Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Repülő tűzszekér a Bibliában – Vajon egy félremagyarázott ősi idegen technológia?

„És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, a mely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó ércz látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből.” Ezékiel próféta könyve 1:4, Károli Biblia

 

A Biblia tele van meglepetésekkel. Ki hinné, hogy olyan részletek is rejlenek a mai Bibliában, amely az ősi idegenek teóriáival is összefüggésbe hozhatók. Vagy csupán félrefordításról, netalán félremagyarázásról lenne szó?

 

Lássuk hogyan folytatódik Ezékiel látomása, jelenése vagy elragadtatás!

 

„És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és ez vala ábrázatjok: emberi formájok vala,

És mindeniknek négy orczája vala, és négy szárnya mindenikőjöknek;

És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított ércz színe.

Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt négy oldalukon. Mind a négyőjöknek orczái és szárnyai.”

Ezékiel próféta könyve 1:5-8, Károli Biblia

 

Mi ez, ha nem természetfeletti lények leírása? Angyalok vagy ősi idegenek lennének ezek az égi lények? Esetleg mitológiai lények?

 

Image Credit: Wikimedia Commons. Public Domain

 

Egyes bibliatudósok úgy érvelnek, hogy Ezékiel nem szó szerint repülő szerkezetekről vagy ufókról tudósított, hanem csupán jelképesen fogalmazott. De mi van akkor, ha mégis ősi földönkívüliekről ad értesüléseket számunkra. Elvégre az indiai mítoszok is roppant hasonlatosak Ezékiel próféta látomásához.

 

Egyes őstörténetkutatók egyáltalán nem vetik el ezt a beszámolót pusztán azzal, hogy képzelgés vagy képes beszéd volna, sokkal inkább tökéletes bizonyítékot látnak benne az ősi idegen lények látogatására és beavatkozására.

 

Ezékiel próféta az i. e. 6. században élt. Könyve elsősorban jövendöléseket tartalmaz Jeruzsálem lerombolására, Izrael földjének helyreállítására és a Harmadik Templomra vonatkozóan.

Ezékiel nevének jelentése: „Isten megerősít”.

 

Attól különlegesen értékes Ezékiel beszámolója minden allegóriája ellenére, hogy a próféta egyes szám első személyben fogalmaz. Ergo a saját élményeit meséli el, nem másokra hivatkozik. Ez különösen annak fényében értékelhető nagyra, hogy számos bibliai szöveg egyes szám harmadik személyben meséli el a történetet.

 

Gyakorlatilag fehéren-feketén leírja a próféta, hogy az égből hozzá egy „kerekes szekér” jött, melyben emberszerű – tehát nem kifejezetten emberi – lények tartózkodtak. Nem derül ki a szövegből, hogy mi hajtotta ezt a járművet, de arra következtethetünk, hogy valamilyen isteni vagy égi energia. Az energia mozgott és hangot adott ki. Ebből valamiféle technológiára lehet következtetni. Természetesen hiba volna mindjárt mindenben a mi 21. századi technológiánkkal összehasonlítani, hiszen 2500 (!) évvel ezelőtt járunk.

Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni ezekben a sorokban egy mai űrhajó fel- és leszállást. Szélviharra, fényvillanásokra, fényes felhőkre hivatkozik a próféta. Mindezek számunkra logikus asszociációk.

 

„Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orczája irányában megy vala.

És orczájok formája vala emberi orcza, továbbá oroszlán-orcza mind a négynek jobbfelől, és bikaorcza mind a négynek balfelől, és sasorcza mind a négynek hátul;

És ezek az ő orczáik. És szárnyaik felül kiterjesztve valának, mindeniknél két szárny összeér vala, kettő pedig fedezé testöket.

És mindenik az ő orczája irányában megy vala, a hová a szellem vala menendő, oda mennek vala, meg nem fordulván jártukban.

És a lelkes állatok közt látszék, mint egy égő üszög, a mely lángolt, mint a fáklyák, ide s tova futkározva a lelkes állatok közt; és a tűznek fényessége vala, és a tűzből villámlás jöve ki.

És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint a villámlás czikázása.

És mikor ránéztem a lelkes állatokra, ímé egy-egy kerék vala a földön az állatok mellett mind az ő négy orczájok felől.

A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala, és úgy látszának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna;

Jártukban négy oldaluk felé mentek vala; meg nem fordulnak vala jártukban;

És talpaik magasak valának és félelmesek, és e talpak rakva valának szemekkel köröskörül mind a négynél.

És mikor járnak vala a lelkes állatok, járnak vala a kerekek is mellettök, és mikor fölemelkednek vala az állatok a földről, fölemelkednek vala a kerekek is.”

Ezékiel próféta könyve 1:9-19, Károli Biblia

 

Ettől világosabban aligha írhatta volna le Ezékiel, amit a két szemével látott. Figyeljük meg, mi minden derül ki ebből a harmadik típusú találkozásból. Ismét a Bibliát idézem:

 

„A hová a szellem vala menendő, mennek vala, a hová tudniillik a szellem vala menendő, és a kerekek fölemelkednek vala mellettök, mert a lelkes állatok szelleme vala a kerekekben.

Ha azok mentek, ezek is mennek vala, és ha azok álltak, ezek is állnak vala, és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkednek vala a kerekek is mellettök, mert a lelkes állatok szelleme vala a kerekekben.

És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött, olyan mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejök felett.”

Ezékiel próféta könyve 1:20-22, Károli Biblia

 

Az élőlények lelke irányította a járműveket. Akár a földről is fel tudtak emelkedni. Azt pedig mindenki döntse el maga, hogy mi lehetett a fejük feletti boltozat.

A későbbiekből kiderül, hogy a föld megremegett érkezésükkor.

 

Az 1970-es években a NASA egyik tudósa, nevezetesen Josepf Blumrich (1913-2002) elhatározta, hogy megcáfolja azt a teóriát, miszerint Ezérkiel űrhajót látott alászállni az égből.

A szkeptikus tudóst kiválónak tartották a szakmájában, a Hold-programon is dolgozott, egyébként rakétamérnök volt. Több hónapon keresztül próbálkozott mindenféle cáfolattal, de végül arra a konklúzióra jutott, hogy Ezékiel mégiscsak űrhajót láthatott.

Ez olyannyira foglalkoztatta Blumrich-ot, hogy még könyvet is írt a témában: Ezékiel űrhajói címmel.

 

Mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mit olvas ki egy próféta beszámolójából. A kérdések továbbra is nyitottak.

 

Írta és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..