok, a próféta, maga a Führer képes előre megjósolni – sőt talán még ő sem.”

  „De hogy lehet az – kérdezem -, hogy Hitler, aki eléri, hogy majdnem minden német térdre rogyva imádja őt, szinte semmilyen hatással nincs a külföldiekre?”

  „Pontosan helyeselt Jung doktor. – Kevés külföldinek, de láthatóan minden németnek tetszik. Ez azért van, mert Hitlerben – minden német tudattalanja tükröződik, de természetesen egy nem-német számára Hitler semmit sem tükröz vissza. Ő a hangszóró, amely felerősíti a német lélek meghallhatatlan suttogását olyannyira, hogy a németek tudattalanja számára hallhatóvá teszi.

  Ő az első ember, aki minden németnek azt mondja, amit az a tudattalanjában egész idő alatt gondolt és érzett a német sorsról, különösen a világháborúban elszenvedett vereség óta, és az egyik jegy, amely minden német lélek ismérve, nem más, mint a tipikusan német kisebbrendűségi komplexus – a fiatalabb testvér komplexusa, aki mindig kissé túl későn érkezik a lakomára. Hitler hatalma nem politikai, hanem mágikus.”

  „Mit ért ön azon, hogy mágikus?”

  „Ahhoz, hogy világos legyen, meg kell értenie, mi a tudattalan. Ez utóbbi lelki alkatunk egy része, amely fölött kevés ellenőrzésünk van, és amely telítve van minden lehetséges benyomással és érzülettel: annak, hogy miféle gondolatokat, sőt döntéseket foglal magába, nem vagyunk tudatában.

  A tudatosan észlelt benyomásokon túl érzékszerveinken át, állandóan olyan benyomások áramlanak, amelyek túl gyengék ahhoz, hogy észrevegyük őket, minthogy ezeket tudatunk nem szívja magába. Ezek a tudat küszöbe alatt maradnak. Mindez a sok szublimináris benyomás azonban bevésődik: semmi sem megy veszendőbe.

  Valaki egészen halk hangon beszélhet a szomszéd szobában, miközben mi csevegünk. Ön nem figyel oda, de a szomszéd szobában folyó beszélgetés beíródik az ön tudattalanjába, mintha az egy diktafon volna. Mialatt ön itt ül, az én tudattalanom egy csomó benyomást fogad be önről, jóllehet én ezeket nem veszem észre, és ön meglepődne, ha elmondanám, milyen sok mindent tapasztaltam már önről tudattalanul ez alatt a rövid idő alatt.

  Mármost Hitler hatalmának titka nem az, hogy az ő tudattalanja mennyiségileg jobban fel lett volna töltve, mint az öné vagy az enyém. Hitler titkának kettős alapja van: először is, az ő tudattalanja rendkívül jó átjárással rendelkezik a tudatába, másodszor, ő megengedi magának, hogy a tudattalanja megérintse. Olyan, mint az az ember, aki felfigyel a sugallatok áramára, amelyeket egy rejtett forrásból jövő suttogó hang ad, és azok szerint cselekszik. Ezzel szemben bennünk – akkor is, ha némelykor, esetleg álmainkon át, eljut hozzánk a tudattalan – túl sok racionalitás van ahhoz, hogy a sugallatai szerint éljünk. Kétségtelenül így van ez Chamberlainnel is, Hitler viszont hallgat a tudattalanjára és engedelmeskedik neki. Az igazi vezér mindig vezetett valami által.”

  „A törvény, amelyet a diktátorokra vonatkozóan meg kell jegyezni, így hangzik: »Az üldözöttből lesz az üldöző«. A diktátorok valószínűleg olyan körülményeket szenvedtek el, amelyek törvényszerűen diktatúrához vezettek. Mussolini abban a pillanatban lépett elő, amikor országában eluralkodott a káosz, amikor a munkásoknak nem volt munkájuk és amikor a bolsevizmus veszélye megfélemlítette a népet.

  Hitler akkor jött, amikor a gazdasági válság Németországban lesüllyesztette az életszínvonalat és a munkanélküliség elviselhetetlen mértékűre nőtt, és miután a magas infláció, jóllehet stabilizálódáshoz vezetett, az egész középosztályt szegénységbe taszította. Mindketten, Hitler is, Mussolini is a néptől kapták hatalmukat, és ezt a hatalmat nem lehet elvenni tőlük. Érdekes, hogy mindketten, Hitler is, Mussolini is hatalmukat mindenekelőtt az alsó középosztályra, a munkásokra és a parasztokra építették.

  De hogy még egyszer rámutassunk a körülményekre, amelyek a diktátoroknak lehetővé teszik a hatalom megragadását: Sztálin akkor bukkant fel, amikor Lenin, a bolsevizmus egyedüli alkotója, meghalt és vezér nélkül hagyta hátra a pártot és a népet, és amikor az ország bizonytalan jövő elé nézett. Mindebből az következik, hogy a diktátorok emberi anyagból vannak gyúrva, amely szenved a legyőzendő nehézségek súlya alatt. Európa három diktátora nagyon erősen különbözik egymástól, de nem annyira ők maguk különböznek, hanem a népeik.”

  „Látja, míg Hitler egy sámán, egyfajta bolygó hollandi, egy félisten vagy még pontosabban: egy mítosz, Mussolini ember, és ezért a fasiszta Olaszországban mindennek emberibb szabása van, mint a náci Németországban, ahol a dolgokat kinyilatkoztatásokkal irányítják. Hitler mint ember szinte nem létezik. Majdnem teljesen eltűnik a szerepe mögött.”

„Micsoda meglepő a különbség Hitler és Mussolini között! Kénytelen voltam Mussolinit kellemesnek találni. A testi energiája és a rugalmassága meleg, emberi és ragályos. Mussolini mellett az embernek az az otthonos érzése támad, hogy egy emberi lény mellett áll. Hitler mellett az ember félénk. Tudja, hogy sohasem találna módot arra, hogy ezzel az emberrel beszéljen ¾ hiszen itt nincs is ember. Ő nem ember, hanem egy kollektíva. Ő nem egyedi ember, hanem egy egész nemzet.”

  „Mennyire fontos a személyes becsvágy a három diktátor pályafutásában?” – kérdeztem.

  „Azt mondanám, hogy Hitler esetében elenyészően kis szerepet játszik. Nem hiszem, hogy Hitler becsvágyóbb, mint az átlagember. Mussoliniben az átlagosnál több becsvágy lakozik, ez azonban nem elég ahhoz, hogy megmagyarázzuk a hatalmát. Ő is érzi, hogy a nemzet ügyét testesíti meg. Hitler nem kormányozza Németországot. Csak megtestesíti azt, ahová a dolgok tartanak. Ez teszi őt félelmetessé, és ez kölcsönöz neki pszichológiai bűverőt. Mussolini bizonyos mértékig kormányozza Olaszországot, de egyébként az olasz nép eszköze.

  Sztálinnal más a helyzet. Az ő legszembeszökőbb jellemvonása a túlcsorduló becsvágy. Sztálin nem azonosítja magát Oroszországgal; uralkodik Oroszország fölött, mint egy cár. Gondolja meg, ő mégis csak grúz.”

Az idézeteket Rózsahegyi Edit fordította

A teljes cikk az alábbi linken érhető el: http://www.c3.hu/scripta/thalassa/95/12/08jung.htm

A diktátorok jungi elemzése talán rávilágít számos bennünk zajló pszichológiai folyamatra, s a világban végbemenő eseményeket is más szemmel láthatjuk általuk. Nem szükséges egyetértenünk minden egyes gondolatával, mint ahogyan felesleges kritikátlanul elfogadnunk Jung meglátásait. Azonban, véleményem szerint sokat tanulnunk és okulhatunk belőlük.

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..