Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Egy 70 éves prófécia: A Földet hamarosan a kozmikus elektromosság (tűz) szupergyors hullámai fogják végigsöpörni

A próféciát 70 évvel ezelőtt írták és abszolút elképesztő! Peter Konstantinov Deunov, akit csak Beinsa Dounoként ismertek, 1886-ban született és 1944-ben távozott el. Ő egy olyan jövendölést hagyott hátra, amelyhez transzállapotban jutott. A prófécia ezért 1944-es keltezésű, a halála előtt néhány nappal készült ugyanazon év decemberében. Beinsa Douno hagyatéka éppen ahhoz az időszakhoz illik, amelyben jelenleg élünk: kapcsolatban áll a tudatváltással, a Föld változásaival és az aranykorral. Visszatérve, Douno tisztában volt azzal és tanította is, hogy az asztrológiai rendszer szerint a Vízöntő korszak felé haladunk.

 

A prófécia

 

„Az idő múlásával az emberi tudatosság egy roppant hosszú értelmi elhomályosodáson megy keresztül. Ez a fázis, melyet a hinduk Kali Yugának hívnak, a vég határa. Ma két korszak határmezsgyéjén állunk: a Kali Yuga és annak az Új Kornak a választóvonalán, melybe belépünk.”

 

Már most is egy fokozatos fejlődés megy végbe az emberi gondolkodásunkban, az érzéseinkben és a cselekedeteinkben, de nemsokára mindenki alávettetik az isteni tűznek, mely meg foga tisztítani és elő fog készíteni mindenkit az Új Korszakra. Következésképpen az ember magát fogja felemelni a tudatosság egy magasabb szintjére, mely elengedhetetlen az Új Korba történő belépéshez. Ezt értjük „Felemelkedés” alatt.

 

 

Még néhány évtized száll majd tova, mielőtt ez a tűz eljő, mely egy új erkölcsöt hozva, alakítja át a világot. Ez a roppant méretű hullám a kozmikus űrből jön és az egész földet el fogja árasztani. Aki megpróbál ennek ellenállni, elvitetik és máshova szállíttatik.

 

Bár e planéta lakosairól nem mondható el, hogy ugyanazon az evolúciós fokon állnának, az új hullámot mindannyian érzékelni fogjuk. Ez az átalakulás nem csupán a Földet érinti, hanem az egész kozmoszt.

 

A legjobb és egyetlen dolog, amit az ember tehet ebben a helyzetben, hogy Isten felé fordul és tudatosan tökéletesíti magát, emeli a saját rezgésszintjét azért, hogy harmóniában legyen az erőteljes hullámmal, mely hamarosan mindenkit elnyel.

 

A bolygónk számára új feltételeket nyújtó szóban forgó Tűz, mindent meg fog fiatalítani, tisztítani és újjá fog építeni: az anyag finomabb lesz (megtisztul), a szívek megszabadulnak a gyötrelmektől, a zavaroktól, a bizonytalanságtól és fénylővé válnak; minden fejlődni és emelkedni fog; a negatív gondolatok, érzések és cselekedetek elpusztulnak és semmivé válnak.

 

A jelen életünk egy rabszolgaság, egy kemény börtön. Értsd meg a helyzetedet és szabadulj ki belőle! Ezt mondom neked: Hagyd el a börtönödet! Nagyon sajnálatos látni, hogy ennyire félrevezettek, hogy oly sokat szenvedtél, s hogy képtelen voltál tudomást szerezni arról, hol is található az ember igazi boldogsága.

 

 

Körülöttünk minden hamarosan össze fog omlani és el fog tűnni. Semmi sem marad sem ebből a civilizációból, sem annak perverzitásából; az egész Föld megrázkódtatik és semmi nyoma nem marad ennek a hibás kultúrának, mely a tudatlanság igájában tartja az embert.

A földrengések nem csupán mechanikus jelenségek, hanem céljuk az is, hogy felébresszék az emberi értelmet és szívet azért, hogy megszabadítsa magát a bűneitől és a tudatlanságától, s megértse, hogy nem csak mi létezünk a világegyemben.

 

A naprendszerünk most a kozmosz azon régióján halad keresztül, ahol egy elpusztított konstelláció hagyta maga után a nyomait, a porát. Ezen a szennyezett űrön való átkelés a mérgezés egyik forrása, nem csak a Föld lakóinak, hanem galaxisunk más bolygóin lakók számára is.

Ez az ellenséges környezet nem csak a mi napjainkra van hatással. Ezt a régiót a „tizenharmadik zónának” hívják. Van, aki az „ellentétek zónájának” hívja. Bolygónk évezredek óta be van zárva ebbe a régióba, de végül megközelítjük a sötétség terének kijáratát és egy sokkal spirituálisabb területet érünk el, ahol sokkal fejlettebb lények élnek.

 

A Föld jelenleg egy felemelkedési folyamaton megy keresztül, mindenkinek magának kell rábírnia magát arra, hogy harmóniába kerüljön a felemelkedés áramlataival. Akik nem vetik alá magukat ennek az előkészítésnek, azok elveszítik a jó feltételek nyújtotta előnyöket, melyeket a jövőben saját maguk felemelésére kapnak. Lemaradnak a fejlődésben és több tízmillió évet kell várniuk az újabb felemelkedési hullámra.

 

A Föld, a naprendszer és a világegyetem egy új irányba halad a Szeretet impulzusának jegyébe. Sokan még mindig egy „nevetséges” erőnek tartják a szeretetet, ám a valóságban ez minden erő legnagyobbika. A pénzt és a hatalmat továbbra is hódolattal illetik, mintha életünk rajtuk múlna. A jövőben mindenki át fogja élni a Szeretetet és minden azt fogja szolgálni. De ez szenvedéseken és nehézségeken keresztül fogja felébreszteni az emberi tudatosságot.

 

Dániel próféta szörnyű biblikus jóslatai elmesélik, hogyan lépünk be ebbe a korszakba. Lesznek árvizek, hurrikánok, gigantikus tüzek és földrengések, melyek mindent elsöpörnek. Bőséggel fog áradni a vér. Forradalmak törnek ki, szörnyű robbanások fognak hallatszódni a Föld számos részén. Ahol víz van, ott föld fog kiemelkedni, és ahol ma föld van, azt víz borítja be. Isten a Szeretet, de ezt büntetésnek szánja, ez a Természet válasza az emberiség által az idők hajnala óta az Anya, a Föld ellen elkövetett bűncselekményekre.

 

E szenvedések után, a megmenekülők, az elit, megismerkedik az aranykorral, a harmóniával és a határtalan szépséggel. Ezért őrizd meg a békédet és a hitedet, amikor elérkezik a szenvedés és a terror ideje, mivel meg vagyon írva, hogy az igazak fejéről egy hajszál sem hullik majd le. Ne bátortalanodj el, egyszerűen csak folytasd a saját öntökéletesítő munkádat.

 

 

Semmilyen elképzelésünk nincs a ránk váró grandiózus jövőről. Egy Új Föld fog hamarosan ránk virradni. Néhány évtizeden belül a munka kevesebb odafigyelést fog igényelni és minden egyes ember a spirituális, az intellektuális és a művészi tevékenyégeknek tudja majd szentelni az idejét. A férfi és nő közötti megértés kérdése végül harmóniában oldódik meg, mindenkinek meglesz a lehetősége, hogy saját törekvéseit kövesse. A párok kapcsolatai a kölcsönös megbecsülésen és tiszteleten fognak alapulni. Az emberek különféle űrrepülőgépeken fognak utazásokat tenni és átszelik az intergalaktikus űrt. Az emberek tanulmányozni fogják a rendeltetésüket és gyorsan képessé válnak az isteni világ megértésére, hogy egyesülhessenek az Univerzum Irányítójával.

 

Az Új Kor a hatodik fajé. Rendeltetésünk az, hogy erre felkészítsük magunkat, üdvözüljük és megéljük ezt. A hatodik faj a Testvériség alapgondolata köré fog szerveződni. Nem lesznek konfliktusok a személyes érdekek miatt, mindenki egyetlen vágya az lesz, hogy a Szeretet Törvényéhez alkalmazkodjon. Egy új kontinens fog létrejönni erre. A Csendes-óceánból fog kiemelkedni azért, hogy a Legfelső Lény végül elfoglalja helyét ezen a planétán.

 

Eme új civilizáció alapítóit én az „Emberiség Testvériségének” vagy a „Szeretet Gyermekeinek” hívom. Ők megingathatatlanok lesznek a jóban és egy új embertípust fognak képviselni. Az emberek egy családot fognak alkotni, egy olyan nagy testet, melyben minden egyes nép egy szervet képvisel.

Ebben az új fajban a szeretet egy olyan tökéletes módon fog megvalósulni, hogy a ma emberének arról csak halovány sejtelme van.

 

A Föld továbbra is kedvező terepe lesz a harcnak, de a sötétség erői vissza fognak vonulni és a Földet megtisztítják azoktól.

Az emberek látván, hogy nincs más kiút, elkötelezik magukat az Új Élet ösvénye mellett. Értelmetlen büszkeségből néhányan a végsőkig reménykedni fognak abban, hogy a Földön az Isteni Rend által elítélt módon folytatódhat az élet, de végül mindenki meg fogja érteni, hogy a világ iránya nem az ő elképzeléseiket követi.

 

Egy új kultúra napja virrad fel, mely három elven fog alapulni: a nők felemelkedésén, a szelíd és alázatos emberek felemelkedésén, valamint az ember jogainak védelmén.

 

 

A fény, a jó és az igazság győzedelmeskedni fog, ez csak idő kérdése. A vallásoknak meg kellene tisztulniuk. Mindegyik a Fény Mestereitől származó tanítások egy részét tartalmazza, de elködösítette az emberi deviáció szakadatlan utánpótlása. Valamennyi hívőnek egyesülnie kell és egyetlen elvben kell egyetértést kialakítaniuk: minden hit alapjává a szeretetet kell tenni, bármilyen legyen is az. A szeretet és a testvériség a közös bázis! A Földön hamarosan a Kozmikus Tűz rendkívül gyors hulláma fog végigsöpörni. Mostantól számítva néhány évtized múlva azok, akik gonoszok és másokat tévútra vezetnek, nem tudják majd intenzitásukat fenntartani. Imígyen el fogja nyelni őket a Kozmikus Tűz, mely elemészti az általuk birtokolt gonoszságot. Majd meg fogják bánni, mert írva vagyon, hogy „minden testiség Istent dicsőíti”.

 

Anyánk, a Föld, megszabadul mindazoktól, akik nem fogadják el az Új Életet. Romlott gyümölcsként eltaszítja őket. Nem fognak tudni itt újra testet ölteni, a bűnözőket is beleértve. Csak azok maradnak, akik magukban hordozzák a szeretetet.

 

Nincs olyan hely a Földön, amit ne szennyezne állati vagy emberi vér, a Földanya ezért tisztulásnak veti alá magát. Ez az oka annak, hogy bizonyos kontinensek alá fognak merülni, míg mások a felszínre jönnek. Az emberek nem sejtik, milyen veszélyek leselkednek rájuk. Hiábavaló céljaikat űzik és örömüket hajszolják. Ellenben azok, akik a hatodik fajhoz tartoznak, tudatában vannak szerepük méltóságával és minden ember szabadságát tisztelik. Ők kizárólag a növényvilágból táplálkoznak. Elképzeléseiknek lesz erejük szabadon terjedni úgy, mint a levegő vagy a fény.

 

„Ha nem születünk újra” szavak a hatodik fajra vonatkoznak. Ézsaiás 60. fejezetét olvasd el. Ez leírja a hatodik faj eljövetelét, mely a Szeretet Faja.

 

A megpróbáltatások után az ember nem fog bűnt elkövetni és rátalál újra az erény ösvényére. A bolygó klímája mérsékeltté válik mindenhol és brutális megnyilvánulásai megszűnnek majd. A levegő ismét tiszta lesz, miként a víz is. A paraziták eltűnnek. Az emberek emlékezni fognak előző életeikre és örömöt fognak érezni amikor érzékelni fogják, hogy végérvényesen megszabadultak a korábbi állapotuktól.

 

Ugyanilyen módon az emberiség megszabadul a parazitáktól és a halál nem fog aratni, így a fejlett lények felkészítik az emberiséget a Szeretet Istenének szolgálatára. Ők olyan jó feltételeket fognak adományozni, melyek fejleszthetik magukat az emberek, s akik hallgatnak rájuk, nekik azt mondják: „Ne félj! Még egy kis idő és minden rendben lesz, jó úton jársz. Ha be akarsz lépni az Új Kultúrába, akkor tanulj, tudatosan munkálkodj és készülj.”

 

A Testvériség eszméjének köszönhetően a Föld egy áldott hellyé válik majd és nem kell várakozni. De előtte hatalmas szenvedés küldetik, hogy felébressze a tudatosságot. Az évezredek alatt felhalmozódott bűnöket meg kell váltani. A Mennyből kisugárzódó heves hullám szerepet fog játszatni a népek karmájának eltörlésében. A megszabadulás tovább már nem késlekedhet. Az emberiségnek fel kell készítenie magát a nagy megpróbáltatásokra és véget kell vetnie az egoizmusnak.

 

A föld alatt valami rendkívüli dolog készülődik. Egy forradalom fog hamarosan megvalósulni a természetben, mely grandiózus és teljesen elképzelhetetlen. Isten elhatározta, hogy helyreállítja a Földet, s Ő meg is fogja tenni! Ez egy korszak lezárulása lesz, egy új rend váltja fel a régit, egy olyan rend, melyben a szeretet fog uralkodni a Földön.

 

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Forrás / Original article: http://www.riseearth.com/2017/01/70-year-old-prophecy-earth-will-soon-be.html

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..