Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Okkultista Társaságok

Mi az okkultizmus?

 

Az okkultizmus szó eredtéről annyi mindenképpen tisztázandó, hogy a latin occultāre (elrejteni) igével és az occultus,, occulta, occultum melléknévvel (rejtett, elrejtett) áll kapcsolatban. Maga az okkultizmus (occultismus) sokféle irányzat és szemlélet összefogó elnevezése. Éliphas Lévy, a keresztény kabbalisztika vezéregyénisége által vált ismertté, de ettől még kérdés marad a kérdés: mit értett a nagymester okkultizmus alatt?

 

okkultistatársaságok1

 

Nos, az okkultizmus feltételezi, hogy a fizikai, megtapasztalható világon túl léteznek rejtett világok és síkok, rajtuk megannyi lénnyel és teremtménnyel, akik szerves részét képezik a teremtésnek.

Az okkultista irányultság alapvető kívánalma, hogy túlmutasson, s lehetőség szerint túl is lépjen a fizikailag vizsgálható, megmérhető tények világán. Itt több filozófus és metafizikus megáll és elmagyarázza bonyodalmasan, hogy attól még nem lesz valaki metafizikai szemléletű, hogy a szokványos valóságon túlra lát, vagy túlra kíván lépni. Mert ha én túllépek egy-két lépéssel a megismert természeti dolgokon, akkor is még a természeti dolgok világában maradok, csak éppen a természet ismeretlen körébe kerültem át. Ami azonban még messze nem okkult a szó igazi értelmében, csupán ismeretlen és bizonytalan terület.

De itt hagy vessem közbe, hogy jómagam eleve csak azt tekintem okkultnak, amit más metafizikainak hívna, nevezetesen, az idő nélküli, térbeliség nélküli világokat. Imígyen az okkultizmus a lényegi, tehát emberi/természeti létezőkön és nem-létezőkön túlival, azokat meghaladókkal foglalkozik. Ezt első blikkre nem könnyű megérteni, de muszáj, mert különben fogalomzavarok lépnek fel. Ahelyett, hogy folytatnám a mély metafizikai fejtegetéseimet, jobbnak látom áttérni a gyakorlat síkjára.

 

okkultistatársaságok3

 

Okkultista társaságok

 

Kívánatosnak tartom leszögezni mindjárt az elején, hogy bár emberekről, emberek alkotta korporációkról és szövetségekről lesz szó a következőkben, én elsősorban nem, mint emberek, hanem mint lelkek társulásaira vonatkoztatok mindent. Aki egy picit is spirituálisan gondolkodik, pontosan tudja és tisztában van azzal, hogy a társadalmi rendszerek és a történelmi események hátterében komoly érdekek állnak. Ad abszurdum, mi más működtetné azokat? Az érdekek lehetnek anyagiak és nem anyagiak. Az anyagi érdekek nagyjából a birtoklási vágyból, az önzésből, a kapzsiságból, a mohóságból, a harácsolásból és az uralomvágyból fakadnak és eléggé beszűkültek. Ellenben a spirituális érdekek már egészen másról is szólhatnak, és szólnak is. Minden folyamat és esemény lényege a tudatos irányítás. Nem kísérlem meg végigelemezni, hogy bizonyos vallási, politikai és általában hatalmi csoportok, szövetségek, családok, klánok, dinasztiák és kormányok mögött mennyi minden földi és spirituális ok és cél állhatott vagy jelen időben fogalmazva, áll. Akinek van füle, az hallja meg, akinek van szeme, az lássa meg. Én csupán bátorkodom felhívni a figyelmet pár érdekességre, amelyet lehet őrültségtől kezdve az összeesküvés-elméletig sokféleképpen minősíteni, de szintúgy lehetséges igaznak, vagy részben igaznak tartani. Az okkultistáknak és az okkult társaságok irányítóinak megvannak a maguk sajátosan kifinomult eszközei, amelyekkel beburkolják, mintegy misztikus fátyolba pólyálják a rejtett szándékaikat és többszörösen összetett céljaikat. A misztikus csend, a félrevezetés, a megtévesztés, az álcázás, az elterelés, a hárítás és a látszatteremtés nagymestereiről beszélünk, akiknek valódi kilétét soha nem ismerte még meg a nagyérdemű, akik mindvégig a háttérben tudtak mozogni és maradni az idők folyamán.

S itt ér össze a metafizika, az okkultizmus és a materializmus, mely végül is kölcsönösen függ egymástól, legalábbis az emberré válás folyamatában. Miként? Világunk úgy is felfogható, mint egy terepasztal, egy játéktér, ahol élet és halál az úr látszólag, de valójában a magasabb rendű lények aktuális törekvéseinek leképződési helye, ahol a jó és a rossz örök harcot vív egymással emberi értelem számára kifürkészhetetlen módokon. Innen nézve minden, amit mondunk vagy írunk, már a születése pillanatában sem igaz, sőt nem is lesz. Kérdés, hogy van-e egyáltalán abszolút igaz, mert lentről nézve úgy fest a helyzet, hogy mindenki a maga részbeni igazságai szerint hajkurássza a céljait. Nincs ez másként a nagyra becsült titkos társaságok vezetőivel kapcsolatban sem, akiket legfeljebb az arroganciájuk vagy a kényszer akadályoz meg abban, hogy bevallják maguknak az igazságot, vagy hogy változtatni merjenek a sorsukon, mert hisszük-e vagy sem, a tudás, amelyet mindenkoron az okkultista vezérek birtokoltak és amelyhez apránként hozzájutottak, hatalmas teher a számukra is.

 

okkultistatársaságok8

 

A szabadkőművesség és az illuminátusok konspirációi

A hasonló nevű szervezetek valójában sokfélék, ezért amit leírok róluk, az nem általánosítható, mindazonáltal egyikre-másikra módfelett érvényes!

 

Ha ma meginterjúvolnánk egy illuminátus tagot arról, hogy szervezetét minek is tartja, akkor természetesen azt válaszolná, hogy sem nem pártnak, sem nem internacionálénak. Sőt mi több, letagadná hálózatuk létezését, mivel annak hatékony működése csak homályba burkolva biztosítható. Egy híres amerikai közgazdász-történész, Carroll Quigley, azonban bebizonyította, hogy ez a bizonyos Hálózat nem csak, hogy létezik, ráadásul egy hatékony internacionálé tulajdonságaival rendelkezik.

Az illuminátusok nem azonosak a szabadkőművesekkel, de a két mozgalom egyes pontokon összesimult és helyenként, egyes ágazataiban szemmel láthatatlan összefonódott. Már 1782. július 16-án közös nemzetközi tanácskozást tartottak Wilhelmsbadban. S a tények önmagukért beszélnek: temérdek történelmi körülmény azt látszik alátámasztani, hogy azóta szorosan együttműködnek. Hangsúlyozom, nem az egész szabadkőművességre vonatkozik ez a meglátásom, hanem annak egyes ágazataira értem.

 

Mindettől függetlenül, vagy éppen mindezzel együtt a szabadkőművesség és a valószínűleg abból oldalhajtásként, szakadárként kifejlődő illuminizmus továbbra is vigyázza féltve őrzött titkait. Maguk a szabadkőművesek úgy állítják be szövetségüket, mint amelyik történelmileg igazolható módon, ténylegesen fizikai építőtevékenységet folytató kőműves céhekhez kötődik.

 

okkultistatársaságok7

 

Véleményem szerint nagyon sok minden azon áll vagy bukik, hogy ki mennyit tud, azaz miről hiszi azt, hogy biztos tudással rendelkezik. A három legismertebb fokozat – a tanuló, a legény és a mester – alkotja a kék szabadkőművességet. Erre épül rá az úgynevezett magas fokozatú rendszer, amely maga is több részből tevődik össze. 4.-18. fokozat a vörös, 19.-30. fokozat fekete, 31-33. fokozat fehér fokozatú szabadkőművesség. Ma a szabadkőművesség igyekszik magát nyitott szervezetként feltüntetni és világszerte egy olyan propagandát folytat, amely a titkolózás minimális szükségességét hirdeti. Higgyük el, hogy most őszinték?!

 

A nem szabadkőműves kutatók közül többen azt állítják, hogy sok kék szabadkőműves, de még eléggé sok vörös is anélkül éli le az életét, hogy bármit is ismerne szervezete valódi titkából. Copin Albancelli, aki huszonkilencedik fokozatú szabadkőműves volt, három csoportba osztotta a szabadkőműveseket. Szerinte az elsőbe tartoznak a kékek, akik semmilyen lényeges titokba nincsenek beavatva. A vörös fokozatúak ellenben már úgy vélik, hogy ők ismerik a valódi titkokat, de valójában egyáltalán nincsenek azokba beavatva. Csak a nemzetközi belső kör ismeri a szabadkőművesség valódi célkitűzéseit.

 

Albert Pike, az Egyesült Világszabadkőművesség egykori vezetője Erkölcsök és dogmák című híres könyvében így fogalmazott:

„A kék fokozatúaknak csak néhány szimbólum jelentését magyarázzuk meg. Szándékosan félrevezetjük őket hamis magyarázatokkal. Valódi jelentésüket a legmagasabb fokozatúak számára tartjuk meg. Ez lehetővé teszi, hogy a kék fokozatok tagjai azt képzeljék, hogy az egész szabadkőművességet elsajátították. A szabadkőművesség egy szfinx, amely a fejét a homokba rejti, amelyet az évszázadok felhalmoztak körülötte.”

 

okkultistatársaságok2

 

A szabadkőművesek maximálisan igyekeznek csökkenteni, ha lehet, akár tagadni is a politikai befolyásukat és a fennálló hatalmi rendszerrel való összefonódottságukat. Ezzel szemben hiteles kutatók egyértelműen rámutattak arra, hogy az elmúlt 300 év forradalmi megmozdulásaiban tevékenyen részt vettek a szabadkőművesek. Európában az összes (!) brit miniszterelnök, Franciaországban valamennyi (!) köztársasági elnök De Gaulle kivételével szabadkőműves volt. Ugyanez áll az ENSZ-re és számos intézményének vezetőjére, illetve az Európai Unió sok bizottsági tagjára. (Ez utóbbiakat nem választják, mégis egyre nagyobb hatalommal rendelkeznek, mivel konkrét utasításokat adnak az egyes tagországok választott kormányainak.) A világtendencia tehát a következő: nem választott, de szabadkőműves, vagy szabadkőműves befolyás alatt álló személyek hozzák a fejünk/a nemzetállamok sorsa feletti döntéseket.

 

Az Egyesült Államok is szabadkőműves irányítás alatt áll. Csakhogy ennek a szabadkőművességnek egy jelentős irányzata történelmi okokból kezdettől fogva szemben áll az illuminátusokkal. Bill Clinton, Washington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, A. Johnson, Garfield, McKinley, Theodor Roosevelt, Taft, Harding, F. D. Roosevelt, Trumann, L. B. Johnson, Ford, Reagan és idősebb George Bush is szabadkőműves volt. Elképesztő, de tessék utánanézni!

Ezek után térjünk rá arra, hogy valójában kik az illuminátusok!

 

okkultistatársaságok5

 

Az illuminizmus születése

 

Dr. Adam Weishaupt egy rabbi fiaként látta meg a napvilágot. Szigorú katolikus és jezsuita neveltetést kapott. Majd számos ateista tanulmányt folytatott. Emellett világképében helyt kapott az asztrológia, az orvostudomány, az okkultizmus, a püthagóreusok titkos tana (férfinek és nőnek megosztani mindazt, amijük csak van = kommunizmus)

1776. május 1. alakult meg a Megvilágosodottak Rendje (Illuminátusok) a Rotschild ház irányításával. Ők képviselték Lucifer tanait.

 

Weishaupt kezdettől fogva arra törekedett, hogy a szabadkőművességet bekapcsolja az Illuminátus Rend tevékenységébe. 1782. július 16-án a németországi Wilhelmsbad-ban került sor arra a kongresszusra, ahol megpecsételték a szövetséget a Szabadkőművesség és az Illuminátus Rend között, vagyis a két leghatalmasabb és leggazdagabb titkos társaság szövetséget kötött egymással.

 

Weishaupt három osztályba sorolta a mozgalmában résztvevőket.

1.) a novíciusok, a minerválok és az alacsonyabb fokozatú illuminusok,

2.) a szabadkőművesek, a szokásos és a skót rítusú lovagok,

3.) a Misztériumok Osztályába tartoztak a papok, a régensek, a mágus és a király. A király természetesen maga Adam Weishaupt volt.

 

Az Illuminátus Rendet struktúráját tekintve a jezsuita rend mintájára építették fel. Mindenki ismerte a saját fokozatának megfelelő rendtársait és az előjáróját. Minden előjáró évente kétszer jelentést készített a rendtagokról. De ez fordítva is igaz volt, vagyis a rendtagok is jelentést készítettek az előjáróikról. Kötelező volt a gyónás!

 

A belépés egyik sarkalatos kritériuma az volt, hogy akár halálbüntetés terhe mellett is ellenvetés nélkül voltak kénytelenek teljesíteni egész életükön át az előjáróik utasításait akármilyen cselekmény elkövetéséről volt is szó.

 

Az illuminátusok végső céljai:

 • Minden meglévő kormány leváltása,
 • A magántulajdon eltörlése,
 • Az örökösödési jog megszüntetése,
 • A hazafiság elpusztítása,
 • Valamennyi vallás felszámolása,
 • A család felbomlasztása,
 • Egy új világrend létesítése.

 

Az illuminátus rend közbenjárásával F. D. Roosevelt elnök 1933-ban elrendelte, hogy a szabadkőműves szimbólumot, a piramist a mindent-látó szemmel, rányomtassák a magánkartellként működő FED (Federal Reserve System) egydolláros magánbankjegyére. Állítólag a Rothschild család rendelésére készítették el ezt a szimbólumot, amely az illuminátus rend hatalmi struktúráját mutatja be.

Az egydolláros magánbankjegyen található piramis – ezt ma is bárki megcsodálhatja az egydolláros bankón – tizenhárom titkos fokozatra van felosztva, ennek tetején őrködik a mindent-látó szem. Ain Rand, Philip Rothschild szeretője szerint jelentésük a következő:

 • Az első fokozat a tizenhármak tanácsát jelöli.
 • A második fokozat a harminchármak tanácsát.
 • A harmadik fokozat az ötszázak klubját.
 • A negyedik fokozat a B’nai B’rith-et.
 • Az ötödik fokozat a Grand Orientet.
 • A hatodik a kommunizmust.
 • A hetedik a Skót Rítust.
 • A nyolcadik a York Rítust.
 • A kilencedik fokozat a Rotary és a Lion hálózatot, valamint az Y.M.C.A-t (Youngmen’s Christian Association, Fiatalok Keresztény Szövetsége).
 • A tízedik fokozat a Kék Páholyokat jelöli.
 • A tizenegyedik a “Kötény nélküli Szabadkőműveseket”.
 • A tizenkettedik a humanizmust.

 

A tizenhármak tanácsa Robin de Ruiter szerint valóban csak tizenhárom személyből áll. A Tizenhármak tanácsa felett a Kilencek Tanácsa áll, amelynek háromfős belső magja van.

Több szerző szerint (Fritz Springmeier, John Todd) a piramis csúcsán a Rothschild dinasztia tagjai találhatóak.

 

A vezető illuminátus családok:

Fritz Springmeier kutató a következő családokat tekinti a legfontosabb illuminátus dinasztiáknak: Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russel, Bundy, Onassis, Kennedy, Collins, Freeman, Astor és Li. (13-aknál Warburg helyett Van Duyn és Meroving)

 

Ugyancsak Springmeier kutatásai szerint a vezető illuminátus dinasztiákkal együttműködnek a Morganok, a Vanderbiltek, a Bauerek, a Whitney-k, a Duke-ok, a Guggenheimek, az Oppenheimek, a Grey-k, a Sinclair-ek, a Schiff-ek a Solvay-k, az Oppenheimer-ek, a Sassoon-ok, a Wheeler-ek, a Todd-ok, a Van Duyn-ek, a Taft-ok, a Wallenbergek, a Clintonok, a Habsburgok, a Goldschmidtek. A felsorolás nem teljes körű, de éppen eléggé érzékelteti e szerveződés befolyásosságát és hatalmi státuszát. Természetesen nincs szó névrokonságról, tehát a hasonló nevű családokra ez nem vonatkozik, mivel az okkultista társaságot nem a név, hanem a vér kapcsolja össze, de ez már egy másik történet.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..