Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Megfejtett földönkívüli üzenetek: a Napba és a Holdba rejtett bizonyíték arról, hogy nem vagyunk egyedül

Az égboltunkon díszelgő Nap és Hold egy hatalmas ősi „üzenetet” közöl velünk, amit a hatalmi Elit titkol előlünk. Ezt az üzenetet vagy „kódot” évmilliárdokkal előttünk alkotta meg valaki vagy valami, ami sokkal intelligensebb volt tőlünk.

 

Napjaink tudósainak, archeológusainak és szcientistáinak nem sikerül felismerni, inkább mellőzik a Nap és a Hold kódjának feltörését.

 

Viszont az ősidők papjai és papnői ezt jól ismerték. Szomorú, de kétezer évvel ezelőtt az olyan szervezett vallások, mint amilyen a kereszténység is, betiltotta a Nap és a Hold bölcsességét. Szerencsére, az olyan titkos társaságok, mint amilyenek a szabadkőműveseké, gyorsan a védelmükbe vették ezt.

A szabadkőműves szimbólumokat vezérfonalként használva, le fogjuk leplezni a Nap és a Hold elveszett titkát és megfejtjük azok életformáló spirituális üzenetét.

 

A szabadkőműves körző és derékszög szegélyezte Nap és Hold

 

A Napot és a Holdat minden nap látjuk az égbolton. A „Nap kormányozza a nappalt, a Hold irányítja az éjszakát” – ezt a kifejezést a szabadkőműves beavató ceremóniában használják.

 

De vajon tudtad-e, hogy ez a két égitest-testvér komoly és mélységes üzenetet közvetít felénk? Egy olyan üzenetet, amely egy bizonyos kozmikus és intelligens életformától származik? Egy olyan üzenetet, amely a világegyetemről, a világról és végső soron önmagunkról szól?

 

Őrültségnek hangzik, de nem az.

 

Az ősi idők bölcsei, papjai és papnői világosan értették a Nap és a Hold üzenetét. Belekódolták értékes bölcsességüket a szent művészetükbe, építészetükbe és az úgynevezett „Ősi Misztériumiskolákon” és az „Ősi Misztériumiskolák Tanításain” keresztül adták tovább ezt nemzedékről-nemzedékre szájhagyomány útját.

 

Sajnálatos módon, nagyjából 2000 évvel ezelőtt a Katolikus Egyház és más szervezett vallások betiltották és száműzték ezt az ősi tudást. Szerencsére azonban az olyan titkos társaságokon keresztül, mint amilyen a szabadkőműveseké, megőrződött ez a bölcsesség az utókor számára.

 

(Megjegyzés: A közvélekedéssel ellentétben a titkos társaságokat nem azért „hozták létre”, hogy egy torz „Új Világrendet” teremtsenek; hanem azért alapították azokat, hogy megőrizzék a tekintélyes ősi bölcsességet. Mindazonáltal, a legtöbbet „kifordították magukból” az elmúlt két évszázad alatt, s mára már elkorcsosultak.)

 

Manapság a Nap és a Hold bölcsességét szándékosan elhallgatja előlünk, avagy inkább kivonja a látómezőnkből, az a hatalmi Elit, amely attól tart, hogy az autentikus spirituális tudás hatalommal ruházza fel a tömegeket.

 

Mindamellett, a magunk számára újra felfedezhetjük az ősi elveszett tudást pusztán a megfigyelés által. A könnyebb érthetőség kedvéért, a szabadkőműves jelképeket fogjuk vezérfonalként használni.

 

A Nap és a Hold a szabadkőművességben

 

A szabadkőművesség hatalmas rendszerében a Nap és a Hold kimagasló fontosságú a rituálékban és a szertartásokban. Figyeljük meg a Nap és a Hold elhelyezkedését a szabadkőműves művészetben és műalkotásokban:

 

Szabadkőműves rajztábla, mely jobb oldalán ábrázolja a Napot és bal oldalán a Holdat, nekünk szemből.

 

A rituálék és a ceremóniák során viselt szabadkőműves kötény, amely a saját jobb oldalán jeleníti meg a Napot és bal oldalán a Holdat.

 

A szabadkőműves rajzok általában jobb oldalon ábrázolják a Napot, s bal oldalon a Holdat (velünk szemben), amint egy ragyogó egyszeres Szem-szimbólumot öveznek.

 

Roppant érdekes, ahogyan a Nap mindig a jobb kéz felé, míg a Hold bal kéz felé esik, szemben a szemlélővel. Ez fontos dolog. A két égitest-testvér mögött lappangó mélyebb jelentés felfedezéséhez vezető első kulcsunk ez.

 

A Nap és a Hold a reneszánsz művészetben

 

A reneszánsz művészek közül sokan nagynevű titkos társaságok beavatottjai voltak, ebből kifolyólag pedig tisztában voltak a Nap és a Hold mélyebb jelentőségével, ezért úgy készítették el a műalkotásaikat, hogy ezoterikus módon helyezzék a Napot jobb, míg a Holdat bal oldalra:

 

Római feszület

 

Különös módon ezek a művészek a Napot az ember jobb kezéhez társítják (ebben az esetben Jézusnál), míg a Holdat az ember bal kezéhez:

 

Ez a reneszánsz remekmű, a „Keresztre feszítés” Raffaellotól (1483-1520), Jézus jobb kezénél mutatja Napot, míg bal kezénél a Holdat.

 

Ez egy lépéssel továbbvisz Michelangeloval, a történelem egyik leghíresebb művészével kapcsolatban, aki Isten jobb kezéhez helyezte a Napot és Isten bal kezében a Holdat a világ egyik legkedveltebb művészeti remekművében, a Sixtus-kápolnában.

 

 

Vegyük észre azt is, hogy Michelangelo az Úr testének jobb oldalán jeleníti meg a „fényt árasztó” Napot, míg a Holdat Isten bal oldalára, az árnyékba helyezi. Ismét egy fontos kulcs.

 

A Nap és a Hold, mint a férfiasság és a nőiesség

 

Még több kulcsot találunk abban, hogy a Napot és a Holdat nem csupán a jobb és bal oldallal, hanem a „férfias” és a „nőies” oldallal is összekapcsolják. A Nap mindig a férfias minőségekkel, míg a Hold mindig a nőies jelleggel áll kapcsolatban.

 

Figyeljük meg, hogy a következő ezoterikus portrékon a Nap mennyire férfias, míg a Hold mennyire a nőies:

 

Ez a metszet Michael Maier alkímiai szövegéből, az Atalanta fugiens-ből (1618) való. Ez a Napot és a Holdat az alkímiai munka egymást kiegészítő kettős elveként mutatja be.

 

Ezen a középkori ezoterikus portrén a jobb oldali Napon áll a férfi és bal oldali Holdon áll a nő.

 

Assisi Szent Ferenc, az ősi bölcsesség egyik beavatottja, írt egy imádságot, amit a „Napfivérnek és a Holdnővérnek” szentelt. A bennszülött kultúrák világszerte a Napot a férfival és a Holdat a nővel társítja.

 

Nyugat-Afrikában a Fon törzs a férfias Napistenről és annak ikernővéréről, a Holdistennőről szokott mesélni.

 

A 16. századi „eretnek”, Giordano Bruno, szabadkőműves nagymesteri bizonyítványán a „férfias” oszlop a Háromszög egyik pontján áll, míg a „nőies” oszlop a másik oldalán:

 

Giordano Bruno szabadkőműves nagymesteri bizonyítványa

 

A 16. századi „eretnek” és szabadkőműves Giordano Bruno nagymesteri bizonyítványa. A „férfi” oszlopot a Nap koronázza meg, míg a „női” oszlopot a Hold.

 

A Giordano Bruno szabadkőműves nagymesteri bizonyítványán ábrázolt két oszlop ténylegesen szabadkőműves. A Szabadkőművesség még nevet is adott nekik: a Nappal borított jobb oszlop „Jachin”, míg a Holddal koronázott a „Boaz” nevet viseli.

 

A Nap és a Hold, mint Jachin és Boaz

 

Általában a Jachin és Boaz nevű oszlopokat láthatjuk a szabadkőműves rajztáblákon, a szabadkőműves kötényeken és az ezoterikus szabadkőműves rajzokon. Napot mindig a portré jobb oldalán található Jachin oszlop felett, míg a Holdat mindig a portré bal oldalán levő Boaz oszlop felett ábrázolják:

 

A „Mester-szőnyeg, a Szabadkőműves Felügyelőtől 1820-ból, magába foglalja a szabadkőműves kulcsfontosságú jelképeket: a Napot, a Holdat és a misztikus szemet.

 

Vajon miért van ennyire erős hangsúly a Napon és a Holdon a szabadkőművességben? Vajon van-e mélyebb jelentősége és ezoterikus szimbolizmusa a Napnak és a Holdnak, amelyet a világ népességének nagy része nem ért?

 

Mi a Nap és a Hold nagy „titka”?

 

A titkuk a következő: A Nap és a Hold azt jelképezi, amit okkult körökben az „ellentétpárok tanításaiként” ismernek – ez a tudás elveszett szelete, ami egykor ismert volt, és ami a világ legősibb és bennszülött műveltségeiben alkalmaztak.

 

A látható világegyetemben (amelyben élünk, mozgunk és fizikailag létezünk) mindennek megvan az „ellentettje” – éppen úgy, mint Jachin és Boaz oszlopok esetében a szabadkőművességben, amelyeknek egyforma a méretük és a formájuk.

 

Pont úgy, mint a Yin és Yang szimbólum:

 

 

De vajon hogyan közvetíti a Nap és a Hold az „ellentéteket”?

 

A válasz megtalálható az egyensúlyban levő kettősségek következő felsorolásában, amelyeket nem csak jelképez, hanem okoz is a Nap és a Hold.

 

Nagyon koncentráltan figyeld meg. Ne csak olvasd a listát, töpreng el rajta és értsd meg.

 

Először is, figyeld meg az „ellentétpárokat”, amiket olvasol. Majd figyeld meg, hogy ezek az ellentétek miként „rejlenek benne” (nem csak szimbolikusan) a Napban és a Holdban:

 

A NAP szabályozza a Nappalt, ugyanakkor a HOLD irányítja az Éjszakát.

 

A NAPPAL hozza el a Fényt, ugyanakkor az ÉJSZAKA hozza a Sötétséget.

 

A FÉNY adja a Meleget, ugyanakkor a SÖTÉTSÉG adja a Hideget.

 

A MELEG adja a szárazságot, ugyanakkor a HIDEG adja a Nedvességet.

 

A NAPPAL jelképezi az Életet, ugyanakkor az ÉJSZAKA jelképezi a HALÁLT.

 

Az ÉLETET Jónak tartják, ugyanakkor a HALÁLT Gonosznak tartják.

 

Vegyük észre valamennyi „ellentétpárt”: NAP-HOLD, NAPPAL-ÉJSZAKA, FÉNY-SÖTÉTSÉG, MELEG-HIDEG, SZÁRAZ-NEDVES, ÉLET-HALÁL, JÓ-GONOSZ.

 

Eme asszociációs lánc révén hoz létre és jelez a Nap és a Hold minden „ellentétpárt” a világegyetemben!

 

Amennyiben ez nem világos, akkor egyszerűen valamit elrontottál. Nézd át újra lassan. Annyiszor gondold át újra meg újra, amíg erre az asszociációláncra rá nem érzel.

 

Amennyiben meggyőződtél róla, akkor készen állsz, de ez még csak a kezdet!

 

A következő lépés az, hogy végiggondolod a következőt: Mindkettő égitest átlagosan 24 órából 12 órára mutatja meg az arcait. Ez mindegyiknek pontosan a fele! Ez tökéletesen megfelel az ellentétének, amely egyenrangú és ellenkező, mégis kiegészítő és kiegyensúlyozó!

 

Az elképzelés, miszerint mind a Nap, mind a Hold átlagosan napi 12 órában mutatja meg az arcát, több mint „puszta apróság”. Ez egy hihetetlen egybeesés!

 

Bámulatos, hogy vannak még szembetűnőbb párhuzamok. Például, amikor a Földről nézzük, akkor a Nap és a Hold pontosan ugyanakkora méretűnek tűnik az égbolton – mintha pontosan ellentétek lennének.

 

A Nap átmérője 400-szorosa a Holdénak, de a Hold közelsége miatt mindkettő égitest ugyanakkorának tűnik az égen. Ez szerfelett valószínűtlen, s csillagászokat minden korban bámulatba ejtette ez a rendkívül különös egybeesés.

 

A Nap átmérője és távolsága: 1400130 km, 149597870 km

 

A Hold átmérője és távolsága: 3474.8 km, 384401 km

 

Nap átmérője/távolsága: 0.00936 = 0,53623 fok a földről nézve

 

Hold átmérője/távolsága: 0.00904 = 0,51791 fok a földről nézve

 

A Nap és a Telihold ugyanakkorának tűnik, amikor a Földről nézzük. Ez semmiképpen sem véletlen egybeesés!

 

Gondoljuk végig egy pillanatra ezt a rendkívüli körülményt. A Nap és a Hold nem csak létrehozza és jelzi a fizikai világegyetem ellentéteit, hanem ezek az égitestek pontosan ugyanakkora méretűnek tűnnek az égboltunkon!

 

Vajon ezt egy Nagy Építész tervezte így?

 

Mindez csupán véletlen volna? A legkevésbé sem. Inkább olybá tűnik, hogy egy rendkívüli szellem áll e mögött. Fogalmazzunk úgy, hogy egy hatalmas és mérhetetlenül ősi intelligencia, szándékosan alakította ezt ki – egy olyasvalaki, akinek megvan a spirituális ereje ahhoz, hogy égitesteket tudjon mozgatni.

 

A Világegyetem Nagy Építőjének keze dolgozik itt – egy olyan Építészé, akinek az a célja, hogy az egész emberiséget megtanítsa a „dualitásra” (kettősségekre) és az „ellentétpárokra”. Érdekes módon, a szabadkőműveseknek van erre egy kifejezésük: „a Világegyetem Nagy Építőjének” hívják.

 

Vajon ezek a szabadkőművesek valami olyan dologban voltak benne, aminek a megértésétől a NASA-nál és a SETI-ben dolgozó emberek még évekre vannak?

 

Az ősök minden bizonnyal nem gondolták véletlennek a Napot és a Holdat övező körülményeket. Számukra ez egy, a megértésükön túli birodalomból származó üzenet volt, s ennek hátterében egy hatalmasabb és mélyebb meggondolás húzódott meg mérhetetlen értelemmel. Ez a magasabb intelligencia lényegében ily módon gondolta ki, alkotta meg és helyezte el a Napot és a Holdat az égbolton azzal a céllal, hogy megtanítsa az emberiséget az egyensúlyban levő „kettősség” és „ellentétpárok” fontos koncepciójára.

 

Ez a dualitásra és az ellentétekre vonatkozó bölcsesség segíthet nekünk abban, hogy többet tudhassunk meg arról, hogy kik is vagyunk, honnan jöttünk és hogy merre tartunk megannyi utunk során.

 

Száraz György

 

Boldog napot!

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..